Po­du­ja­tie Far­bám Ne­uj­deš sa blíži a aj ty mô­žeš byť jeho sú­čas­ťou. Na tejto ak­cii ne­zá­leží na rých­losti. Ví­ťazmi budú na konci päť ki­lo­met­ro­vej trasy všetci. Deti aj do­spelí, mladí čí starí, jed­not­livci, sku­piny i ro­diny s deťmi – stačí len prísť a za­žiť ne­za­bud­nu­teľný fa­rebný deň plný zá­bavy.

Štar­tu­jeme 27. mája v Ko­ši­ciach, 10.júna v Ban­skej Bys­trici a 24. júna v Bra­ti­slave. Práve Ban­ská Bys­trica zís­kala tento rok vý­znamný ti­tul, vďaka čomu sa aj my sta­neme sú­čas­ťou Európ­skeho mesta športu 2017!

far­bam­ne­uj­des.sk

Čo všetko sme si pre teba pri­pra­vili?

Ok­rem fa­reb­nej ex­pló­zie v jed­not­li­vých zó­nach (ze­lená, ru­žová, modrá, žltá a oran­žová) na teba čaká veľké množ­stvo prek­va­pení. Na štart sa s te­bou po­staví aj známy triat­lo­nista Fi­lip Šebo a na­jús­peš­nej­šia you­tube dvo­j­ica Ex­plO­itedMoma.

Spolu s nimi, sa aj ty svo­jou účas­ťou mô­žeš pri­či­niť o dobrú vec. Za­kú­pe­ním mod­rej farby v na­šom in­fos­tánku pod­po­ríš pro­jekt Ligy proti ra­ko­vine – ,,Ro­dinná týž­dňovka“.

Vďaka na­šim par­tne­rom sme pre teba vy­s­kla­dali aj pes­trý štar­to­vací ba­lí­ček. A tento rok bude na­ozaj špe­ciálny. Tričko Far­bám Ne­uj­deš, 2 ba­líčky s far­bami, štar­to­va­cie číslo, te­to­vačka s lo­gom Far­bám Ne­uj­deš, ob­čerstve­nie na trati, krém na ruky od nášho hlav­ného par­tnera Orif­lame a množ­stvo ďal­ších dar­če­kov ti za­ba­líme do štý­lo­vého sack­packu v ori­gi­nál­nom di­zajne.

far­bam­ne­uj­des.sk

Po­du­ja­tie, ktoré mu­síš za­žiť!

Toto je­di­nečné po­du­ja­tie od­štar­tu­jeme na Slo­ven­sku už po tre­tí­krát. V pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­koch sa spolu s nami po­riadne vy­far­bilo už 10 500 fa­reb­ných nad­šen­cov. Na 5 ki­lo­met­ro­vej trase a v zá­zemí sme do­kopy mi­nuli  4000 kg fa­rieb zmie­ša­ných s flit­rami, aby na konci každý je­den účast­ník za­žia­ril – a to do­slova! Vďaka vám všet­kým sme do­po­siaľ pris­peli na dobrú vec su­mou 5000 eur. A tento rok  ur­čite spo­ločne tieto čísla na­vý­šime.

Re­gis­truj sa ešte dnes

Ter­míny jed­not­li­vých be­hov sa blí­žia a ty si sa ešte ne­sti­hol re­gis­tro­vať? Ne­vadí. Od­benhi si na stránku far­bam­ne­uj­des.sk, pri­hlás sa ako jed­not­li­vec, alebo vy­tvor tím s ro­din­nými prí­sluš­níkmi či ka­ma­rátmi. Vek a be­žecké skú­se­nosti neh­rajú žiadnu rolu. Dô­le­žitá je dobrá ná­lada a chuť pre­ko­ná­vať svoje li­mity.

far­bam­ne­uj­des.sk

Už máš svoju re­gis­trá­ciu?

V prí­pade, že si sa už re­gis­tro­val si o krok bliž­šie k tomu, aby si za­žil je­di­nečnú be­žeckú ak­ciu. Spo­ločne s nami mô­žeš za­čať od­po­čí­ta­vať zvyšné dni do mo­mentu, kedy od­štar­tu­jeme fa­rebnú ex­pló­ziu v tvo­jom meste.

Ne­za­budni ale! Vy­z­dvi­hnu­tie štar­to­va­cích ba­líč­kov bude pre­bie­hať už deň pred ak­ciou, vždy v čase od 9:00 do 19:00hod.

26. mája nás náj­deš v Au­park SC Ko­šice, 9. júna v Europa SC Ban­ská Bys­trica a na­ko­niec 23. júna v bra­ti­slav­skom SP AVION.

Ak máš ďal­šie otázky, ktoré sme ti v článku ne­zod­po­ve­dali, kon­tak­tuj nás mai­lom na [email protected]­bam­ne­uj­des.sk. Sle­duj tiež stránku www.far­bam­ne­uj­des.sk a náš fa­ce­book, kde pre teba pra­vi­delne pri­pra­vu­jeme sú­ťaže o zau­jí­mavé ceny.

Komentáre