Ahoj – ja z bu­dúc­nosti,

ako si sa mala? Mu­síš sa te­raz usmie­vať, ak ti moje roz­hod­nu­tia vy­šli. Ak nie, dú­fam, že po­cho­píš, prečo som sa takto roz­hodla. Si šťastná? Ak áno, mu­síš byť hrdá. Mys­lím, že moja cel­ková cesta po­sy­paná zly­ha­ním, bo­les­ťou, smút­kom a ťaž­kos­ťami sa stala tvo­jím re­cep­tom na šťas­tie.

Pa­mä­táš si na ten deň, keď si uviazla a ne­mohla si nájsť spô­sob, ako sa po­su­núť do­predu? Pa­mä­táš, koľ­ko­krát si spo­chyb­nila svoju exis­ten­ciu? Ako si sa po­kú­šala zis­tiť, kto na­ozaj si, kam pat­ríš a aký je tvoj cieľ?

pe­xels.com

Ži­vot ti ne­mu­sel po­núk­nuť per­fektnú jas­nosť, ale ty si pre­šla dlhú cestu. Som rada, že si sa na­učila zba­viť sa svo­jich obáv a pri­jať bo­lesť za to, čo je. Aké zvláštne a zá­ro­veň krásne je pre nás obe to, že si sa stala svo­jou vlast­nou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou. Aj keď máš vo svo­jom srdci stále pries­tor na mi­lo­va­nie všet­kých – ro­dinu, ka­ma­rá­tov a do­konca aj tých, ktorí ti ub­lí­žili. Mi­mo­cho­dom, ako sa s te­bou za­ob­chá­dza? Do­dr­žali všetci sľub, že zo­stanú? Alebo ťa opus­tili, tak ako aj mňa?

Ale vi­díš, že všetko, čo sa te­raz ne­deje mne, má ne­jaký plán s te­bou. Ne­boj sa, mala by si ve­dieť, že všetky stresy a bo­lesti, ktoré te­raz to­pím boli kľú­čom k tomu, aby si sa stala tým, kým si po­tre­bo­vala byť – a to si ty te­raz.

Chcem ti len pri­po­me­núť, že nie si tým, kým ťa os­tatní de­fi­nujú – ty si ty. Po­é­zia uviazla v tele diev­čaťa, slovo, ktoré ešte ne­bolo po­ve­dané a kniha, ktorá ne­bola pub­li­ko­vaná.

pe­xels.com

Dú­fam, že si sil­nej­šia, od­váž­nej­šia, zdrav­šia a šťast­nej­šia ako si bola ke­dy­koľ­vek pred­tým. Nie­kedy to chcem s te­bou rých­lej­šie do­hnať, pre­tože často, keď ma chytí práz­dnota, mám po­cit, že pa­dám. Ale ver mi, že pra­cu­jem každý deň na tom, aby som sa kvôli tebe zlep­šila.

Ide o to, že sa dnes za­čí­nam mi­lo­vať a som nad­šená z toho, kto zo mňa bude zaj­tra.

Dô­vod, prečo ti to ho­vo­rím, je, aby si si pa­mä­tala všetky tie malé mo­menty, v kto­rých si žila, ktoré tva­ro­vali tvoj svet a for­mo­vali tvoje srdce čo najk­raj­ším spô­so­bom. Chcem, aby si pri­jí­mala zá­zraky ce­lej cesty, ktorú si žila len ty a ni­kto iný ne­ovp­lyv­ňo­val tvoje veľké roz­hod­nu­tia. Chcem, aby si cí­tila všetko a kaž­dého rov­nako, ako ja te­raz.

Aj keď som už pre teba mi­nu­los­ťou, tak som stále tvo­jou ob­rov­skou sú­čas­ťou. V tomto oka­mihu ne­viem, kde si alebo čo ro­bíš, kto si, ale stále som ty. Čo viem, je to, že si moja naj­lep­šia ver­zia. A keď príde ten deň, bu­dem pyšná na osobu, kto­rou si. Bu­dem sa smiať na všet­kých hlú­pych chy­bách, ktoré v tom mo­mente uro­bím a bu­dem vďačná, pre­tože ma viedli k tomu, kým si te­raz.

Nech sa stane čo­koľ­vek, po­kra­čuj.

Komentáre