Raz som ti sľú­bila, že ak sa niečo v na­šom vzťahu stane od­ídem. A tak pl­ním svoje slová. Čaká ma dlhá cesta, na kto­rej snáď náj­dem od­po­veď na to, aký zmy­sel malo všetko to, čo sa nám stalo. Čo vlastne za­bilo náš vzťah, našu lásku, ktorá tu možno ešte nie­kde bola, ale my sme ju nech­celi vi­dieť.

A keď som si po­spá­jala všetky tie oka­mihy do­kopy, prišla som na to, že všetko malo pre teba väč­šiu hod­notu, ako som mala ja. Raz to bola práca, po­tom tvoje hobby, po­tom ka­ma­ráti a ja som tr­pez­livo ča­kala a dú­fala, že si náj­deš na mňa tiež chvíľku, pre­tože si stále tvr­dil, že chceš byť so mnou. Chý­bali mi tie chvíle, kedy sme sa spolu smiali, bláz­nili a ne­ve­deli sme sa od­tr­hnúť od seba. Vždy som chá­pala tvoje veci, ni­kdy som ťa nech­cela ne­jako ob­me­dzo­vať. Te­šilo ma, keď si si pl­nil svoje sny, ale bo­lelo ma ve­dieť, že v tvo­jich plá­noch nie som. Ča­som sme sa už ne­ve­deli ani roz­prá­vať.

thoughtcatalog.com

thought­ca­ta­log.com

Všetko by sa dalo zvlád­nuť, keby sme si spo­me­nuli na tie krásne dni, kedy nám svet mo­hol lásku zá­vi­dieť, Keď si ma dr­žal v ná­ručí a prial si si čas za­sta­viť. Ale ne­mohla som ťa pri­nú­tiť. To v pr­vom rade by si mu­sel chcieť ty. Ve­dela som, že je­dine rie­še­nie bude od­ísť od teba. Vždy som si priala tvoje šťas­tie, a ak by si mal byť šťastný bezo mňa, tak rad­šej od­ídem.

A tak som od­išla s ma­lič­kou ná­de­jou, že možno po­cho­píš…

Pre­šiel ne­jaký čas a ja se­dím v lie­tadle, roz­hod­nutá nájsť samú seba. Už ne­jaký čas sme sa ne­vi­deli, ne­roz­prá­vali, ale ani na mi­nútu si mi ne­pres­tal chý­bať. Te­raz sa však te­ším na to, čo ma čaká. Túto cestu som si na­plá­no­vala, keď som os­tala sama bez teba a te­raz je čas, aby som si aj ja spl­nila svoje sny.

Však čo osud nech­cel, opäť za­mie­šal naše karty. A prvá sms po pri­státi bola od teba. Tebe som ne­chala veľmi veľa pries­toru na to, aby si pop­re­mýš­ľal o svo­jich či­noch. A po­čas tých dní mo­jej ne­prí­tom­nosti si si uve­do­mil, že niečo v tvo­jom ži­vote chýba. Chý­bal ti člo­vek, ktorý ťa vždy vy­po­čul, ro­zo­smial, bol tu pre teba vždy, keď si po­tre­bo­val. Po­cho­pil si svoju hlú­posť, že nič ti ne­na­hra­dilo tie chvíle, ktoré si bral ako sa­moz­rej­mosť,Spý­tal si sa ma prečo som mu­sela od­ísť.

Ale sám dobre vieš, že si mi ni­kdy ne­po­ve­dal, že chceš, aby som zo­stala. Ne­dal si mi na­javo, že som pre teba taká dô­le­žitá. Každá žena si praje muža, ktorý o ňu za­bo­juje, ukáže jej, že práve ona je ten dia­mant, ktorý musí chrá­niť, pre­tože má pre neho veľkú hod­notu…

Od­išla som,ale v mo­jom srdci si stále, možno po­tre­bu­jeme len čas. Ak v knihe osudu máme na­kres­lenú cestu spo­ločnú, tak stret­neme sa zas.

Komentáre