Baví ťa to?
Pý­taš sa čo…?
Veď predsa to, ako mi ub­li­žu­ješ. To, ako prí­deš vtedy, keď som už ko­nečne zmie­rená s tým, že si od­išiel z môjho ži­vota. A to si sa ani ne­spý­tal, či doň vô­bec mô­žeš vstú­piť. Prí­deš a za­čneš vy­ťa­ho­vať staré spo­mienky, vra­vieť ako ti to je ľúto a ako ti chý­bam. Ako si zis­til až te­raz, že ma po­tre­bu­ješ.

unsp­lash.com

Ach!

Tak dlho som na toto ča­kala.
Tak dlho som toto všetko chcela po­čuť. Ale te­raz, keď si pri­šiel, ne­viem či ne­bolo lep­šie, keby si sa ne­vrá­til a ne­vnie­sol do mo­jej mysle opäť tie spo­mienky, v kto­rých sa tak často tú­lam a do môjho srdca opäť chaos!

Roz­mýš­ľam či ťa mám pri­jať, či mám do svojho ži­vota zas vpus­tiť toľkú bo­lesť a trá­pe­nie. Alebo ťa mám ne­chať tak? Veď predsa.. už som si zvykla na to práz­dno, ktoré si v mo­jom srdci za­ne­chal. Bolí to. Uve­do­mu­ješ si, akú bo­lesť si so se­bou pri­nie­sol? Opäť som ne­spala. Celú noc som nad te­bou, nad nami roz­mýš­ľala. Kto mi vráti toľko sĺz, ktoré som pre teba už vy­ro­nila?

unsp­lash.com

Buď poď bliž­šie alebo odíď úplne. Keď si nie­kde me­dzi tým, vy­čer­páva ma to.

Ja už nech­cem za­žiť ten po­cit, keď sa jed­ného dňa opäť zo­bu­díš, po­sta­víš z po­stele a od­ídeš. Od­ídeš bez je­di­ného slova. Navždy. Toto nie je fér. Ne­za­slú­žim si toľko bo­lesti!
Alebo áno? Pre­tože som bola taká hlúpa a pus­tila si ťa tak blízko k telu?

Mys­lím, že je ne­skoro sa ob­vi­ňo­vať.
Po­vedz mi, chceš byť opäť v mo­jom ži­vote alebo si pri­šiel iba na­ro­biť bor­del v mo­jom srdci a opäť od­ídeš?


 

A preto, moja milá ka­ma­rátka, ak si aj ty v ta­kejto si­tu­ácii a ne­vieš, čo ro­biť, možno ti po­môže tento ci­tát:

„Zlatko, buď s nie­kým, kto chápe, aká vzácna je tvoja láska.“
#so­mi­de­a­lista

Komentáre