Po troch ro­koch ži­vota v za­hra­ničí sa Rado (28) zo dňa na deň zba­lil a vrá­til sa späť na Slo­ven­sko, aby sa tu za­čal ve­no­vať svojmu snu. Baví ho pí­sa­nie a blo­go­va­nie, ktoré spo­jil s ces­to­va­ním po na­šom krás­nom Slo­ven­sku. Už ste o blogu Nie je túra bez Štúra po­čuli? 🙂

Ako dlho si žil v za­hra­ničí a kde to bolo?

Do za­hra­ni­čia som od­išiel asi rok po skon­čení výšky. Pra­co­val som pol roka v jed­nej me­dzi­ná­rod­nej firme, no tá práca ma vô­bec ne­ba­vila a za­hra­ni­čie bolo vždy mo­jím snom. Pár me­sia­cov som bol v Al­pách a zvy­šok som žil a pra­co­val vo Viedni.

Veľa mla­dých ľudí zo Slo­ven­ska od­chá­dza, no ty si sa vrá­til. Prečo?

Mladí ľu­dia od­chá­dzajú zo Slo­ven­ska z via­ce­rých dô­vo­dov, či sú to už pe­niaze, možno lep­šie pra­covné prí­le­ži­tosti alebo tú­žia po ne­ja­kom veľ­kom dob­ro­druž­stve. U mňa to bola asi ne­jaká kom­bi­ná­cia týchto mož­ností a ešte aj iných. No po­tom ako som tam za­čal žiť som si po­stupne uve­do­mo­val, že člo­vek ne­musí žiť v za­hra­ničí, aby sa mal dobre. Ne­vra­vím, že mi vo Viedni bolo zle, to mesto mi­lu­jem, ale ja som sa vrá­til aj preto, lebo som si po­ve­dal, že chcem už ko­nečne ro­biť len to, čo ma baví 🙂

Čo ťa viedlo k tomu, aby si za­čal ces­to­vať po Slo­ven­sku?

Práve spo­mí­nané za­hra­ni­čie. Až tam som si uve­do­mil, že aj keď som Slo­vák, tak ja vlastne Slo­ven­sko ani dobre ne­po­znám. Ni­kdy som ne­bol na tých top tu­ris­tic­kých mies­tach ako je Spiš­ský hrad či Slo­ven­ský raj. A jed­no­du­cho ma to mr­zelo. Ve­del som, že chcem pí­sať, tak som si k tomu vy­bral práve ces­to­va­nie po Slo­ven­sku.

Ako vzni­kol ná­zov blogu Nie je túra bez Štúra?

Te­to­va­nie Ľu­do­víta Štúra, ktoré mám na ruke som si dal ešte vo Viedni. Štúr je s mo­jím ži­vo­tom pre­po­jený už po­merne dlho, ani ne­viem prečo 😀 Pí­sal som o ňom, ok­rem iného, aj ba­ka­lárku a práve on je pre mňa sym­bo­lom Slo­ven­ska. Preto to te­to­va­nie. A ná­zov blogu vzni­kol cel­kom rýchlo. Ve­del som, že ho chcem mať pre­po­jený so Štú­rom, lebo sa mi to zdá cel­kom fajn, keďže blog je o Slo­ven­sku.

Čo je cie­ľom tvojho blogu?

Cie­ľom môjho blogu je spoz­nať Slo­ven­sko. Sna­žím sa ľu­ďom uká­zať, čo všetko tu máme, lebo často sa stane, že nie­ktoré miesta berú ľu­dia ako sa­moz­rej­mosť, čo nie je dobré. Ži­jeme v dobe, kedy sa každý nie­kde po­náhľa, no ja chcem blo­gom uká­zať, že aj za krátky čas sa dá toho veľa sti­hnúť a aj vi­dieť. A tiež, že člo­vek ne­pot­re­buje vždy len pláž či more k tomu, aby spoz­nal niečo nové.

Čím je tvoj blog iný od tých os­tat­ných?

Je mi jasné, že mo­men­tálne je blo­ger­ský svet cel­kom veľký, čo je vlastne su­per 🙂 Ve­rím, že ok­rem iného je môj blog za­pa­mä­ta­teľný aj náz­vom a tým, že ces­tu­jem po Slo­ven­sku, pre­tože veľa ľudí dnes ces­tuje hlavne do za­hra­ni­čia. A ešte možno aj tým, že z kaž­dej mo­jej túry po­sie­lam nie­komu po­hľad­nicu 🙂

Ktoré miesto z tých, ktoré si už sti­hol vi­dieť ťa prek­va­pilo naj­viac?

To je ťažká otázka. Úp­rimne, som sti­hol za tie skoro tri me­siace pre­ces­to­vať a vi­dieť viac miest ako za po­sledné roky do­kopy. Každé miesto, kde som bol ma prek­va­pilo, lebo na každú túru či vý­let idem bez oča­ká­vaní, bez ne­ja­kých zis­ťo­vaní o tom, čo sa na da­nom mieste na­chá­dza. Vo­lám to stra­té­gia le­ni­vého tu­ristu 🙂 O to viac ma baví ten po­cit, keď ob­ja­vím niečo su­per.

Dá sa mať na Slo­ven­sku ces­to­va­teľ­ské sny? Ak áno, máš aj ty ne­jaké?

Z tejto otázky sa te­ším vždy, keď sa ma ju nie­kto ná­ho­dou opýta. Jasné, že ces­to­va­teľ­ské sny sú možné aj na Slo­ven­sku. Aj keď si možno te­raz veľa ľudí po­vie, že to sa nedá… Me­dzi moje ces­to­va­teľ­ské sny v rámci Slo­ven­ska patrí aj Bar­de­jov, tam som ešte ni­kdy ne­bol a veľmi sa te­ším, keď sa tam vy­be­riem. A sa­moz­rejme, môj zo­znam snov je na­ozaj dlhý.

Včera som (š)tú­ro­val po Ša­mo­ríne. Je to mega pekné mes­tečko, také to, kde vieš to­tálne vy­pnúť 👌 A tak som si uve­do­mil, aký som vďačný za to, že som za­čal s pl­ne­ním môjho sna 😇💙🇸🇰 Je mi jasné, že ma ešte čaká dlhá cesta, ale viem, že so Štú­rom to dám 😅😂😜 . . #sa­mo­rin #ar­chi­tec­ture #blog #ces­to­va­tel­skyb­log #nie­je­tu­ra­bezs­tura #mega #slo­vakb­log­ger #tra­velb­log­ger #blo­ger­roka #slo­vak­tra­ve­lers #dnesb­lo­gu­jem #dnes­ces­tu­jem #tra­vel #ces­to­va­nie #slo­ven­sko #slo­va­kia #per­fect #mi­lu­jem­ces­to­va­nie #pho­to­oft­he­day #ins­ta­good #ins­tat­ra­ve­ling #fol­low #thi­sis­slo­va­kia #pu­re­slo­va­kia #pra­ve­slo­ven­ske #insta_svk #no­fil­ter

A post sha­red by Nie je túra bez Štúra (@nie_je_tura_bez_stura) on

Otázka, ktorá tu ne­smie chý­bať 🙂 Z čoho mo­men­tálne ži­ješ?

To, že som sa roz­ho­dol, že bu­dem pí­sať a blo­go­vať ne­bolo ani rýchle a ani ľahké roz­hod­nu­tie. Ešte stále som na za­čiatku a, úp­rimne, ide to nie­kedy po­mal­šie akoby som chcel. Ale to ne­vadí. Pí­šem sa­moz­rejme aj pre iné por­tály a hlavne mám na­šet­rené ne­jaké pe­niaze. Blo­ger sa z člo­veka to­tiž ne­stane zo dňa na deň, to by bolo prí­liš do­ko­nalé…

Čo by si chcel blo­gom do­siah­nuť?

V pr­vom rade chcem uká­zať, čo všetko na Slo­ven­sku máme, lebo je tu toho na­ozaj veľa. Baví ma pí­sať aj o tých me­nej zná­mych mies­tach a pred­sta­viť ich. Možno to znie od­vážne, ale sa­moz­rejme sa ne­chys­tám blo­gom zní­žiť ne­za­mest­na­nosť či niečo také 😀  A tiež ve­rím, že sa mi po­darí po­stupne blo­gom ži­viť. Každý deň ma­kám na tom, aby som mal už len jed­ného šéfa, seba sa­mého 🙂

Čo by si od­ká­zal mla­dým ľu­ďom, ktorí roz­mýš­ľajú nad tým, aby si za­čali pl­niť sny?

Aj ja sám som ešte ďa­leko od toho, aby sa mi môj sen celý na­pl­nil. Ale pr­vo­radé je od­hod­lať sa a pus­tiť sa do toho ce­lým svo­jím ži­vo­tom. Nech si každý ho­vorí, čo chce. Treba sa pri­pra­viť na to, že možno ani ro­dina a ka­moši na za­čiatku ne­po­dr­žia. Ale to vô­bec ne­vadí, lebo ani ja to ne­ro­bím pre iných. Ur­čite od­ka­zu­jem dať sa na to a ma­kať na sebe každý deň 🙂

Ne­za­budni sle­do­vať moje túry aj na Fa­ce­bo­oku či Ins­ta­grame a ešte by som sa chcel veľmi pekne po­ďa­ko­vať por­tálu Od­zadu.sk za roz­ho­vor 🙂

Komentáre