Okam­žite si všim­neš toho prí­ťaž­li­vého chlapa na konci miest­nosti. Pri po­hľade naňho v bru­chu po­cí­tiš mo­týle a prudko sa ti roz­bú­cha srdce. Si si istá, že je to on.

Prí­deš k nemu, so ši­ro­kým úsme­vom na tvári sa pred­sta­víš, pri­čom z teba vy­ža­ruje ne­sku­točne veľká cha­rizma. Skôr než sa naz­dáš, máš ulo­žené jeho číslo a pro­fily na všet­kých jeho so­ciál­nych sie­ťach v mo­bile. Te­raz je ten čas, aby si ho spoz­nala lep­šie.

Na­sle­duje toľko mož­ností, ktoré mô­žete spolu ro­zo­be­rať. Od ob­ľú­be­ných hu­dob­ných in­ter­pre­tov, cez naj­mi­lo­va­nej­šie knihy až po najk­raj­šie zá­žitky, ktoré máte. Vďaka týmto sprá­vam sa lep­šie spoz­ná­vate, no ob­čas mô­žeš mať po­cit, že ti dáva sig­nály, ktoré ťa do­kážu veľmi zmiasť.

Chlapi môžu ho­vo­riť jednu vec, no mys­lia tým niečo úplne iné. Na­prí­klad ak mu po­šleš žmur­ka­jú­ceho smaj­líka, pre teba to nič ne­zna­mená, no chlap si to môže spo­jiť s flir­to­va­ním. Sa­moz­rejme, platí to aj opačne. Podľa týchto 20 zna­kov prí­deš na to, čo ti chce vlastne po­ve­dať.

Zo za­čiatku chce byť s te­bou len ka­ma­rát

Zís­ka­nie čísla tvo­jej pla­to­nic­kej lásky je na­ozaj stre­su­júce a bo­jíš sa vy­pý­tať si ho, no ako­náhle ho už máš zis­tíš, že táto fáza patrí me­dzi tie naj­ľah­šie. Do­stá­vaš od neho to­tiž prí­val no­vých in­for­má­cií a po­tre­bu­ješ ďal­šie sily na to, aby si ich do­ká­zala de­šif­ro­vať. Pre­tože chlapi po­u­ží­vajú vlastný ja­zyk a aj keď nám chcú niečo po­ve­dať, mys­lia tým úplne niečo od­lišné. Ak ti po­vie, že chce byť zo za­čiatku s te­bou len ka­ma­rát, vô­bec nemá jasno v tom, čo sku­točne chce. Preto buď tr­pez­livá a po­čkaj na to, aby sa váš ka­ma­rát­sky vzťah za­čal ube­rať tým správ­nym sme­rom.

Vy­hýba sa akým­koľ­vek plá­nom

Pí­sa­nie je maj­strov­ským die­lom, pre­tože sa do­ká­žeme za­me­rať iba na ob­ra­zovku mo­bilu a ne­do­ká­žeme od­had­núť, ako daná osoba, s kto­rou si pí­šeme, re­a­guje v sku­toč­nosti. Nie­ktoré veci ne­mu­sia byť na­pí­sané me­dzi riad­kami, no akosi sú zvý­raz­nené hru­bou čier­nou cen­tro­fi­xkou. Ak sa chlap opa­ko­vane vy­hýba tvojmu ná­vrhu, môže to zna­me­nať iba dve veci: Buď nie je ešte pri­pra­vený sa s te­bou stret­núť alebo ho jed­no­du­cho ne­zau­jí­maš. Daj mu viac času a pries­toru, no pre­svied­čaj ho, aby s te­bou išiel von.

Viac si ťa všíma na so­ciál­nych sie­ťach, no v sku­toč­nosti ti ne­ve­nuje veľkú po­zor­nosť

So­ciálne mé­diá z nás uro­bili akýchsi de­tek­tí­vov. Nie­lenže máš jeho te­le­fónne číslo, no aj jeho účet na Ins­ta­grame, Fa­ce­bo­oku, Snap­chate a iných so­ciál­nych sie­ťach. Ta­kýmto spô­so­bom ho mô­žeš sle­do­vať od rána do ve­čera bez toho, aby si čo i len na chvíľu vy­tiahla päty z domu. Ako­náhle si cha­lana, do kto­rého si za­ľú­bená, pri­dáš na so­ciál­nych sie­ťach, zľak­neš sa. Čo ak si bude pre­ze­rať tvoje fo­to­gra­fie a prí­behy na Ins­ta­grame a pre­stane ti pí­sať? Buď bez obáv, možno pre teba budú jeho lajky na tvo­jich fot­kách zna­me­nať oveľa viac ako správy, ktoré ti píše.

