Rada cvi­číš, cho­díš be­hať, zau­jíma ťa zdravá strava a rada by si svoje skú­se­nosti po­dala ďa­lej? Tak si na správ­nom mieste. Sú­ťaž FIT LE­A­DER hľadá práve teba!

Už dávno ťa pre­stali ba­viť vý­ho­vorky, že pôj­deš be­hať zaj­tra, či od zaj­tra pre­sta­neš jesť ne­zdravé veci a za­čneš so zdra­vým ži­vot­ným štý­lom? Za­čala si žiť zdravo, pra­vi­delne cvi­číš a sna­žíš sa k to­muto kroku mo­ti­vo­vať aj svoje oko­lie? Te­raz máš je­di­nečnú prí­le­ži­tosť za­po­jiť sa do sú­ťaže, ktorá ti do­po­môže k tomu, aby si na­plno vy­užila svoje zruč­nosti ako fit­ness tré­nerka.

Pý­taš sa, prečo by si sa mala za­po­jiť do tohto zau­jí­ma­vého pro­jektu? Ak máš tré­nin­gové zruč­nosti, rada ľudí mo­ti­vu­ješ a vi­díš zmy­sel v tom, čo ro­bíš, tak spĺňaš zá­kladné kri­té­ria na to, aby si sa stala Fit Le­a­der­kou a po­mohla tak ne­jed­nej žene, či mu­žovi, ktorý prok­ras­ti­nujú na­miesto toho, aby pre seba za­čali niečo ro­biť.

Ok­rem iného FIT LE­A­DER nie je len sú­ťa­žou, je to tiež pro­jekt, ako spá­jať ko­mu­nitu tré­ne­rov a po­má­hať im, ale aj po­má­hať si na­vzá­jom.

 

Na­padla ti otázka, čo zís­kaš, ak zví­ťa­zíš v sú­ťaži?

Pri­ná­šam ti malú ukážku toho, čo zís­kali mi­nu­lo­roční ví­tazi:

Bra­ni­slav Lo­botka (ví­ťaz mi­nu­lého roč­níka sú­ťaže) spo­lu­pra­cuje s ča­so­pi­som FOR­BES a nie­koľ­ko­krát sa ob­ja­vil v tla­če­nom ma­ga­zíne.

Mo­nika Lu­da­sová (ta­kisto ví­ťazka FIT LE­A­DER 2017) do­stala po­nuku do TV MAR­KÍZA, aby sa stala tré­ner­kou v pri­pra­vo­va­nej re­lá­cii.

Tré­ner Ma­túš Špirko do­konca vy­dal vlastnú knihu, ktorú náj­deš v kníh­ku­pec­tvách.

Viac než 40 tré­ne­rov a osob­ností z mi­nu­lého roč­níka sú­ťaže má ce­lo­stra­novú pre­zen­tá­ciu v knihe NA­BITÁ KU­CHÁRKA

Často sa ma ľu­dia pý­tajú, ako za­čať s #jo­gou. Ako sa na­mo­ti­vo­vať a za­čať be­hať. Ako schud­núť a za­čať žiť zdrav­šie😱 Ne­riešte veľa zby­toč­ností, či pod­rob­ností. Jed­no­du­cho za­čnite! . Tak ako viete, ako to cí­tite😘 Robte chyby, lebo pri nich sa učíme. Skú­šajte nové veci, lebo skú­se­nosti sú na ne­za­pla­te­nie. A keď si už ne­viete dať rady, vy­hľa­dajte od­bor­níka👍 Ale ne­seďte so sklo­ne­nou hla­vou a ne­plačte nad ne­roz­lia­tým mlie­kom. Rad­šej sa po­stavte a vy­lejte ho. Aj to je viac😉 vraví @ja­na­sim­ko­vic , au­torka sú­ťaže 🏆 FIT LE­A­DER. . #mo­ti­va­cia #ko­naj #zdvih­ni­za­dok #joga #yoga #cvic #tre­nuj #sku­saj #dnesc­vi­cim #dnes #yo­ga­pose #ins­ta­y­oga #fit­girl #fit­mom #fit­mama

A post sha­red by CVIČTE.SK (@cvicte.sk) on

Tento rok pri­budla nová ka­te­gó­ria, do kto­rej sa mô­žeš za­po­jiť, a to No­vá­čik, pre tre­ne­rov, ktorí za­čali tré­no­vat max. pred ro­kom.

Mnoho tré­ne­rov je za­me­ra­ných na vý­sledky, pre­tože ak si sta­no­via cieľ, tak za ním idú. Každá to po­zná a každá chceme s cvi­če­ním do­siah­nuť su­per vý­sle­dok. Ak by si sa roz­hodla pre tré­no­va­nie a za­po­je­nie sa do sú­ťaže, do­ká­žeš seba aj svoju prácu po­su­núť na úplne iný le­vel.

Takže ak ťa táto sú­ťaž zau­jala, roz­hodne sa za­re­gis­truj na TU

My ti bu­deme dr­žať palce v tom, čo ro­bíš, pre­tože ako sa ho­vorí, nie je dô­le­žité čo uro­bíš zaj­tra ale to, čo uro­bíš dnes.

Ne­za­bú­daj, že ok­rem toho, že sa mô­žeš stať fi­na­lis­t­kou sú­ťaže sa tiež mô­žeš za­po­jiť do hla­so­va­nia o no­vého alebo novú fit le­a­derku. Hla­so­vať mô­žeš v pro­file kaž­dého uchá­dzača sú­ťaže a to v kaž­dej sú­ťaž­nej ka­te­gó­rií. Spô­sob hla­so­va­nia je tiež veľmi jed­no­du­chý, pre­tože hla­su­ješ po­mo­cou Fa­ce­bo­oku.

Každý týž­deň mô­žeš sú­ťa­žia­cim ude­liť 5 hla­sov. Sú­ťaž končí 27.5, takže šup, šup hla­so­vať a možno vy­hráš jednu z troch pr­vých cien.

Komentáre