Po­čas ce­lého ži­vota sa muži sťa­žujú na ženy. V ne­skor­šej fáze vzťahu do­konca aj v man­žels­tve. Ne­us­tále len po­ču­ješ slová „zme­nila si sa, ke­dysi si bola iná“. To akože zna­mená, že ke­dysi som bola mi­lým a dob­rým diev­ča­ťom a ča­som som sa stala zá­ker­nou a hnus­nou?

pe­xels.com

V je­den piat­kový ve­čer, na­miesto toho, aby som išla do baru s pria­teľmi alebo k svojmu pria­te­ľovi som si sadla doma pred telku s po­há­rom vína a pre­mýš­ľala som. Pre­mýš­ľala som dlho do noci a po­tom nie­kde pri po­sled­nom pohári vína som na to prišla. Spo­mí­nala som na to, aké to všetko bolo na za­čiatku vzťahu jed­no­du­ché. Ty sa zau­jí­maš a on tiež. Ho­vorí ti, že ťa ľúbi, že si krásna a nád­herne vo­niaš. Ste spolu každý deň, ku­pu­jete si dar­čeky, cho­díte na vý­lety.

fre­e­pik.com

A po­tom si obaja zvyk­nete na niečo čo pre vás oboch bolo na za­čiatku nie­čim úžas­ným. A po­tom ča­som som bola v tvo­jich očiach krásna, ale ne­pot­re­bo­val si mi to každý deň pri­po­mí­nať. Mi­lo­val si ma, ale za­bu­dol si mi to po­ve­dať skôr ako si una­vený po práci za­spal pred tel­kou, za­tiaľ čo ja som ti v ku­chyni va­rila ve­čeru. Stále me­nej a me­nej sme spolu trá­vili voľný čas a rad­šej si išiel von s ka­ma­rátmi na pivo. A v tomto kľú­čo­vom mo­mente som sa asi na­ozaj stala chlad­nou a bez­cit­nou, kedy si mi vy­čí­tal, že sa o teba ne­zau­jí­mam, že ro­bím všetko zle. Vraj som bola ke­dysi iná. A možno áno, len si to bral ako sa­moz­rej­mosť, všetku tú moju dob­rotu v sebe. Prečo by som ti ju mala dá­vať, keď ty si na mňa za­nev­rel ako prvý. A ešte si sa ura­zil a po­ve­dal, že som sa zme­nila, ale uve­do­mil si si svoju chybu a znovu sa za­čal ku mne cho­vať tak ako na za­čiatku. Za­čal si ma mi­lo­vať tak ako na za­čiatku, te­šil si sa z mo­jej prí­tom­nosti.

pe­xels.com

Po­chvá­lil si ma za dobrý obed, a re­špek­to­val ma. Nie vždy je dobré sta­vať pria­te­ľov a zá­bavu pred mi­lo­vanú osobu a ty si to po­cho­pil, za čo som ti za­čala byť rov­nako vďačná. A aj na­priek tomu, že mám pár vrá­sok a si­vých vla­sov na­viac, ma ľú­biš tak ako si za­slú­žim.

Komentáre