Môj ži­vot bol v po­sled­ných ro­koch veľmi hek­tický, popri práci, pria­te­ľovi a ro­dine bolo pre mňa ťažké nájsť si voľnú chvíľu pre seba. Ni­kdy som ne­bola typ ženy, ktorá si na obed dá ša­lát a po­obede za­cvičí jogu. Mi­lu­jem jedlo, ale aj rada špor­tu­jem. Ni­kdy som sa ani ne­bála no­vých špor­tov. Po­tre­bo­vala som ten po­cit vy­bi­tia ener­gie, do­stať zo seba na­hro­ma­dený stres prí­jem­ným spô­so­bom. Toto v mo­jom ži­vote v po­sled­nej dobe veľmi chý­balo.

Popri ste­ro­type, ktorý som žila, som si však ne­ve­dela nájsť čas pre seba a svoje telo. Vo vý­ni­moč­ných dňoch voľna som však za­šla do fitka, kde som na sebe po­riadne ma­kala. Mnohé cviky mi ro­bili prob­lémy, moje svaly ne­boli také silné ako ke­dysi, keď som ak­tívne špor­to­vala. Po prí­chode do­mov som po­tom bola veľmi vy­čer­paná a vždy okam­žite padla do po­stele, s tým, že ráno som sa bu­dila znova ne­spo­kojná. Ani po nie­koľ­kých týžd­ňoch sa žiadna zmena na mo­jom tele ne­ko­nala. Moje skla­ma­nie sa ne­dalo pre­hliad­nuť.

Pria­teľ mi po­tom na­vrhol, aby sme spolu vy­skú­šali Cross­Fit. Vraj aj jeho ko­lega s fra­jer­kou cho­dia a po­mohlo im to. Vy­lep­šili si po­stavu, cí­tili sa lep­šie a zdravo. Do­konca aj v po­steli za­žili prí­jemné oži­ve­nie. Po­zrela som na neho zhro­zene. Ja, ty a Cross­Fit ? Vždy som sa toho bála. Ne­pá­čili sa mi ženy, ktoré mali sval­naté nohy, na­pnuté bi­cepsy a na bru­chu teh­ličky. Úplne z nich zmizla jemná žen­ská po­stava. Okam­žite som po­ve­dala, že to je hlúpy ná­pad. Ni­kdy, po­mys­lela som si.

Na­ko­niec sa mu ale po­da­rilo pre­ho­vo­riť ma na prvý tré­ning. Aj s pria­te­ľom sme sa teda po zo­zná­mení s tré­ne­rom pus­tili do cvi­če­nia. Za­čali sme zľahka – be­hom, švi­had­lom, aby sme sa za­hriali. Ne­sle­do­vali prvé cviky. Prišlo však ob­rov­ské prek­va­pe­nie, keď nám tré­ner po­ve­dal, že ne­ro­bíme cviky správne, hoci sme ich obaja po­znali z fitka.

2013 Open workout descriptions with Julie Foucher

foto: cross­fit-ga­mes.ed­ge­su­ite.net

 

Vďaka tré­ne­ro­vej od­bor­nej po­moci som po­tom okam­žite dala nie­koľko zhy­bov na hrazde. Vy­svet­lil mi, ako si po­môcť s gu­mou a tak sa zrazu zdalo všetko také ľahké a ja som s prí­jem­ným po­ci­tom, že pre­ko­ná­vam samú seba po­kra­čo­vala. Vy­skú­šala som aj mŕtvy ťah a na moje prek­va­pe­nie som dvihla hneď 35 kg. Bol to fan­tas­tický po­cit, no mu­sím pri­znať, že sama by som si asi ni­kdy ne­trúfla na niečo také. Po­stupne sa ná­roky zvy­šo­vali a člo­vek si vy­skú­šal siah­nuť na svoje ma­xi­mum. Spo­čiatku ob­rov­ská ma­kačka, ale po nej sa u mňa do­sta­vil skvelý po­cit za­dos­ťu­či­ne­nia.

Sku­točne som sa bála Cross­Fitu, mala som obavy z toho, že to ne­bu­dem zvlá­dať, a to mi zo za­čiatku sku­točne zvie­ralo ža­lú­dok. Po pr­vom zá­žitku na ON RAMPE v Cross­Fit Bra­ti­slava som ale po­cho­pila slová pria­te­ľovho ko­legu. Od­chá­dzala som zba­vená stresu a s úžas­ným po­ci­tom. Ko­nečne som po­cho­pila, že aj my ženy máme ob­rov­skú silu a keď sa ju na­učíme správne po­u­ží­vať, ne­môže byť pre nás už nič pre­káž­kou.

Po ab­sol­vo­vaní za­čia­toč­níc­keho kurzu som mala stále ob­rov­skú chuť po­kra­čo­vať. Cí­tila som, ako mi to po­máha, ako sa cí­tim lep­šie, ži­jem zdrav­šie a hlavne som ko­nečne do­siahla zmeny na svo­jom tele. Roz­hodla som sa po­kra­čo­vať, chcela som si pred le­tom vy­for­mo­vať po­sta­vičku do pla­viek. Do­konca som po ab­sol­vo­vaní pr­vého kurzu zís­kala aj tričko RRCFT. Moja veľ­kosť bola vtedy L, ja som si však ob­jed­nala veľ­kosť M (ako mo­ti­vá­ciu na leto 🙂 ).

