2017..

Som pri­pra­vená ne­chať ťa ísť. Som pri­pra­vená na novú ka­pi­tolu. Som pri­pra­vená ne­chať od­ísť veci, ktoré si mi pri­pra­vil a te­ším sa z bu­dúc­nosti ktorú mi za­čí­naš plá­no­vať. Som pri­pra­vená zo­brať si po­nau­če­nia, ktoré si mi dal a vy­užiť ich v no­vom roku a aj v tých na­sle­dov­ných. Som pri­pra­vená za­bud­núť na bo­les­tivé časti z teba a za­čať od­znova. Som pri­pra­vená ne­chať všetky zly­ha­nia, všetky skla­ma­nia a všetky chyby od­ísť.

Za­bú­dam a ne­chá­vam ťa ísť.

Ne­za­bú­dam na teba preto, lebo si bol ro­kom pl­ným oča­ká­vaní. Za­bú­dam na teba preto, lebo si bol pre mňa prí­liš ťažký. Za­bú­dam na teba preto, lebo si mi zo­bral pekné veci a zlo­mil moje srdce nie­koľko krát. Za­bú­dam na teba pre bo­les­tivé dni a osa­melé noci. Za­bú­dam na teba pre všetky slzy, ktoré si mi spô­so­bil a boje, ktoré si mi po­slal.

Vy­ro­bil si zo mňa bo­jov­níka. Na­učil si ma, ako sa po­sta­viť na vlastné nohy. Uká­zal si mi hod­notu seba sa­mej. Na­učil si ma, že ne­mám ni­kdy do­vo­liť ni­komu zni­čiť môj ži­vot, bez ohľadu na to, ako veľmi sa budú sna­žiť.

Tak­tiež ti chcem aj po­ďa­ko­vať. Ďa­ku­jem ti za všetky po­žeh­na­nia, ktoré si mi dal. Ďa­ku­jem ti za smiech a lásku. Ďa­ku­jem ti za no­vých ľudí, kto­rých si mi tiež pri­nie­sol do môjho ži­vota. Ďa­ku­jem ti za ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky. Ďa­ku­jem ti za dni, ktoré ma na­učili pre­žiť v tomto cha­ose a za ľudí, ktorí ma vy­lie­čili keď som bola zlo­mená. Ďa­ku­jem ti za od­po­vede na dô­le­žité otázky, ktoré som mala. Ďa­ku­jem ti, že si mi od­ha­lil pravdu, ktorú som po­tre­bo­vala ve­dieť.

2017- ne­chá­vam ťa ísť.

Skon­čila som s po­kú­ša­ním sa zme­niť tvoj prí­beh.

Komentáre