Niet nad krajší po­cit, ako keď vieš, že máš okolo seba ľudí, ktorí sú tu pre teba aj v tých naj­ťaž­ších chví­ľach. Mo­jím ži­vo­tom už pre­šlo toľko ľudí, pri kto­rých som sa veľa na­učila, for­mo­vala a do­spie­vala, ale práve te­raz prišli ľu­dia, ktorí sú tak veľmi vý­ni­moční.

tumblr_oi68mnpmmg1tws6uyo1_500

Foto: tum­blr.com

Už to nie sú len tie det­ské pria­teľ­stvá, ktoré trvali krátko. Te­raz prišli ľu­dia, o kto­rých ni­kdy nech­cem prísť. Som tak veľmi vďačná za kaž­dého jed­ného člo­veka, ktorý mo­jim ži­vo­tom pre­šiel, ale najmä za tých, ktorí os­tali, aj keď to bolo veľmi ťažké.

Ve­rím, že aj ty máš vo svo­jom ži­vote ta­kých ľudí. Presne vieš, ktorí sú tu pre teba a ne­zra­dia ťa ani v tom naj­hor­šom. Ve­rím, že sú to presne tí ľu­dia, s kto­rými máš toľko zá­žit­kov a s kto­rými si vy­viedla toľko hlú­postí.

Je to su­per, keď vieš, kto to je. No ak si si ešte neni cel­kom istá, ktorí sú to, daj tomu čas. Ver mi. Každý raz za­budne na­sa­diť masku a vtedy zis­tíš, že ten o kom si si mys­lela, že je ten do­ko­nalý pria­teľ, tak práve on si vô­bec ne­za­slúži tvoju prí­tom­nosť.

tumblr_oh36x7r47j1u17yx1o1_500

Foto: tum­blr.com

Tieto chvíle, keď zis­tíš, že to nie sú správni pria­te­lia, bo­lia. Ja viem. Ale keď od­ídu z tvojho ži­vota tí ne­správni, vtedy si uve­do­míš, na koho sa za­me­rať a s kým svoje pria­teľ­stvo bu­do­vať, upev­ňo­vať a zlep­šo­vať. Ale hlavne zis­tíš, že pri týchto ľu­ďoch ani ty masku ne­pot­re­bu­ješ, pre­tože ťa majú radi presne takú, aká si.

Ďa­ku­jem mo­jim mi­lým, za ich lásku ku mne, za ich vy­po­ču­tia, bláz­nov­stvá, dob­ro­druž­stvá a pekné chvíle, čím ro­bia môj ži­vot krajší.


A preto, moja milá ka­ma­rátka, buď aj ty vďačná za tých pra­vých pria­te­ľov, kto­rých vo svo­jom ži­vote máš, pre­tože: 

„Ak máš dob­rého pria­teľa, máš viac, ako má on.“
Tho­mas Ful­ler

Komentáre