Na­vrhne sku­pi­nové stret­nu­tie

Ko­nečne ti po toľ­kom čase pí­sa­nia na­vrhol stret­nu­tie. Veľmi sa te­šíš, no ra­dosť ta prejde okam­žite ako sa do­zvieš, že nechce byť s te­bou sám. Ak ťa po­zve na rande, kde budú aj jeho ka­ma­ráti, ne­ne­chaj sa od­ra­diť. Po­tre­buje sa cí­tiť kom­for­tne a obáva sa byť s te­bou sám. Preto zo­ber aj ty svoje pria­teľky a užite si to!

Je prí­liš se­ri­ózny

Nie­ktorí ľu­dia v tex­to­vej kon­ver­zá­cii po­u­ží­vajú smaj­líky, aby akosi od­ľah­čili si­tu­áciu. Ak máš skvelý zmy­sel pre hu­mor a chlapa ba­líš na svoje skvelé vtipy, veľmi se­ri­ózna osoba je pre teba tvr­dým orieš­kom. Možno ti ne­po­siela správy so sa­mými smaj­líkmi a tvoje vtipy ne­chápe, no ne­rob unáh­lené roz­hod­nu­tia. Mu­síš ho predsa spoz­nať osobne, ne­vieš aký je v sku­toč­nosti. Ak sa stret­nete a ne­bude ťa vô­bec pri­ťa­ho­vať, tak tento chlap nie je pre teba.

zdroj: unsp­lash.com

Snaží sa byť ne­prí­jemný

Nie­ktoré veci chlapi píšu z ne­ja­kého dô­vodu. Ak ťa ne­us­tále od­mieta, ne­mu­síš hneď ve­šať hlavu. Možno má na to svoje dô­vody. Keď sa ťa však snaží za kaž­dých okol­ností zne­mož­niť, vy­kašli sa na neho. Bude to­tiž veľmi ťažké do­siah­nuť, aby zme­nil svoje sprá­va­nie. Po­kiaľ do­konca ne­uz­náva tvoje ná­zory a ne­snaží sa ťa po­čú­vať, s ta­kýmto chla­pom by si roz­hodne ne­mala strá­cať svoj dra­ho­cenný čas.

Ig­no­ruje dô­le­žité veci

Do­siah­nuť úro­veň, kedy sa cí­tiš na­ozaj veľmi dobre pri chla­povi, je v dneš­nej dobe ako vy­stú­piť na Mount Eve­rest. Pre­tože sa ho sna­žíš zo všet­kých síl po­cho­piť a vkla­dáš do toho na­ozaj všetko svoje úsi­lie. Môže byť veľmi ťažké po­su­núť sa o le­vel vyš­šie –  na­prí­klad ak si iba pí­šete, ťažko sa po­su­niete o le­vel vyš­šie. Po­kiaľ ig­no­ruje tvoje správy, ktoré sú pre teba na­ozaj dô­le­žité, jed­no­du­cho mu na tebe ne­zá­leží a nechce sa s te­bou stret­núť.

Po­u­žíva prí­liš veľa smaj­lí­kov

Ne­cháp ma zle, smaj­líky by sa mali po­u­ží­vať, od­ľah­čujú to­tiž si­tu­áciu. No ak ti ich po­siela pra­vi­delne na­miesto viet, asi by si mu ne­mala viac pí­sať. Pra­vi­delné po­u­ží­va­nie smaj­lí­kov na­miesto sú­vis­lých viet či do­konca slov môže byť dô­ka­zom jeho le­ni­vosti či ne­vys­pe­losti.

