Každý z nás po­tre­buje vy­pnúť. Za­bud­núť na re­a­litu bež­ných dní a ujsť nie­kam, kde nie sú prob­lémy…Ne­po­znám nič lep­šie ako beh po ťaž­kom dni…

Po­znáš to? Po­náh­ľaš sa do­mov, zho­díš veci, rýchlo sa pre­zle­čieš, náj­deš slú­chadlá, pus­tíš si ob­ľú­bený song a ideš do toho. Cí­tiš, ako na­be­ráš dych do pľúc a silu do sva­lov. Hudbu púš­ťaš ešte hlas­nej­šie, chceš aby pre­kri­čala tvoje myš­lienky.

pe­xels.com

Štar­tu­ješ telo a vy­pí­naš my­seľ. Sú­stre­díš sa na každý po­hyb svojho tela, be­žíš do rytmu a všetko ne­chá­vaš za se­bou. Cí­tiš sa silná, šťastná a máš po­cit, že do­ká­žeš čo­koľ­vek. Každá z vás, ktorá behá, to dô­verne po­zná. Ten oslo­bo­dzu­júci po­cit, a to, prečo to mu­síš mi­lo­vať.

Za­čala som be­hať cca pred ro­kom…Ke­dže všetko sa za­čína lep­šie vo dvo­j­ici, pus­tili sme sa do toho spolu s mo­jou ka­moš­kou. Za­čali sme, pre­tože je to per­fektný re­lax a kočky, ako každá aj my chceme mať pekné po­sta­vičky! A to, že beh for­muje po­stavu na­ozaj lu­xusne o tom na­ozaj ne­treba po­le­mi­zo­vať 🙂 A ešte jedna vec na behu je na­ozaj su­per – mô­žeš za­čať ke­dy­koľ­vek. Nič na to ne­pot­re­bu­ješ. Len chuť a je­den pár zdra­vých nôh! Ne­treba na to skú­se­nosti, tré­nera, drahé ob­le­če­nie – proste nič, len chuť.

Kde sa mi be­halo naj­lep­šie? Na mi­nu­lo­roč­nom evente Far­bám ne­uj­deš! Na­priek tomu, že moje skú­se­nosti s be­hom boli skôr ama­tér­ske ako pro­fe­si­onálne, bol to per­fektný zá­ži­tok, ktorý ur­čite od­po­rú­čam aj tebe.  Že ne­be­háš? Tak za­čni, bu­deš to mi­lo­vať. Pri evente Far­bám ne­uj­deš nejde len o to, čo ro­bíš pre svoje telo, ale pro­spieva to aj tvo­jej duši. Nie je dô­le­žité, či máš 100% kon­dí­ciu, dô­le­žitá je chuť a od­hod­la­nie. 🙂

Tento rok sa usku­toční už tretí roč­ník tohto per­fekt­ného eventu, na kto­rom ne­smieš chý­bať. Event štar­tuje už 27. mája v Ko­ši­ciach, 10.júna v Ban­skej Bys­trici a 24. júna v Bra­ti­slave. Čaká na teba fa­rebná ex­pló­zia, známy triat­lo­nista Fi­lip Šebo, na­jús­peš­nej­šia you­tube dvo­j­ica Ex­plO­ited a Moma a pes­trý štar­to­vací ba­lí­ček. Viac in­for­má­cií náj­deš aj v článku:  Naj­väč­šia fa­rebná ex­pló­zia už po tre­tí­krát na Slo­ven­sku!

Ak máš ďal­šie otázky ohľadne tohto su­per po­du­ja­tia sle­duj tiež stránku www.far­bam­ne­uj­des.sk fa­ce­book, kde pre teba pra­vi­delne pri­pra­vujú sú­ťaže o zau­jí­mavé ceny.

Vi­díme sa tam 🙂

Komentáre