Lu­cia Šen­ková, ta­len­to­vaná a vždy po­zi­tívne na­la­dená make-up ar­tis­tka, ktorá nemá rada, ak ju nie­kto na­zve „vi­zá­žis­tka“. Make-upu sa pro­fe­si­onálne ve­nuje pri­bližne od roku 2016, no od­vtedy mala veľa skú­se­ností nie len ako make-up ar­tis­tka, ale tak­tiež ako lek­torka.  Svo­jimi pre­me­nami a ex­tra­va­gat­ným make-upom nás už ne­raz milo prek­va­pila a šo­ko­vala, preto sme sa roz­hodli pred­sta­viť ti ju aj vo vi­deu.

 

|| N O M A D P T O N E || . . TAK!!! A je to tu 😆 Hla­so­va­nie na www.fa­ce­a­wards.ny­xcos­me­tics.sk -> LINK V BIO <-je ofi­cialne SPUS­TENÉ a ja by som bola naj­viac najv­ďač­nej­šia, ak by ste si na­šli denne 5 se­kúnd a klikli na HLA­SO­VAŤ ♥️ Sys­tém je rov­nako (trošku) zlo­žitý ako mi­nulý rok, ale s troš­kou tr­pez­li­vosti sa zo­pár klikmi do­sta­nete k hla­so­va­niu a verte, že ja si to bu­dem pa­ma­tať! 🙈 V ďal­ších fot­kách je mini ukážka ako sa do­sta­nete k hla­so­va­niu, ale verte, že ja vám asi pre is­totu na­to­čím aj vi­dejko 😅 ĎA­KU­JEM ZA KAŽDÝ HLAS! A ešte viac, ak bu­dete sha­re­ovať a dá­vať na zná­mosť že za Lussi treba hla­so­vať o dušu 😆💋 Ďa­ku­jem a lo­vya! ♥️♥️♥️ Lu #vo­tes #ne­eded

A post sha­red by Lu­cia Šen­ková (@lus­si­ma­ke­upar­tist) on

|| G O L D E N O N E || Ma­keup&Hair @lus­si­ma­ke­upar­tist Photo @lenka_i Mo­del @do­mi­dongo #cos­me­tic­su­sed ✨@hu­da­be­auty #com­ple­xi­on­per­fec­tion base ✨ @fen­ty­be­auty #Pro­Filtr 300 mi­xed w @hu­da­be­auty #Fau­xFil­ter 500G ✨ @ma­ke­up­fo­re­ve­rof­fi­cial Sculp­ting kit ✨ @fen­ty­be­auty #trop­hy­wife #kil­la­watt­high­ligh­ter ✨ @shop­hu­da­be­auty #li­qu­id­matte #ma­te­rial­girl ✨ @ma­ke­ups­tu­dio_sk H2O co­lor ✨ @ny­xcos­me­tics_czsk foun­da­tion mi­xer – warmth ✨ @ny­xcos­me­tics_czsk lid la­cquer @der­ma­col_cz_sk wa­ter­proof ey­eli­ner- blue @ko­lo­ria.sk @kry­o­la­nof­fi­cial – gol­den foil #ny­xcos­me­ticssk #ny­xcos­me­ticscz #hu­da­be­auty #fen­ty­be­auty #braids #lus­si­ma­keup

A post sha­red by Lu­cia Šen­ková (@lus­si­ma­ke­upar­tist) on

Komentáre