Chce si iba pí­sať

Dnes nás na kaž­dom kroku ob­klo­pujú mo­derné tech­no­ló­gie a je pre nás ne­smierne ťažké uve­riť, ako sa mohli naši ro­di­čia spoz­nať bez smart­fónu či no­te­bo­oku. Pro­stred­níc­tvom pí­sa­nia pre­ko­ná­vame rôzne pre­kážky či pre­lo­míme pr­votné ľady. No stále maj na pa­mäti, že rande má svoje čaro. Ak ťa preto nechce po­zvať von, iba by si s te­bou pí­sal, na­mo­táva ťa a nechce ťa sku­točne spoz­nať.

Roz­práva veľmi málo

Ak ti len píše na so­ciál­nych sie­ťach, môže ťa tak tro­chu aj za­vá­dzať. Preto by si mu mala klásť veľa otá­zok ohľa­dom bu­dúc­nosti. Ak sa im vy­hýba a roz­práva málo, či do­konca tam vi­díš ná­znaky toho, že sa s te­bou nechce stret­núť, na­ra­zila si na chlapa, ktorý to s te­bou ne­myslí vážne. Baví ho ťa len tak na­mo­tá­vať.

Bojí sa veľa pre­zra­diť

Po­kiaľ si spolu iba pí­šete, je to trošku zlo­ži­tej­šie, pre­tože každý si danú správu inak vy­svetlí. Nie­ktorí ľu­dia to­tiž zo za­čiatku dá­vajú pred­nosť ľah­ším té­mam a pí­sa­niu a hl­b­šie dis­ku­sie si ne­chá­vajú až na ozaj­stné rande. Ak ti jeho správy veľa ne­po­ve­dia, ne­maj strach. Nie­ktorí chlapi to­tiž dá­vajú pred­nosť osob­nému stret­nu­tiu pred pí­sa­ním.

zdroj: unsp­lash.com

Obáva sa toho, že je prí­liš nudný

Pý­taš sa sa­mej seba, či ho svo­jimi sprá­vami ne­nu­díš alebo či ne­pí­šeš prí­liš veľa. Ver tomu, že on si tieto otázky kla­die tiež. Po­kiaľ ste iba v po­čia­toč­nej fáze spoz­ná­va­nia sa, je úplne nor­málne, ak máte obavy z toho, čo na­pí­sať. Ne­boj sa však úp­rim­nosti – ak mu po­vieš o svo­jich sku­toč­ných po­ci­toch, ver tomu, že pre­lo­míš ľady me­dzi vami!

Obáva sa ne­po­ro­zu­me­nia

Vzťahy so se­bou pri­ná­šajú rôzne oča­ká­va­nia,  najmä na za­čiatku. Ak si z toho ner­vózna, ver tomu, že nie si sama. Aj chlap sa bojí od­miet­nu­tia či ne­po­ro­zu­me­nia. No maj na pa­mäti, že po­kiaľ sa ešte dobre ne­poz­náte, ne­do­ro­zu­me­nia sú úplne bežné. Tieto obavy do­konca môžu zna­me­nať, že mu na tebe zá­leží a má ťa rád.

Nechce sa s te­bou viac zblí­žiť

Na spoz­ná­vaní rôz­nych osôb je úžasné práve to, koľko no­vých ty­pov osob­ností stret­neš. Ži­vot by bol predsa veľmi nudný, ak by sme boli všetci rov­nakí, no nie? Nie­ktorí ľu­dia sa radi po­de­lia s tými dru­hými o časť svojho ži­vota, no nie­ktorí sú uzav­re­tejší a ne­radi o sebe roz­prá­vajú. Ak ti chlap po­vie, že sa s te­bou nechce viac zblí­žiť, možno si pre­chá­dza ťaž­kým ob­do­bím alebo bolo jeho srdce len ne­dávno zra­nené. S tým už nič viac ne­na­ro­bíš.

Je pri­veľmi za­nep­ráz­dnený

Ve­ľa­krát roz­prá­vame o tom, akí sme za­nep­ráz­dnení len preto, aby sme sa vy­hli ur­či­tým stret­nu­tiam. Škola, práca, ro­dina, pria­te­lia. Toto všetko sa sna­žíme na­tla­čiť do nášho den­ného plánu. No ako­náhle sa jedná o pí­sa­nie, máme po­cit, akoby nám tá daná osoba mala od­pí­sať okam­žite v tej chvíli. Ne­do­ká­žeme po­cho­piť fakt, že aj on môže byť nie­kedy za­nep­ráz­dnený a tak si v hlave pre­miet­neme naj­rôz­nej­šie ka­ta­stro­fické sce­náre. Môže to len zna­me­nať, že nemá čas, má vy­bitý te­le­fón alebo si ho len za­bu­dol. Ak ti to dá ve­dieť, tak je sku­točne ohľa­du­plný. Ak nie, tak mu na tebe jed­no­du­cho ne­zá­leží.

