Spoz­nali sme sa dosť dávno. Ja som bola celá ner­vózna, chcela som na no­vej škole za­pad­núť. Nájsť si pria­te­ľov. Prvé týždne som ťa ob­chá­dzala. Ešte som to­tiž ne­poz­nala tú cit­livú dušu a srdce na­pl­nené lás­kou. Ale škola nás (vďa­ka­bohu) spo­jila. Pri na­šom pr­vom roz­ho­vore som prišla na to, že si cel­kom fajn dievča. Mali sme veľa spo­loč­ných tém a v piatky sme sa stre­tá­vali v meste. Zo­zná­mila si ma s ko­pou ďal­ších úžas­ných ľudí. Už si ani ne­spo­mí­nam, koľ­ko­krát sme sa spolu na­smiali.

Len s te­bou som za­žila tie na­jú­žas­nej­šie ope­kačky pod ho­lým ne­bom. Ne­skoré ve­černé de­baty o ži­vote na la­vičke pred tvo­jím do­mom. Letné túry, chaty plné dob­rej hudby a zá­bavy… Naše spo­ločné chvíle sa ne­dajú zrá­tať. Bolo ich tak ne­sku­točne veľa a každá jedna spo­mienka má pre mňa ne­smiernu hod­notu.

zdroj: Photo by Eve­lyn Mo­strom on Unsp­lash

Chcem, aby si ve­dela, že ťa ni­kdy ne­opus­tím. Vždy bu­dem stáť po tvo­jom boku, nech sa deje čo­koľ­vek. Mám ťa veľmi rada. Be­riem ťa ako svoju druhú ses­tru. Sme také zo­hraté. Ty si jed­nou po­lo­vi­cou môjho tela. Si po­lo­vica môjho srdca.

Chcem, aby si ve­dela, čo pre mňa zna­me­náš. Si ako hviezda upro­stred noci svie­tiaca mi na temnú cestu. Ako ruža v kope poľ­nej trávy. Ako voda v strede púšte. Si tak veľmi vzácna. Som si istá, že takú osobu, ako si ty, už ni­kdy v ži­vote ne­náj­dem.

Preto by som sa ti chcela po­ďa­ko­vať za všetky naše spo­ločné chvíle. Za to, že pri mne sto­jíš, aj keď sa ne­us­mie­vam a ne­mám dobrú ná­ladu. Ďa­ku­jem ti za tvoju ná­ruč, ktorú si mi ochotná po­skyt­núť ke­dy­koľ­vek.

zdroj: Photo by Lu­cas Lenzi on Unsp­lash

Ďa­ku­jem ti za nád­herné spo­mienky, ktoré mám najmä vďaka tebe. Ďa­ku­jem ti za tvoje veľké srdce. Ďa­ku­jem ti za to, že ma máš ne­sku­točne rada aj na­priek tomu, ako veľmi dobre ma po­znáš. Ďa­ku­jem ti za všetky tie dni plné smie­chu, bláz­ni­vých ná­pa­dov a vrúc­nych ob­jatí. Si pre mňa ne­na­hra­di­teľná a ne­do­ká­žem si pred­sta­viť, čo by som bez teba ro­bila. Ďa­ku­jem za to, že si.

Komentáre