Už vznikli mi­li­óny pre­sla­de­ných kníh, básní a fil­mov o láske. Prav­dou je, že téma lásky je priam „zlatý dol.“ Tí, čo sú sin­gle o láske radi čí­tajú a tí čo sú vo vzťahu sa o ňu radi de­lia. Každý z nás v ži­vote po­tre­buje lásku. Lásku pria­teľ­skú, lásku par­tner­skú, lásku ku kráse, ži­votu, pe­nia­zom. Aj keď si to nie­ktorí z nás nechcú pri­znať, po­tre­bu­jeme ju. Aby dala nášmu ži­votu nový roz­mer, farby, cieľ.

Aj ja som mi­lov­níčka prí­be­hov o láske a od tej svo­jej ne­ča­kám o nič me­nej. Možno sú to iba sny. Možno je to ne­re­álne. Ja však chcem v ži­vote pre­žiť svoju vlastnú lo­ves­tory. Fil­movú a so všet­kým čo k tomu patrí. Chcem chlapa, ktorý ma ustojí. Ta­kého, ktorí vy­drží moje prudké zmeny ná­lad. Ne­bude od­su­dzo­vať, že som ob­čas bláz­nivá. Bude mať po­cho­pe­nie preto, že sú pre mňa v ži­vote dô­le­žité ka­ri­éra a úspech. Zmieri sa s tým, že nie som do­ko­nalá a veľmi rada jem. Často mi rupnú nervy a nedá sa so mnou vy­dr­žať. Ja chcem ta­kého, ktorý to všetko so mnou vy­drží a ne­ute­čie pri pr­vom prob­léme. S kto­rým bude ži­vot plný lásky a po­ro­zu­me­nia.

❤️Xente ri­qu­iña❤️ #dí­a­das­le­tras­ga­le­gas ⭐️ #love #pho­tog­raphy #wed­dingp­ho­tog­raphy #fo­to­gra­fia­de­bo­das #vi­deo­wed­ding #ny­xs­tyle #ins­ta­fol­low #wed­dingp­ho­to­ins­pi­ra­tion #Wa­y­Up­North #be­lo­ved­sto­ries #be­lo­vedp­re­sets #rad­lo­ves­to­ries #firs­tand­lasts #the­wed­din­gle­gends #he­y­he­y­hel­lo­may #aut­hen­tic­lo­ve­mag #elo­pe­men­tlove #sins­pi­rer­se­ma­rier #rad­sto­ry­tel­lers #lov­vel­lope #thek­not#pho­tog­raphy #wed­dingp­ho­tog­raphy #fo­to­gra­fia­de­bo­das #vi­deo­wed­ding #ny­xs­tyle #ins­ta­fol­low #wed­dingp­ho­to­ins­pi­ra­tion #bride #bri­deg­room #groom #surf #wa­ves #surf­lo­vers #wa­ve­slo­vers

A post sha­red by Ny­xs­tyle Bo­das (@ny­xs­tyle_bo­das) on

Možno mi bu­dete chcieť opo­no­vať, že ta­kýto chlap ne­exis­tuje. Úspech, pe­niaze a sláva vás v po­steli ne­zoh­rejú. Keď po­zo­ru­jete všetky svoje šťastne za­dané ka­ma­rátky, po­vzdych­nete si, že po nie­čom ta­kom tiež tú­žite. Tiež sa samé po­us­mie­vate nad tým, koľko cu­dzích par­tner­ských kríz ste už vy­rie­šili. Po­tom sa vo va­šom ži­vote zjaví ne­jaký chlap a vy od neho ute­čiete kade ľah­šie. A prečo? Lebo ne­bol ten pravý. Ako to mô­žete ve­dieť? No podľa mňa, kým to s ním ne­skú­site, len veľmi ťažko. My ženy si často ho­vo­ríme, že to vieme, lebo to cí­time. Nie­kedy ten po­cit, však ne­zna­mená, že nie je ten pravý, ale, že máme strach. Vtedy je rad na chla­povi. Ak mu na žene zá­leží, ne­mal by sa jej tak ľahko vzdať. Pre­tože ak je na­ozaj ten pravý, za­bo­juje o ňu. Pravá láska si k sebe vždy nájde cestu a je jedno, či o me­siac alebo o rok.

Листай 😍😍Невеста шикарная 😍 🔝Подписывайтесь 🔝 ❤️Ставьте лайки❤️ 📝Оставляйте комментарии📝 📩Присылайте фото в Di­rect📩 Подпишись @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ @mir_sva­deb___ #свадьба #радость #любовь #семья#love #невеста#жених#платье#белая#фата#радость#семья#любовь#нежность#милые#веселые#дети#семья#любовь#забота#нежность#вера#радость #любовь #свадьба#красивая#пара#любовь#нежность#украшение#торт#невеста#жених#улыбка#блеск#нежность#радость #любовь

A post sha­red by Svadby__ (@mir_sva­deb___) on

To, že ča­káme na nie­koho vý­ni­moč­ného, ne­zna­mená, že sme fe­mi­nis­tky. Či si to chceme pri­znať alebo nie, muža v ži­vote po­tre­bu­jeme. Mô­žeme pri tom byť silné a ne­zá­vislé. Úlo­hou chlapa vo vzťahu nie je nás o tú silu pri­pra­viť, práve na­opak. Vďaka nemu bude ešte väč­šia. Bude naša opora, naša skala. Možno nás to, že sa nám v ži­vote darí aj bez chlapa, na chvíľu uspo­kojí. Keď si však ve­čer v po­steli pre­hrá­vame zá­žitky z ce­lého dňa, spo­loč­nosť nám robí iba ti­cho.

Je dô­le­žité v ži­vote po­cho­piť, že všetko ohľa­dom vzťa­hov a lásky, je otáz­kou roz­hod­nu­tia, nie osudu. Ak sa roz­hod­neme, že sme pri­pra­vené, láska si cestu do nášho ži­vota nájde. Ho­vo­ríme si, že sme spo­kojné so svo­jim ži­vo­tom. Je to pravda? Pred se­bou sa­mou sa ne­mu­síš hrať na naj­sil­nej­šiu. Ty sama si vi­díš do srdca a do duše. Ne­ho­vor si, že si ška­redá a nedá sa s te­bou vy­dr­žať. Ver mi, že aj k tebe príde ten, ktorý tie mo­týle v bru­chu pre­budí k ži­votu. Bude tvo­jím prin­com na bie­lom koni, pre kto­rého bu­deš do­ko­nalá. Nie si tá, do kto­rej sa žia­den ne­za­mi­luje a ani tá, ktorá ni­kdy ne­mala zlo­mené srdce. Lá­meš si ho sama, každé ráno, keď bu­díš sa sama. Nech­cime žiť bez lásky, ale s lás­kou, ktorá pre­náša hory. Možno ne­príde hneď a možno sa po­pá­liš. Tá bo­lesť stojí za to. Rad­šej mi­lo­vať a stra­tiť ako ne­mi­lo­vať vô­bec.

Komentáre