Ne­od­pi­suje ti

Tak veľmi sa te­šíš, keď ti od neho blikne správa alebo za­ču­ješ zvuk z Mes­sen­gera. Viem, že ťa ne­doč­kavo svr­bia ruky, aby si mu mohla od­pí­sať, no nie­kedy je lep­šie na správy ne­re­a­go­vať. Po­kiaľ to­tiž všetko ide strašne rýchlo, chlap môže mať po­cit, že na neho tla­číš. Ak na tvoje správy ne­od­po­vedá, možno by si ho ne­mala stále te­ro­ri­zo­vať, lep­šie uro­bíš, ak si na chvíľku dáš pauzu. Pre­tože keď sa mu pá­čiš, na­píše ti sám od seba.

Nechce pre­kra­čo­vať hra­nice

Máš po­cit, že si stretla svoju spriaz­nenú dušu? Po čase si si ho ne­sku­točne ob­ľú­bila a tú­žiš ho viac spoz­nať. No ob­čas sa stane, že ťa môže akýmsi spô­so­bom za­vá­dzať. Ak si všim­neš, že sa nechce vy­jad­ro­vať k ur­či­tým té­mam, možno ho ťaží úz­kosť. Preto by si si mala ur­čiť ne­jaké hra­nice. Po­kiaľ ich nechce pre­kro­čiť, aby ťa viac spoz­nal a stre­tol sa s te­bou osobne, v sku­toč­nosti o teba nemá hl­bší zá­u­jem.

zdroj: pi­xa­bay.com

Ľahko sa rozp­týli

Stáva sa to kaž­dému jed­nému z nás. Už – už chceme od­pí­sať na správu, no vtom nás niečo vy­ruší. Ne­maj obavy, je to úplne bežné. Nie­ktorí chlapi ti na ro­vinu na­píšu, že ich niečo ľahko rozp­týli a je to v po­riadku. Nie­kto­rým sa ta­kéto pri­zna­nie, že ťažko nie­čomu ve­nujú po­zor­nosť, zdá trápne. Ak si všim­neš, že za­čne kon­ver­zá­ciu a pre­stane pí­sať, možno by si mu ne­mala po­sie­lať také dlhé správy. Skús mu ich po­slať po čas­tiach a po­me­nej.

Myslí si, že ko­mu­ni­ká­cia nie je dô­le­žitá

Ob­čas si ani ne­uve­do­míme, že máme ne­us­tále te­le­fón pri­le­pený k dlani. Po­kiaľ pí­šeme cha­la­novi, do kto­rého sme za­ľú­bené, máme ho v ruke o to čas­tej­šie. No je dô­le­žité uve­do­miť si, že nie u kaž­dého to tak musí byť. Ak ti chlap po­vie, že ko­mu­ni­ká­ciu pro­stred­níc­tvom správ ne­po­va­žuje za dô­le­žitú, ur­čite má na to svoje dô­vody. Jed­ným z nich môže byť na­prí­klad ten, že viac pre­fe­ruje ko­mu­ni­ká­ciu zoči – voči. Po­kiaľ má o teba zá­u­jem, je jedno, akým spô­so­bom bude s te­bou ko­mu­ni­ko­vať. Vždy si na teba nájde čas aj dô­vod.

Nemá čas na vzťah

Možno ti po čase vy­pi­so­va­nia po­vie, že chce byť s te­bou len ka­ma­rát alebo si s te­bou chce len tak pí­sať. Čo­koľ­vek ti však po­vie, za­bolí to. Preto sa ho opý­taj, aký by s te­bou chcel mať vzťah – či ka­ma­rát­sky alebo váž­nejší. Ak ti dá na­javo, že jeho po­treby sú oveľa dô­le­ži­tej­šie ako ty, za­mysli sa nad tým, či sa s ta­kýmto člo­ve­kom chceš vô­bec za­po­die­vať.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre