Ja­nuár

Po­čkaj si na chlapa, ktorý ťa bude schopný ne­us­tále pod­po­ro­vať v tvo­jich am­bí­ciách. Si člo­vek, ktorý na sebe tvrdo pra­cuje, a preto pri sebe po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ti bude fan­diť a sna­žiť sa ťa pod­po­riť na ceste za tvo­jimi úspechmi.

Feb­ruár

Hľa­daj muža, ktorý je tr­pez­livý a zau­jatý všet­kým čo sa okolo neho deje, špe­ciálne te­bou. Si ne­pred­ví­da­teľné dievča – raz si dob­ro­družná a oh­nivá, ino­kedy po­kojná a roz­jí­maš nad ži­vo­tom. Po­čkaj si na chlapa, ktorý bude mi­lo­vať každú tvoju stránku, od tej svet­lej až po zra­ni­teľnú, vrá­tane všet­kého čo je me­dzi tým.

Ma­rec

Po­čkaj si na chlapa, ktorý sa o teba po­stará s rov­na­kou lás­kou, ako sa ty sta­ráš o neho. Si veľmi úp­rimná, cit­livá a sú­citná osoba a za­slú­žiš si pri sebe člo­veka, ktorý bude tieto vlast­nosti ob­di­vo­vať, na­miesto toho, aby ich zne­uží­val. Za­slú­žiš si nie­koho, kto ťa ko­nečne dá na prvé miesto, rov­nako ako aj ty upred­nost­ňu­ješ dru­hých pred se­bou.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Ap­ríl

Po­čkaj si na muža, ktorý sa za­mi­luje do tvo­jej is­kry. Za­tiaľ čo nie­ktorí ľu­dia z tvo­jej mi­nu­losti sa mohli zľak­núť tvo­jej sil­nej osob­nosti a ot­vo­re­nosti – te­raz je čas na to, aby si po­čkala na nie­koho, kto bude do­sta­točne se­ba­ve­domý, aby zvlá­dol tieto tvoje vlast­nosti a oce­nil tvoju je­di­neč­nosť.

Máj

Hľa­daj muža, ktorý sa do­káže pris­pô­so­biť tvojmu tempu. Si sú­stre­dená, od­hod­laná a mo­ti­vo­vaná žena a po­tre­bu­ješ člo­veka, ktorý ne­bude mať prob­lém stí­hať s te­bou krok. Po­tre­bu­ješ člo­veka, ktorý bude mať svoj vlastný ži­vot rov­nako ako ty, ale zá­ro­veň bu­dete spo­ločne pra­co­vať na va­šom vzťahu.

Jún

Po­tre­bu­ješ člo­veka, ktorý je ochotný byť ci­tovo ot­vo­rený a zra­ni­teľný. V mi­nu­losti ťa tvoja cit­livá po­vaha mohla pri­viesť k ľu­ďom, ktorí boli emo­ci­onálne roz­bití a po­tre­bo­vali tvoju po­moc. Aj keď je v po­riadku byť s nie­kým, kto mal v mi­nu­losti zlo­mené srdce, ne­mu­síš to byť vždy práve ty, kto sa o neho po­stará. Za­slú­žiš si byť s nie­kým, kto je zra­ni­teľný a cit­livý rov­nako ako ty voči nemu.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Júl

Po­čkaj si na muža, ktorý od teba chce aby si bola sama se­bou. Si veľmi spo­lo­čen­ská a pria­teľ­ská, čo k tebe ne­us­tále pri­ťa­huje množ­stvo ľudí – a to po­ten­ci­onál­nych par­tne­rov aj pria­te­ľov. Po­tre­bu­ješ (a za­slú­žiš si) muža, ktorý si je dosť se­baistý na to, aby znie­sol tvoj mag­ne­tiz­mus, ba do­konca ho na tebe mi­lo­val. Po­čkaj si na toho, pri kto­rom sa ne­bu­deš mu­sieť „kro­tiť“, len preto aby sa on cí­til viac bez­pečne.

Au­gust

Po­tre­bu­ješ člo­veka, ktorý ti po­vie to čo po­tre­bu­ješ po­čuť, a nie to, čo chceš. Máš vod­cov­skú osob­nosť – ľu­dia ťa po­čú­vajú, ob­di­vujú a vzhlia­dajú k tebe. A hoci si za­slú­žiš člo­veka, ktorý ťa re­špek­tuje a mi­luje pre tvoju silu a osob­nosť, zá­ro­veň musí byť do­sta­točné silný na to, aby sa pre­sa­dil a ve­del si po­ve­dať svoj ná­zor. Vzťahy mu­sia byť vy­rov­nané, a preto si hľa­daj muža po­dob­ného, ako si ty.

Sep­tem­ber

Hľa­daj muža, ktorý bude mi­lo­vať tvoju vá­šeň pre nové ve­do­mosti, skú­se­nosti a osobný rast. Tú­žiš sa učiť celý ži­vot, a po­tre­bu­ješ pri sebe člo­veka, ktorý bude na­do­bú­dať ve­do­mosti s te­bou. Aj keď si hl­boko zve­davá a váš­nivá, nie­kedy máš prob­lém sa iným ot­vo­riť, a preto musí byť aj lás­kavý a tr­pez­livý na to, aby ťa v tomto ve­del pod­po­riť.

zdroj: is­tock.com is­tock.com

Ok­tó­ber

Po­čkaj si na chlapa, ktorý ne­bude brať tvoju lásku, teplo a dob­ro­sr­deč­nosť ako sa­moz­rej­mosť. Máš v sebe toľko lásky na roz­dá­va­nie, a za­slú­žiš si muža, ktorý bude úp­rimne mi­lo­vať tvoje dobré srdce a ne­bude sa sna­žiť mať z toho vý­hody. Hľa­daj muža rov­nako lás­ka­vého ako ty, ta­kého ktorý ti bude pri­ná­šať ra­dosť na­miesto bo­lesti.

No­vem­ber

Po­čkaj si na muža, ktorý ťa uvidí takú aká v sku­toč­nosti si, a bude ťa chcieť ne­us­tále hl­b­šie spoz­ná­vať a po­ro­zu­mieť ti. Si ex­trémne pra­co­vitá, sú­stre­dená a kre­a­tívna žena, no nie­kedy sa zvyk­neš dr­žať v úzadí. Za­slú­žiš si muža, ktorý sa bude chcieť ne­us­tále o tebe učiť, a s kto­rým bu­dete spo­ločne bu­do­vať pevný a dô­ve­ry­hodný vzťah.

De­cem­ber

Hľa­daj muža, ktorý sa s te­bou bude chcieť za­bá­vať. Máš veľmi hravú osob­nosť, si vtipná a mi­lu­ješ hu­mor –  preto si za­slú­žiš nie­koho, kto ti k tomu pridá, na­miesto toho aby sa ťa sna­žil stĺmiť. Po­čkaj si na toho, kto sa bude s te­bou smiať a ra­do­vať zo ži­vota, no zá­ro­veň sa bu­dete ve­dieť po­roz­prá­vať aj o váž­nych ve­ciach. No pri tom všet­kom, sa ti bude sna­žiť vy­ča­riť úsmev každý deň.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre