Po­zna­nie svo­jej hod­noty je dô­le­žité. Uve­dom si to aj ty. Uve­dom si, že všetko, čo chceš zme­niť mô­žeš, aj keď sa to ľahko ho­vorí a ťaž­šie koná. Často nás ľu­dia ženú do nie­čoho, s čím nie sme až tak sto­tož­není.

Av­šak aj pro­stred­níc­tvom týchto ľudí sa do­ká­žeme adap­to­vať až na­toľko, že nás to uspo­kojí a ne­vní­mame fakt, že tú­žime po nie­čom inom. Veď v dneš­nej dobe máme na všetko čas, čo my po­va­žu­jeme za pri­ro­dzené. Na­prí­klad od­kla­dáme za­lo­že­nie ro­diny, hľa­da­nie inej práce a po­dobne. Pre nás májú všetky veci čas.

Naj­skôr však mu­síme spoz­nať svoju hod­notu a ur­čiť si veci, ktoré chceme. Ľu­dia na­okolo, s kto­rými sa stre­tá­vame v na­šom ži­vote nás ovplyv­nia viac než dosť. To, s kým sa stre­tá­vame ur­čuje is­tou mie­rou to, akí sme. Za naše roz­hod­nu­tia však oni nie sú zod­po­vední. Ty sama si vy­po­čuj ich ná­zor, ale rob podľa vlast­ného uvá­že­nia. Na­ko­niec si to zhod­no­tíš a usú­diš, že to, čo si ty uro­bila, bolo v tvoj pros­pech dobré, alebo na­opak, že si sa po­u­čila a vieš, že by si to tak už ne­spra­vila. Ne­upadni však do nos­tal­gie. Urči si pria­te­ľov, s kto­rými je tvoj ži­vot krajší a bo­hatší vnú­torne. Urči si svoje ví­zie. Ne­boj sa niečo opus­tiť. Ne­po­ze­raj sa na ľudí, ne­súď ich. Ak pre­sta­neš sle­do­vať ich ži­vot a rad­šej sa za­čneš stre­tá­vať s pria­teľmi, pôj­deš do spo­loč­nosti, dá ti to oveľa viac ako si mys­líš. Za­čni však od seba. Za­čni od­znova. Každá máme svoj prí­beh. Je to náš ži­vot a naše roz­hod­nu­tie, preto si to dobre pre­mysli a uváž svoje na­sle­du­júce kroky. Pre­tože my ženy máme svoju hod­notu. Ži­vot nie je na to, aby sme sa pris­pô­so­bo­vali a aby ľu­dia ča­kali na našu ini­cia­tívu. Ži­vot je o tom, aby sme svoju hod­notu ve­deli správne ur­čiť.

Nájdi a ukáž svoju hod­notu. Po­vedz nie vo chvíli, keď chcú od teba áno. Urob od­vážne veci vo chvíli, kedy si še­dou myš­kou. Ukáž, že si žena a po­znáš svoju hod­notu, ktorú ti ni­kto ne­zo­be­rie.

Komentáre