Včera som sa za­po­čú­vala do roz­ho­voru dvoch diev­čat v au­to­buse. I keď prav­dou je, že cu­dzie roz­ho­vory sa po­čú­vať nemá, ale zau­jal ma ich roz­ho­vor, pre­tože sa obe „sťa­žo­vali“  na svo­jich chla­pov. 

Jedna ho­vorí tej dru­hej : „Vieš on je celý týž­deň od­ces­to­vaný kvôli práci a včera som zis­tila, že chodí do­mov na ví­kendy. Nie sme spolu ako pár, ale sme ka­ma­ráti s vý­ho­dami, len vieš, prečo mi to ne­dal ve­dieť? Ja by som aj išla za ním. Ne­do­ká­žem ča­kať, kedy sa vráti, una­vuje ma to a tak sa so mnou   „roz­išiel„ a po­tom som mu na­pí­sala a vieš čo mi od­pí­sal? Do riti, čo zas chceš? Chá­peš? Ach, ne­sku­točne ma to mrzí.

Druhá jej od­po­vedá: „Stále to máš lep­šie než ja, pre­tože môj má ex, ktorá je úspešná, je mlad­šia odo mňa a vieš tie tri roky me­dzi mnou a ňou ne­vrá­tim. Ob­di­vu­jem ju, pre­tože robí to čo ju baví, ide si za snami, ale vždy keď ide na párty obe vieme, aký je. Väč­ši­nou tam je aj ona, tak sa bo­jím, či ná­ho­dou ne­pre­tan­cujú celú noc spolu, či niečo znovu spolu mať ne­budú. Oni chceli byť ka­ma­ráti, len ja som im v tom za­brá­nila. Veď, ale ani tebe by sa ne­pá­čilo, keby bol tvoj par­tner skvelý ka­ma­rát s ex. Mám strach, že si ju vy­be­rie. I keď ho ona už nechce. No majú niečo pre­žité a keby bolo treba sú tam pre seba.  Vieš una­vuje ma to, aby som pop­ro­sila jeho ka­ma­rá­tov, aby dá­vali naňho po­zor. Ne­baví ma to, keď vi­dím, že ona je taká a ja taká ni­kdy ne­bu­dem.

Od­pus­tila som mu veľa vecí, pre­tože ho mi­lu­jem. No ob­čas mám po­cit, že ona nás chce roz­de­liť. No možno mi len uka­zuje, aký v sku­toč­nosti je, lebo to vie, lebo ona nie je jedna z tých , ktorá od­púšťa a možno som len ja na­ivná, keď deň pred párty, kde budú spolu dám fotku s po­pi­som si láska môjho ži­vota, pri­tom ne­tu­ším čo sa stane v klube a na druhý deň tiež. Ne­zná­šam ako dis­krétna vie byť voči nemu, nechce mu ro­biť peklo zo ži­vota, ale chce sa ba­viť. Ne­ná­vi­dím ju.

Keď som vy­stú­pila z au­to­busu roz­mýš­ľala som nad ich slo­vami a do­spela som k tomu, že ani jedna nemá svoju si­tu­áciu jed­no­du­chú.. Člo­vek ne­môže fun­go­vať nor­málne, ak je tie­ňom nie­koho iného, nedá sa to, pre­tože každý je­den z nás je uni­kát.

Sku­točná láska veci obe­tuje, vzdá sa toho čo sa dru­hému ne­páči alebo spraví kom­pro­mis. Sku­točná láska si ne­musí „vy­žeh­liť“ veci, aby zís­kala dô­veru. Ne­musí po­slú­chať dva me­siace a sprá­vať sa milo, aby po­tom to celé mohla zni­čiť. Sku­točná láska sa ne­musí báť aká foto z klubu vy­jde, lebo dô­ve­ruje. Sku­točná láska ne­musí urá­žať toho dru­hého. Sku­točná láska nie je o fot­kách so slo­vami ľú­bim ťa, je to o tom, že keď príde tvoj fra­jer z párty, tak ti do­káže po­ve­dať: áno stre­tol som ju tam, má sa fajn a rada ma vi­dela.

Sku­točná láska je o úp­rim­nosti, nie o ta­jom­stvách. Sku­točná láska nie je o tom, že keď je nie­kto opitý volá inej než tej čo spí doma. Do­konca sku­točná láska nie je o tom, že sa ne­vzdáte toho dru­hého. Sku­točná láska je to, že ne­cháte toho dru­hého ísť ak to tak cí­tite, aby do­spel, na­učil sa nové veci, to je láska. Nie to, že ti vy­nadá člo­vek a ty k nemu pri­klu­sáš. Nie je to o tom, že spíte uňho každý deň, aby bol spo­kojný. Nie je to o tom, že máte stres na do­vo­lenke alebo nej­dete na do­vo­lenku, lebo čo po­vie on. Toto má k sku­toč­nej láske ďa­leko. Av­šak čím dl­h­šie sú ľu­dia spolu tým ťaž­šie sa im od seba od­chá­dza. No ako po­sledné ti chcem po­ve­dať, činy sú to na čom za­leží. Nie to koľ­ko­krát po­ve­dal na ex , že ju ne­znáša.

Pra­jem ti, aby si to vi­dela aj ty.

A aby bol tvoj ži­vot oveľa krajší.

Za­mysli sa nad tým , pre­tože čas je krátky.

Komentáre