Máš po­cit, že po­slednú dobu sa ti zmie­šalo prí­liš veľa myš­lie­nok do­kopy? Ne­vieš, čo sa to s te­bou deje a naj­rad­šej by si pár vecí vy­ma­zala z mysle, aby bolo všetko v po­riadku?

Ne­rob to. Všetko v po­riadku na­ozaj je. Možno ti ne­vy­šiel po­sledný vzťah, ale nič si z toho ne­rob. Ten člo­vek ne­bol v tvo­jom ži­vote ná­ho­dou. Spo­meň si, čo všetko ťa na­učil, čo všetko ste si spolu pre­žili a pre­ská­kali. Všetko ťa to po­su­nulo do­predu.

Bolo to zo za­čiatku ako z roz­právky, však? Dlhé nočné pre­chádzky, ne­ko­nečné roz­ho­vory, ne­za­bud­nu­teľné zá­žitky. Pat­rili ste k sebe. Každá chvíľa bola vý­ni­močná a je­di­nečná. Do­pĺňali ste sa a boli ste ako je­den. Vaše myš­lien­kové po­chody boli rov­naké a sta­čil po­hľad, aby ste ve­deli, na čo v tej chvíli mys­líte. Jeho úsmev bol oča­ru­júci a vždy ťa ním do­stal do roz­pa­kov. Vo všet­kom ste si per­fektne roz­umeli a roz­mýš­ľali ste nad spo­loč­nou bu­dúc­nos­ťou. Ale po­tom do­šiel zvrat okol­ností.

pe­xels.com

Za­čal sa ti vy­hý­bať. Len tak. Z ni­čoho nič. Ne­chá­pala si, prečo. Sna­žila si sa každú voľnú chvíľu vy­užiť a da­ro­vať jemu. Aj keď si bola vy­ťa­žená, una­vená a ne­vlá­dala si. Pre neho si tu bola vždy. Ale on to viac nech­cel. Ne­cí­til to tak. Keď ste sa stretli po dl­hej dobe, ne­ro­zu­mela si tomu, čo sa deje. Ne­roz­prá­vali ste sa a ani ste sa na seba len ne­poz­reli.  Do­vie­zol ťa do­mov a ty si ve­dela, že z toho auta vy­stu­pu­ješ po­sled­ný­krát. Proste si to cí­tila.

Ne­dá­vala si tomu veľké šance, ale ná­dej ti zo­stala. Sna­žila si sa ďa­lej, aj keď si ve­dela, že mu za­čala chý­bať bý­valá. Tvr­dil ti, že si lep­šia, že si per­fektná, to­le­rantná a chá­pavá. Ona taká ni­kdy ne­bola a ne­do­ká­zal by byť s ňou už šťastný. Ale niečo mu na nej chý­balo a teba to ra­nilo, aj keď si sa sna­žila ne­dá­vať to na­javo. Za­cho­vala si sa do­spelo a za to mu­síš byť na seba pyšná. Po­sled­ný­krát keď za te­bou pri­šiel si už ne­cí­tila to, čo ke­dysi. On zrejme tiež nie. Pri od­chode ti dal pusu na čelo a tým zmi­zol z tvojho ži­vota. Presne tak isto, ako do neho vstú­pil.

pe­xels.com

Ten člo­vek ťa veľa na­učil. Na­učil ťa byť sama se­bou, na­učil ťa mi­lo­vať samú seba. Pre­tože taká, aká si, si skvelá. Si krásna, si múdra a si se­ba­ve­domá. Do­ká­žeš všetko, čo si zau­mie­niš, pre­tože si tvrdo­hlavá a ideš si za svo­jim. A tak je to správne. Na­učil ťa, že na dobré veci sa dlho čaká. Ty si na tie svoje po­čkáš, pre­tože oni do tvojho ži­vota raz prídu. Ne­vadí, že si kvôli tomu pre­pla­kala dni a noci. Viem, že ti chýba on a aj všetky zá­žitky s ním, ale takto to malo byť. Mal do tvojho ži­vota prísť a aj z neho od­ísť. Te­raz to už vieš a už ti ne­ste­kajú po líci slzy ľú­tosti, ale slzy šťas­tia za to všetko, za to vaše malé ne­ko­nečno.

Komentáre