Sme len ka­ma­ráti, ktorí si roz­umejú viac, než iní. Sme si ako brat a ses­tra. Ochra­ňu­jeme sa na­vzá­jom, aj na­priek na­šim prob­lé­mom, chy­bám a zlým roz­hod­nu­tiam.

Há­dame sa ako man­že­lia. Pri­tom sa jedná o ma­lič­kosti, ktoré sa do­kážu vy­rie­šiť len máv­nu­tím ruky. Sprá­vame sa voči sebe ako mi­lenci, pod­pi­chu­jeme sa a roz­prá­vame o ve­ciach, ktoré pat­ria len do po­stele. Roz­prá­vame sa, bláz­nime sa, za­ží­vame ne­ko­nečné dob­ro­druž­stvá.  A je to úžasné. Pre­ží­vať to všetko s te­bou.

No nie som to­tiž typ ženy, ktorý rozdá lásku na po­čka­nie. Tla­číš na mňa s po­nu­kami na vzťah. Vraj by to iné ne­bolo. Rov­nako by sme sa bláz­nili a cho­dili po svete ruka v ruke. Rov­nako by sme sa ochra­ňo­vali a há­dali. Lenže ja nie som typ na vä­ze­nie, v kto­rom by si ma chcel mať a ne­pus­tiť. Žia­dať si od teba po­vo­le­nia, by pre mňa bolo stra­te­ním svo­jej iden­tity, svojho ja.

Mať ťa ne­us­tále za chrb­tom a zdô­ve­ro­vať sa ti s ve­cami, ktoré ro­zo­be­rám len vo svo­jom vnútri. A viem, že by si na mňa na­lie­hal, aby som ti o všet­kom vra­vela. Lenže, ja som zvyk­nutá byť sama, rie­šiť prob­lémy sama a ne­vadí mi ani tak strá­vený čas. Zvykla som si na to. A ne­mám po­trebu to me­niť. Som slo­bodný člo­vek, kto­rých chce svoj čas trá­viť po svo­jom. Bez ob­me­dzení.

Viem, že je to pre teba te­raz ne­uve­ri­teľné, že sa tak cí­tim dobre a že mi to ne­pre­káža. No vedz, že ak by si si pre­žil tie veci, čo ja, cí­til by si to rov­nako. Bola som to­tiž typ, čo na seba za­bú­dal. Rie­šila som prob­lémy iných, na­miesto svo­jich a sama na seba som po­čas toho všet­kého za­bú­dala.

A te­raz, je na to tá správna chvíľa, čo naj­lep­šie strá­viť ten čas len sama so se­bou. Nájsť to, v čom som dobrá, na­hliad­nuť do svo­jich út­rob a vy­dať sa svo­jom ces­tou. A na to po­tre­bu­jem aj teba. No nie tak, ako si pra­ješ ty…
Ale keď vy­tr­váš a bu­deš aj v bu­dúc­nosti chcieť, rada sa sta­nem tvo­jou sú­čas­ťou.

Nie som typ ženy, ktorý rozdá lásku na po­čka­nie, no ak vy­dr­žíš, bude to stáť za to.

Komentáre