Nie, slovo jachta ne­zna­mená, že sú tam van­kú­šiky a vá­zičky (aj keď v prí­stave náj­deš aj také) a uzná­vam, prvé dni sa bu­deš usmie­vať na ob­sta­rož­ných Ne­mcov, či ta ne­zo­berú na tú ich jachtu s ba­zé­nom…

Áno, v mori je možné umyť si aj vlasy, telo, do­konca hr­niec, však ry­bičky sú hladné.

Nie, bójku sa ťa­hať z vody ne­snaž, je ťaž­šia ako ty (chva­la­bohu :-D) a je možné, že ťa pre­váži na­s­päť…(to je ten mo­ment, keď si máš po­mys­lieť, že s vá­hou to také zlé nie je!)

Nie, ki­ned­ryl ti ne­treba, ale zase ani rum nad­množ­stevne piť ne­treba – pre­dov­šet­kým po­kiaľ ste na plach­tách, na­priek tomu, že to je Cap­tain Mor­gan

Áno, krajší zá­pad slnka ako je tam ni­kdy ne­uvi­díš. Nie, ne­mám fotku ako z Ti­ta­nicu, aj keď sa to patrí.

A hlavne…ÁNO. Plach­te­nie je aj pre ženy! Amen!

A prečo len pre tých 80%? Pre­tože len baba, ktorá nie je z cukru si to fakt užije!!

#sun­ny­day #sun­set #when #sun #go #sleep #mag­ni­fi­qué

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#no­fil­ter #ma­gic #mag­ni­fi­qué #be­ach #ro­man­tics #nos­tal­gico #mood

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Na­priek pr­vot­nému pro­testu som mi­nulé leto strá­vila týž­deň so sku­pin­kou ľudí na jachte (v tej dobe som pred­stavy o jach­tách mala dosť skres­lené uzná­vam).

Ak ča­káš ne­jaký od­borný vý­klad a po­stup ako na túto do­vo­lenku, to ti ja žiaľ ne­po­viem.

Po­viem ti len nie­koľko vecí a to:

  1. Je to mega a raz to mu­síš vy­skú­šať
  2. Soľ bu­deš mať všade
  3. Zo­ber si opa­ľo­vací krém a ru­ka­vice na laná
  4. V ka­jute sa ma­ľuje blbo, ale po týždni dáš linku ako víno!
  5. Dobré vínko na lodi ni­kdy nie je na škodu!

Čo je ale pod­statné, bolo to fakt pa­rádne!

Boli sme na lodi v Chor­vát­sku, pla­vili po­me­dzi Kor­nát­ske os­trovy. Naša jachta bola 40tka (hoď to do go­ogla nech vieš, na čom si :-D)  A strá­vili sme tam týž­deň od pá­tečku do pá­tečku.

Jachtu a ka­pi­tána sme mali bo­ok­nu­tého cez FB page AA­A­Y­acht, do­sta­točne do­predu (na­priek tomu, že som si mys­lela, že to nie je do­vo­lenka na ktorú mám aj JA, je to do­stupné a do­vo­lím si po­ve­dať aj pre štu­den­tov :-))

Po­da­ktorí (fy­zicky zdat­nejší ako ja :-D) liezli na sta­žeň, nons­top sme sa kú­pali, va­rili na tom va­riči, čo sa hojdá ako vlny a zis­tila som, že ja za­spím aj keď ide lodný mo­tor 😀

Vi­deli sme roz­košný Zla­rín, ro­man­tický Ugl­jan, či Za­dar, je­dinú pie­soč­natú pláž v Chor­vát­sku s to­tálne bie­lym pies­kom a mno­ho­ooo iného.

Ak ne­vieš, čo v lete zo se­bou, ne­vá­haj, alebo chceš pat­riť me­dzi tých 80%? Mains­tream je smrrrť!

#dugi #otok #ma­rina #ve­li­rat #ro­man­tics #sea

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Komentáre