Boli sme ka­ma­rátky dlhé roky. Toľko sme toho spolu pre­žili. Mali sme sa tak rady. Pre­žili sme veľa há­dok i spo­rov. Mys­leli sme si, že nás nič ne­roz­delí, ale roz­de­lilo. Do­ká­zali sme si toho na­ozaj veľa od­pus­tiť. A po­tom všet­kom po­hár skrátka pre­tie­kol. Pri­šiel ko­niec a toto je list pre teba.

Nie si moja ne­pria­teľka

Aj na­priek všet­kému, najmä tomu, že naše pria­teľ­stvo skon­čilo hád­kou, k tebe ne­cí­tim žiadnu ne­ná­visť ani zlosť. Ne­mám sebe ni­jaké po­city, ktoré by som ešte po­tre­bo­vala dať von. Cí­tim len po­koj a vy­rov­na­nosť. Viem, že mô­žem vy­znieť ako to­tálna mr­cha, ale to, kvôli čomu naše pria­teľ­stvo skon­čilo, bolo opod­stat­nené. Skon­čilo te­raz, keď si ucho­vá­vam pekné spo­mienky a idem ďa­lej. Keby sme to ďa­lej na­ťa­ho­vali a ne­vy­lo­žili karty na stôl, možno by sme sa ča­som za­čali na­ozaj ne­ná­vi­dieť.

Ja som všetky naše zá­žitky ne­za­ho­dila za hlavu. Stále mi na tebe zá­leží, veď sme boli ako ses­try. Všetko zlé, čo sa stalo, som ti od­pus­tila a aj teba žia­dam o od­pus­te­nie. Možno raz príde čas, keď sa dô­vody konca nášho pria­teľ­stva budú zdať ma­li­cherné a vy­blednú v diaľke. Ob­rá­time list. Možno bu­deme opäť ka­ma­rátky. No dne­šok tým dňom nie je.

Od­púš­ťam, no ne­za­bú­dam

Všetko, čo sa stalo, sa už ne­od­stane i keď viem, že by sme si to obe že­lali. Len dú­fam, že som ťa ne­opus­tila vo chvíli, keď si ma naj­viac po­tre­bo­vala. Ja som to vi­dela tak, že už ma ne­pot­re­bu­ješ. Viem, že som ťa po­tre­bo­vala často a ty si tu pre mňa bola. Viem, že keď naše pria­teľ­stvo skon­čilo, vy­me­no­vala som ti všetko zlé, čo sa za tie roky na­ko­pilo. Bola to hlú­posť.

I keď som na to ne­za­budla, už dávno som ti od­pus­tila.

Všetko dobré, čo sme spolu za­žili, to mno­ho­ná­sobne pre­vý­šilo. Možno som mala o naše pria­teľ­stvo viac bo­jo­vať. Viac sa sna­žiť. Možno sme mohli obi­dve. V tej chvíli som to cí­tila tak, že jeho ko­niec je to naj­lep­šie, čo nás obe môže po­stret­núť. Vzá­jomne si od seba od­dých­nuť. Máme toho vyše hlavy a pre­stávka nám možno pros­peje.

Bolí ma, že som ti ub­lí­žila.

Viem, že sme sa obe veľmi zme­nili, ale to ne­mení nič na fakte, že sme boli ako ro­dina. A ro­dinu ne­robí krv, ale láska.

Vždy tu pre teba bu­dem

Tento list ne­zna­mená, že sa niečo zme­nilo. Viem, že som ti veľmi ub­lí­žila, ale ja som z toho ne­vyšla ako ví­ťaz, tiež došlo k ujme. Tiež sa cí­tim ub­lí­žene. Toľko si ma toho na­učila. Toľ­ko­krát si mi po­mohla. To, že už nie sme ka­ma­rátky ne­zna­mená, že stla­čím de­lete a ty bu­deš preč z môjho ži­vota. Keď bu­deš niečo po­tre­bo­vať, ja tu pre teba bu­dem. Že­lám ti do ži­vota len to naj­lep­šie. Chcem, aby sa ti da­rilo. Aby si na­šla lásku. Svoje šťas­tie. Aby si mala sny a spl­nilo sa ti všetko po čom tú­žiš, pre­tože si to za­slú­žiš. So­ciálne siete nie sú vhodné pro­stre­die na rie­še­nie kríz. Nie­kedy skrátka ne­máme do­sta­tok ener­gie vy­rie­šiť všetko na­živo. Sme len ľu­dia a ro­bíme chyby. Pre­páč.

Nie je to list na roz­lúčku

Týmto sa s te­bou nech­cem roz­lú­čiť. Nech­cem ti tým ani ub­lí­žiť a na­sy­pať soľ do sta­rých rán. Chcem ti iba vy­svet­liť moje ko­na­nie. Strašne zle sa mi po­ze­ralo na to, ako naše pria­teľ­stvo ide dole kop­com, chcela som ho za­chrá­niť a keď to ne­šlo, as­poň som ho stopla skôr, ako bolo už veľmi zle. Ne­bola to otázka mi­núty, dlho som nad tým uva­žo­vala.

Dú­fam, že máš okolo seba skve­lých ľudí, ktorí sú ti opo­rou a pod­po­rou. Ne­boj sa, si skvelá a všetko bude dobré. Ne­boj sa roz­hod­nutí. Ne­boj sa ni­čoho, pre­tože ty na to máš. Svoj ži­vot re­ží­ru­ješ ty sama, ne­ne­chaj os­tat­ných, aby ti ho ria­dili. Možno nie­kedy bu­deme opäť ka­ma­rátky a možno nie. Najmä dú­fam, že bu­deme obe šťastné a spo­kojné a bu­deme na seba spo­mí­nať vždy iba v dob­rom.

Mám ťa rada, na­priek všet­kému.

Komentáre