Drahý L.
Pri­dlhú dobu som ťa mi­lo­vala. Mi­lo­vala som ťa sku­točne a silno. Mi­lo­vala som ťa tak, ako to do­káže len ľud­ská by­tosť. Ale bolo to zby­točné. A možno ani nie, ale ver, že aj po tak dl­hej dobe to stále vy­zerá tak, že to zby­točné bolo. Ach, keby si len ve­del, akú sla­bosť si pre mňa zna­me­nal. Nie­kedy sa pri­stih­nem, že na teba mys­lím. Ne­mala by som to ro­biť, dnes stojí po mo­jom boku nie­kto, kto sa stal mo­jou dru­hou po­lo­vi­cou. Nie­kto, kto na­hra­dil tvoje miesto. Mám proste osobu ktorá ma na­dov­šetko na svete mi­luje a urobí pre mňa ne­možné. Mám nie­koho, kto ma mi­luje rov­nako ako som ke­dysi ja mi­lo­vala teba. 

pi­xa­bay.com
Ne­mô­žem tvr­diť, že si bol môj prvý vzťah. Ty si ni­kdy ne­bol môj fra­jer, hoci si sa tak sprá­val a ča­sto­krát to tak na ľudí pô­so­bilo že tvo­ríme pár, ne­bolo tomu tak. Mala som nie­koľko vzťa­hov, ale ani je­den z nich ne­bol pl­no­hod­notný a ne­dá­val mi to, čo mám te­raz. Ale ešte pred týmto vzťa­hom, pred týmto skve­lým mu­žom, kto­rému bu­dem už pat­riť navždy, som cí­tila, že je­diné čo je v mo­jom ži­vote pl­no­hod­notné si Ty.
Žiadny vzťah, žiadna ozaj­stná láska, ale predsa si bol pre mňa prvá láska.
Prvá v tom zmysle, že si bol je­diný je­den, kto­rého som mi­lo­vala. Je­diný, kto­rému pat­rilo moje srdce aj moja duša. Bol si prvý, ktorý mi do­ká­zal vy­ča­riť úsmev aj po­čas toho ako som pla­kala, prvý ktorý ma pri­nú­til fa­lošne sa usmie­vať, keď bolo moje srdce zlo­mené, hoci to bolo tvo­jou vi­nou, no ne­ve­del si to. A tak to malo byť.
Ako roky ubie­hali a ja som do­spie­vala chá­pala som, že som možno pre teba zna­me­nala viac, viac ako os­tatní ale nie viac na­toľko, aby si do­ká­zal vy­jad­riť svoje city. Mno­ho­krát si ma na­zval naj­lep­šou pria­teľ­kou, oso­bou ktorú ni­kdy nech­ceš a ne­smieš stra­tiť, mi­lá­či­kom, lás­kou, ale vždy to boli len slová bez vý­znamu. Je jasné, že pria­te­lia si ude­ľujú rôzne roz­to­milé pre­zývky, ale oslo­ve­nie ako láska či mi­lá­čik je v tomto prí­pade trošku viac, ako sila pria­teľ­stva.

pi­xa­bay.com

Do­ká­zali sme spolu trá­viť ho­diny, mi­lo­vali sme čas strá­vený spolu. Rie­šili sme ne­možné a všetko bolo po­vo­lené. Tie hnedé oči, tie husté vlasy, ten úsmev ktorý si ve­del vy­ča­riť za­kaž­dým, keď si ma uvi­del. Ne­bolo to fa­lošné, bolo to sku­točné. Ne­bolo to pria­teľ­stvo, bola to láska skrý­va­júca sa za mas­kou pria­teľ­stva.

Pre­žili sme mnoho času spolu, po­znali sme sa skvele, ve­deli sme vždy na čo ten druhý myslí, boli sme ukáž­kový pár, až na ten de­tail že pár sme ni­kdy ne­tvo­rili hoci nás tak už malo oko­lie za­ška­tuľ­ko­va­ných.
.
.
.
.
.
 Na­stal deň, kedy som ťa ne­chala ísť.
Či to bolo tvo­jou vi­nou? Nie tak úplne. Ale z časti sa na tom po­die­ľaš aj ty.
Dlho, veľmi dlho som ča­kala na to, kým mi vy­znáš lásku, kým mi po­vieš, že ma mi­lu­ješ. Ja som to do­ká­zala. po­ve­dať, ty však nie, hoci bolo vidno že veľmi tú­žiš po tom, pri­znať svoje city, ale akosi to ne­šlo.
Ne­mohla som viac zo­tr­vať v nie­čom ta­kom, mu­sela som sa po­hnúť ďa­lej, s te­bou či bez teba, mu­sela som ísť. A hoci, po nie­koľ­kých dl­hých me­sia­coch, keď som sa vrá­tila bolo me­dzi nami všetko iné.
Ja som bola šťastne za­daná a ty ži­júci v inej kra­jine.
Naše vtipy, naše slová, naše hádky už ne­zna­me­nali nič. Ne­exis­to­vali. Ja som si ich pa­mä­tala, vždy si ich bu­dem pa­mä­tať boli to veci, ktoré ma ke­dysi ro­bili šťast­nou. No ty si to už ne­pa­mä­táš, alebo aj hej, len to ne­dáš na­javo lebo si pre­šiel veľký kus cesty bez mo­jej prí­tom­nosti.
A po­viem ti, že mám toho skve­lého muža, o kto­rom som sní­vala dlhé roky, mám ko­nečne tú pravú lásku.
Ale aj tak vždy bu­deš ten ktorý zna­mená naj­viac, pre­tože si prvý, kto­rého som mi­lo­vala. V kú­tiku duše vždy bu­dem mi­lo­vať teba, málo, možno už nie sku­točne, ale niečo tu bude navždy vryté do môjho srdca.
Už len z dô­vodu, že vďaka tebe som po­cho­pila, čo je sku­toč­ným vý­zna­mom slova MI­LO­VAŤ.
Jed­ného dňa sa vy­dám, usa­dím sa, bu­dem tú osobu po mo­jom boku na­dov­šetko mi­lo­vať, ale už ni­kdy ne­náj­dem osobu, ktorú bu­dem mi­lo­vať tak ako teba.
Pre­tože tak silno mô­žeš mi­lo­vať len sku­točne pravú lásku. 
A ňou si bol ty.

Komentáre