Na­ozaj to bolo me­dzi nami tak kú­zelne, ako som si stále mys­lela? Na­ozaj si bol tak do­ko­nalý, ako som si stále na­ho­vá­rala?

Bola som až po uši za­mi­lo­vaná.

Za­mi­lo­vaná tak, že ne­mô­žeš spať, dý­chať, proste ne­mô­žeš ro­biť nič, keď ho ne­máš vedľa seba. Do­konca ani žiť po­riadne. Ne­chá­pala som, prečo sa to me­dzi nami za­čalo tak roz­pa­dať, prečo sme ne­boli na­ko­niec spolu, po tom všet­kom, čo me­dzi nami bolo. Stále som pre­mýš­ľala len nad te­bou a viem, že aj ty nado mnou. Boli  sme spolu každý deň, keď sa dalo. Trá­vili spolu voľný čas, cho­dila som za te­bou do práce a ty zas za mnou. Bolo všetko do­ko­nalé. Teda no, as­poň z tejto strany.

zdroj: unsp­lash.com

Všetko to bolo úžasné, až na je­den prob­lém.

Stále som si na­ho­vá­rala, že sa zme­níš. Že pre­sta­neš ro­biť to, čo ro­bíš. Že by si bol ochotný pre­stať faj­čiť, piť, že by si sa za­čal cho­vať slušne kvôli mne, kvôli nám. Ale mý­lila som sa. Ne­bol by si toho schopný, ho­vo­ríš že to máš všetko pod kon­tro­lou, ale nie ne­máš, ono to ovláda teba.

Ja som takto ďa­lej žiť ne­mohla, ne­viem si pred­sta­viť bu­dúc­nosť s ta­kým člo­ve­kom ako si ty. S ta­kým člo­ve­kom, ktorý by utrá­cal za ci­ga­rety, al­ko­hol a kto vie, za čo ďal­šie. Bo­lelo to, keď sme sa od seba od­de­lili. Chcela som ťa späť,  ale te­raz to už všetko chá­pem.

zdroj: pin­te­rest.com

Chá­pem ten dô­vod, prečo sme spolu na­ko­niec ne­boli a vieš čo? Ja som aj šťastná. Som šťastná, že som to do­ká­zala, že som sa do­ká­zala oslo­bo­diť od toho všet­kého, od teba. Už ne­mu­sím na teba mys­lieť každú ho­dinu. Hlavne už ne­cí­tim všetku tu bo­lesť, strach. A je to úžasne. Pre­tože viem, že ži­vot ide ďa­lej aj bez teba. Aj keď som tomu na  za­čiatku ne­ve­rila. Ale už je všet­kému ko­niec. A som šťastná.

Možno sa raz v ži­vote ešte stret­neme a ty bu­deš presne tak do­ko­nalý, ako si mal byť do­te­raz. Bu­deš slušný, gen­tle­man a uro­bíš pre nás dvoch čo­koľ­vek, ako som bola schopná uro­biť ja.

Kto vie, možno raz. Ale te­raz ti dá­vam zbo­hom. Boli to, a to dosť, ale ro­bím to pre seba. Preto, aby som mohla byť v ži­vote šťastná.

Od­pusť a zbo­hom.

Komentáre