Nie som ten typ diev­čaťa, ktoré musí ran­diť, len aby som nie­koho mala.

Tak, ako mi­lu­jem byť ne­za­daná, mi­lu­jem byť za­daná. Je to krásny ko­lo­beh, kde jed­no­du­cho mu­síš žiť šťastne či už s nie­kým alebo sama.

Viem, že ne­mu­sím byť via­zaná, aby som bola šťastná. Tak isto ako viem, že ne­mu­sím byť sin­gle, aby som bola šťastná. Mys­lím, že sa ve­ľa­krát ho­vorí zby­točne o tom, ako je skvelé byť sin­gle a dá­vajú sa rady, ako to zvlád­nuť. Všetko má svoje vý­hody i ne­vý­hody. Či sme s nie­kým, alebo nie.

Ak náj­dem nie­koho, koho bu­dem mať rad­šej ako po­cit byť sin­gle, je to vážne.

pe­xels.com

Ak náj­dem po­cit slo­body a šťas­tia, kde sa cí­tim lep­šie sama ako s nie­kým, je to vážne.

Viem ča­kať na toho správ­neho a viem, že sa to oplatí. Tak isto viem, kedy je na­čase opus­tiť is­totu a vy­brať sa do ne­známa. Možno je to zvláštne, ale ta­kýto ko­lo­beh mi­lu­jem. Mi­lu­jem tú­žiť, mi­lo­vať sa, hne­vať sa, spoz­ná­vať, boz­ká­vať sa a byť pani ta­ju­pl­nou. Viem ne­ná­vi­dieť, od­púš­ťať, smiať sa ale i pla­kať.

Ak si niečo za­slú­žim, tak sem s tým. Ak mám ešte čas na niečo, tak po­čkám.

Ak mám te­raz spoz­ná­vať svet, nech len ces­tu­jem. Ak sa mám za­ľú­biť, nech sa tak stane. Ži­vot je na to, aby sa žil. Možno som na­ivná, ale ve­rím, že zo ži­vota si môžme spra­viť krásne dob­ro­druž­stvo plné smie­chu ale i sĺz. Veď tie sú dnes tak vzácne, keď celý svet drží emó­cie bo­kom. Sem s emó­ciami! Mi­lu­jem ich.

Ta­kisto ako mi­lu­jem dobrú hudbu v aute, dážď, ktorý po­ču­jem na pa­ra­pete, ako i po­lie­va­nie kve­tov. Zbož­ňu­jem cho­diť nahá po byte ta­kisto ako mi­lu­jem cho­diť bosá po tráve.

Som viac ako dobré dievča. Som možno kom­pli­ko­vaná, no o to viac je to iné. O to viac je to lep­šie a o to viac ži­jem. Ne­bo­jím sa vý­ziev, ne­bo­jím sa ste­re­otypu, pre­hier ani úspe­chu.

Všetko to príde v správny čas a ja to prij­mem s úsme­vom na tvári a s od­hod­la­nos­ťou.

unsp­lash.com

Pri­jí­mam, ak nie­kto so mnou nechce už viac trá­viť čas, tak ako pri­jí­mam no­vého člo­veka do môjho ži­vota. Už sa nech­cem strá­niť ži­votu ani opo­vr­ho­vať ním.

Som viac ako len dobré dievča…

Pre všetky ne­isté, kom­pli­ko­vané, od­hod­lané a krásne iné žen­ské. Fan­dím Vám.

Komentáre