Môj tré­ner mi od­po­ru­čil  Cross­Fit Star­ter  ako od­ra­zový mos­tík za­čia­toč­ní­kov k po­kro­či­lej­šej úrovni tré­nin­gov. Tento druh tré­nin­gov je vý­ni­močná voľba pre za­čia­toč­ní­kov, ktorí majú chuť sa zlep­šo­vať. Sku­pi­nový tré­ning, ktorý sa ve­nuje zlep­šo­va­niu tech­niky cvi­kov a po­sky­tuje do­sta­točný pries­tor na zlep­šo­va­nie sa.
crossfoto: by­ma­rina.com

Na Star­ter tré­ningy som už cho­dila bez pria­teľa, bála som sa však, že tam bu­dem je­diná baba. Na­ko­niec som ale za­žila prí­jemné prek­va­pe­nie – na tré­nin­goch bol pri­bližne rov­naký po­čet žien a mu­žov. Stretli sme sa tam cel­kom prí­jemná par­tia, zo za­čiatku som po­znala iba tré­nera, ale rýchlo sme od­bú­rali všetky ba­ri­éry. Muži boli pria­teľ­skí ne­pot­re­bo­vali nám si­lou-mo­cou uka­zo­vať, že toho zvládnu viac ako my. No a na je­den tré­ning sme prišli len my-baby a roz­pú­tala sa me­dzi nami špor­tová sú­ťa­ži­vosť. V ten deň som na mŕtvy ťah zdvihla 42,5 kg, bolo to naj­viac zo sku­piny a, pop­ravde, prek­va­pila som samú seba.

Nie­ktorí ľu­dia z tré­ningu pili pred aj po pro­te­íny a mali špe­ciálnu stravu. Ja som sa stra­vo­vala cel­kom bežne, po­stupne som ale za­čala roz­mýš­ľať, či by som to mala zme­niť. Čí­tala som o tom veľa na in­ter­nete, no na­po­kon som sa spý­tala tré­nera a ten ma ubez­pe­čil, že ne­exis­tujú žiadne pra­vidlá stra­vo­va­nia ani ob­me­dze­nia. Len štyri dô­le­žité zá­sady, ktoré treba do­dr­žia­vať.

 

  1. Do­dr­žia­vať pra­vi­delný tré­ning

Ide­álne 3 alebo 4-krát do týždňa. Ne­musí to byť stále Cross­Fit, po­kojne to môže byť beh, bi­cy­kel, gym­nas­tika. Je dô­le­žité za­ra­diť správny si­lový tré­ning. Ten nám upraví a zrýchli me­ta­bo­liz­mus aj mimo tré­nin­gový deň, teda rých­lej­šie spa­ľu­ješ tuky aj cez deň, keď ne­cvi­číš.

  1. Po­zor na hrie­chy

Biela múka, pe­čivo, slad­kosti by si mala vy­ho­diť z je­dál­nička. Sladké na­hraď ovo­cím s troš­kou cukru, ovoc­ným fres­hom a po­dobne.

  1. Opti­ma­li­zá­cia sa­cha­ri­dov

Prí­lohy ako ryža a ze­miaky na­hra­díš ze­le­ni­nou, ča­som som zis­tila, že moje telo vô­bec ne­pot­re­bo­valo to množ­stvo sa­cha­ri­dov, ktoré som mu denne nú­tila.

  1. Re­ge­ne­rá­cia

Je rov­nako dô­le­žitá ako sa­motné cvi­če­nie, a to hlavne z dl­ho­do­bého hľa­diska. Za­raď saunu, ma­sáž alebo au­to­ma­sáž a vyh­neš sa zby­toč­ným zra­ne­niam.
Po troch týžd­ňoch ma oslo­vil tré­ner, chcel, aby som za­čala cho­diť na kla­sické tré­ningy pre po­kro­či­lých. Zde­sene som sa na neho dí­vala, to ne­môže mys­lieť vážne. Od­mie­tala som, ne­ve­dela som si pred­sta­viť, čo by som tam ro­bila. Po­ve­dala som mu, že ešte nie som na ta­kej úrovni. On však na­lie­hal a ja som na­po­kon sú­hla­sila.

So stra­chom som prišla na prvý kla­sický tré­ning, vô­bec som si ne­ve­rila. Os­tala som však prí­jemne za­sko­čená, kla­sický tré­ning sa veľmi ne­lí­šil od  Star­tera. Zá­ťa­žo­vou bol pri­bližne rov­naký, aku­rát sa ve­no­valo me­nej času vy­svet­ľo­va­niu tech­nike. Tré­neri oča­ká­vali, že už tech­niku cvi­kov zvlá­dame. Po­stupne sa zlep­šo­vala moja kon­dička a za­čalo ma ba­viť cvi­če­nie s olym­pij­skou čin­kou.

Cross­Fit mi jed­no­značne zme­nil ži­vot. Po­mo­hol mo­jej ži­vo­tospráve, môjmu telu, ale, a to je možno naj­dô­le­ži­tej­šie, aj mo­jej psy­chike. Pred­tým som ob­čas zbehla do fitka, ale moje cvi­če­nie sa skon­čilo pri be­haní na páse alebo šla­paní na ste­pery. Za po­sledný rok som sa ale stala nie­kým iným, ro­bím zhyby na hrazde, dre­pu­jem, zdví­ham činky, o ktoré by som pred­tým ani ne­za­kopla. Už viem čo to je OHS, HSPU, WOD a iné pojmy, ktoré som ni­kdy pred­tým ne­po­čula. Cross­Fit bol a je pre mňa veľmi po­zi­tívna zmena, od­po­rú­čam ju všet­kým že­nám. Ne­mali by sme sa ni­čoho báť, ni­kdy predsa ne­vieme, čo môže na­kop­núť naše ži­voty.

tumblr_noobsfJEXQ1uw84kco1_500
foto: tum­blr
co­ver foto: tum­blr

Komentáre