Na úvod by sme chceli po­ve­dať, že nie – z oby­čaj­nej chô­dze ne­bu­deš sval­natá, pevná a vy­ry­so­vaná. Av­šak pra­vi­delná chô­dza ako forma po­hybu má množ­stvo po­zi­tív­nych účin­kov na or­ga­niz­mus a pre tých, ktorí s pra­vi­del­ným po­hy­bom ešte len za­čí­najú, alebo zo zdra­vot­ných dô­vo­dov ne­môžu vo­liť „akč­nejší“ po­hyb, je vhod­nou al­ter­na­tí­vou pre cvi­če­nie. Pra­vi­del­nou – aj po­ma­lou – chô­dzou mô­žete chud­núť, zlep­šiť si imu­nitu, alebo sa zba­viť ce­lo­den­ného stresu. Chô­dza je su­per, pre­tože:

1) Pri­pra­vuje vás na beh

Chô­dza nás pre­vá­dza veľmi po­dob­nými po­hybmi ako pri be­haní, z toho dô­vodu je veľmi dob­rou voľ­bou pre za­čia­toč­ní­kov, ktorí ne­vlá­dzu be­hať, prí­padne ne­smú, kvôli svo­jej po­čia­toč­nej hmot­nosti. Chô­dza pred­sta­vuje men­šiu zá­ťaž pre kĺby, či kosti a mô­žete ju vy­užiť na ob­ja­vo­va­nie zau­jí­ma­vých chod­níč­kov pre ne­skor­šie be­ha­nie.

beh2

pin­te­rest.com

2) Udr­žuje vás vo forme a bez zra­není

Tým, že pri chô­dzi máte vždy jednu nohu na zemi,  spô­so­bu­jete telu men­šie otrasy – oproti behu kde pri do­pade môže zá­ťaž pred­sta­vo­vať až 2, až 3 ná­so­bok va­šej osob­nej váhy. Môžno vám bude vaša pre­chádzka tr­vať dl­h­šie oproti behu, aby ste do­siahli po­dobný efekt, ale ak je vaša hmot­nosť vyš­šia, chô­dza, či rýchla chô­dza je pre vás viac ako ide­álna.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

3) Je ces­tou k men­šiemu za­dku

Pri pra­vi­del­nej chô­dzi po­sil­ňu­jete aj vaše po­za­die, po­má­hate telu re­du­ko­vať te­lesný tuk a zlep­šo­vať cir­ku­lá­ciu krvi. To všetko na­po­máha k tomu, aby ste mali svoju nor­málnu te­lesnú váhu, bez ce­lu­li­tídy, či tu­ko­vých zá­sob.

4) Zni­žuje krvný tlak a gly­ke­mický in­dex

Ak za­ra­díte as­poň 30 mi­nú­tovú pre­chádzku po ťaž­šom jedle, po­mô­žete svoju telu po­travu lep­šie strá­viť, zní­žiť cu­kor v krvi, ako aj krvný tlak.

5) Re­du­kuje stres a pro­spieva moz­go­vým fun­kciám

Chô­dza je dob­rou for­mou na zní­že­nie kor­ti­zolu (stre­so­vého hor­mónu) v krvi, ktorý má často za ná­sle­dok bez­dô­vodné pri­be­ra­nie na váhe, najmä v ob­lasti bru­cha. Chô­dza tak­tiež udr­žuje vašu my­seľ v dob­rej kon­dí­cii, pro­spieva pa­mäti a zvy­šuje kre­a­ti­vitu. Ak ste una­vený a zni­čený po dl­hom dni v práci, miesto le­ža­nia na gauči si zvoľte rad­šej pre­chádzku, čím svojmu telu pre­ká­žete väčší osoh.

6) Po­sil­ňuje imu­nitu

Denné pre­chádzky sú ex­tra vhodné pre všet­kých s osla­be­nou imu­ni­tou a podľa vý­sku­mov sa od­po­rú­čajú ľu­ďom s hor­mo­nál­nou ne­rov­no­vá­hou. Už pri 30 mi­nú­to­vej chô­dzi zvy­šu­jete tvorbu imu­nit­ných bu­niek a vy­rov­ná­vate hla­dinu hor­mó­nov v krvi.

Komentáre