„Dá­vaj si po­zor na ľudí, ktorí ti ne­tlies­kajú, keď vy­hrá­vaš.“

 „Všetci sme ovplyv­není spo­mien­kami na mla­dosť. Do­dnes for­mujú mňa aj teba.“

„Ak ro­bíš to, čo ti ide naj­lep­šie a robí ťa spo­koj­nou, si v ži­vote oveľa ďa­lej než väč­šina ľudí.“

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bb1nt­du­FqbA/?tag­ged=le­onar­do­di­cap­rio

„Vzťahy sú ako elek­trické káble. Po­ško­dené vás môžu po­riadne na­ko­pať, ale tie dobré vám do ži­vota pri­nesú svetlo a jas.“

„Každý ďalší le­vel tvojho ži­vota si bude vy­ža­do­vať tvoje iné ja.“

 „Ni­kdy ne­do­voľ, aby ťa zly­ha­nie za­sta­vilo. Každý člo­vek si prejde nie­čím, čo ho zmení tak, že už ni­kdy ne­bude ta­kým člo­ve­kom, ako pred­tým.“

„Nie som ten typ člo­veka, ktorý sa snaží byť cool alebo trendy. Som jed­no­du­cho in­di­vi­du­álny.“

Komentáre