Sku­točný vzťah, to sú dvaja ne­do­ko­nalí ľu­dia, ktorí sa od­mie­tajú je­den dru­hého vzdať. Sku­točný vzťah je za­lo­žený na úp­rim­nosti, na dô­vere a od­vahe spo­ločne pre­ko­ná­vať pre­kážky, ktoré vô­bec nie sú jed­no­du­ché. Sku­točný vzťah je skúška, ktorá s nami bude po celý ži­vot a nie­kedy už ne­bu­deme mať sily. Sku­točný vzťah je o tom, že ste obi­dvaja ná­zoru, že vo vzťahu sú dve osoby, ktoré sa mu­sia re­špek­to­vať.

Sku­točný vzťah je o zod­po­ved­nosti, dô­vere a o po­kore. Je o uve­do­mení si chýb toho dru­hého, no zá­ro­veň ich re­špek­to­va­ním. Láska je o nád­her­ných oka­mi­hoch, no i o ťaž­kých chví­ľach, ktoré mu­síte spolu pre­ko­nať.

„Ty si od­po­veď na všetky moje mod­litby. Si pies­ňou, snom, po­šep­ka­ním. A ne­viem, ako som mo­hol tak dlho žiť bez teba. Mi­lu­jem ťa, Al­lie, viac ako si kedy do­ká­žeš pred­sta­viť. Vždy som ťa mi­lo­val a vždy bu­dem.” – z filmu Zá­pis­ník jed­nej lásky

zdroj: unsp­lash.com

Sku­točný vzťah, to sú dvaja ne­do­ko­nalí ľu­dia, ktorí sa od­mie­tajú je­den dru­hého vzdať. Sku­točný vzťah je niečo, na čom mu­síš ne­us­tále pra­co­vať, no ak ti to stojí za to, zvlád­neš to. Sku­točný vzťah si bude vy­ža­do­vať úsi­lie, čas a obetu. Je len na tebe, čo si ochotná obe­to­vať pre to, aby ste obaja boli šťastní. Sku­točný vzťah je o po­ro­zu­mení a pod­po­ro­vaní toho dru­hého.

Je o tom, ako sa viete vzá­jomne po­cho­piť a čo všetko si do­ká­žete od­pus­tiť. Je o pre­bde­ných no­ciach, rôz­nych vý­le­toch, dl­hých sprá­vach, o od­lú­čení a o ob­ja­tiach. Po­núka ti to najk­raj­šie, no ob­čas aj to naj­ťaž­šie, aby mo­hol fun­go­vať a aby vás mo­hol pre­ve­riť.

Sku­točný vzťah je o dvoch ľu­ďoch, ktorí chcú. Nie je to iba o jed­nom, pre­tože na vzťah mu­síte byť dvaja. Je to o va­šich pra­vid­lách, o va­šich slo­vách, o va­šich ná­zo­roch, o dvoch od­liš­ných osob­nos­tiach, ktoré sa roz­hodli byť spolu.

„Naj­väč­šie ví­ťazs­tvo, ktoré si člo­vek vy­do­bil od prí­rody, je láska na celý ži­vot.“ – Au­guste-Mar­se­ille Bart­hé­lemy

Komentáre