Za­čína sa to stále rov­nako. Nie­kto sa ti páči, ty sa pá­čiš jemu, a tak vás to ťahá k sebe. Ideš, skú­siš. Pár­krát to sa­moz­rejme ne­vyjde, lebo to tak má byť. Na­zvime si to „pred­príp­rava“ na to, čo sku­točne chceš, po­tre­bu­ješ a hľa­dáš. Raz ale ľú­biš. Tak ozaj­stne. Tak veľmi, že ti je on pred­nejší pred se­bou sa­mou. Ča­som je z tej lásky vzťah, ktorý vás tak ne­jak za­tvára do sveta vás dvoch. Mi­lu­jete na sebe vlast­nosti toho dru­hého, jeho vôňu, zvyky. Viete do­byť svet. Lebo sto­jíte je­den pri dru­hom, ste na všetko dvaja. Ak si je­den ne­verí, ne­vadí, lebo ten druhý verí aj v neho. Svet je tak lepší, krajší a ty si ho už inak ne­vieš pred­sta­viť.

Prečo po­tom ča­som aj tak do­vo­líme, aby sa sila dvoch tak osla­bila? Od­razu to, čo si na ňom mi­lo­vala, je jeho naj­väč­šou chy­bou. A nie len to. K tomu pri­budne ďal­ších de­sať chýb, ktoré má. Ona pre­stane byť milá a usmie­vavá. On viac ne­dáva lásku a oporu. Je­diné slová, ktoré po­znajú sú vý­čitky a krik. Mimo toho ešte bo­lesť a plač. Ani je­den z vás ne­vie ako ďa­lej. Ak sa pý­taš, kedy sa to stalo a kde to za­čalo, to je ešte tá lep­šia ver­zia. Ak vi­níš len jeho a tvr­díš, že ty si taká a onaká, len skrz jeho sprá­va­nie, to je tá hor­šia ver­zia.

pe­xels.com

Obaja sa pý­tate prečo?

Za­budli ste pra­co­vať na va­šom vzťahu, na vás dvoch. Za­budli ste ro­biť ra­dosť tomu dru­hému a vá­žiť si to, že ho máte vedľa seba. Be­rie ťa ako sa­moz­rej­mosť a ty jeho ako nie­koho, kto by sa mal zme­niť. Jed­no­du­cho ži­votné okol­nosti, ľu­dia a tento nie naj­lepší svet vám roz­bil ten „váš svet“. Po­te­ším ťa. To nie je ko­niec. Ne­cíť sa nad­ra­dene, ne­buď tvrdo­hlavá a to isté vy­svetli aj jemu. Kým to naj­pod­stat­nej­šie cí­tiš ty, aj on. Kým sa ľú­bite, ne­do­voľte láske vy­tra­tiť sa len preto, že svet okolo vás chce, aby ste sa ria­dili podľa neho.

pe­xels.com

Za­čala si ho mi­lo­vať ne­zištne, bez pod­mie­nok, bez aké­ho­koľ­vek ob­razu toho, aký by mal byť. On ťa za­čal mi­lo­vať preto, že si bola sama se­bou. Ve­selé dievča, ktoré sa ne­pot­re­bo­valo na nič hrať. Tak to v sebe na­vzá­jom znova ob­javte. Ty si ne­ne­chaj ka­ma­rát­kami, ro­di­nou ani ni­kým na svete na­ho­vo­riť, aký by mal byť. Vy­brala si si ho preto, že je pre teba do­ko­nalý. Lebo tá ka­moška, ktorá ti tak srd­cer­vúco radí je z ne­ja­kého dô­vodu sama. A jemu ne­ber dô­vod na to, aby ti uká­zal čo v ňom je a akou ti vie byť opo­rou. Tým, že ho po­rov­ná­vaš a oča­ká­vaš niečo mu ne­po­má­haš. Mi­luj ho tak, ako si za­čala. Bez pod­mie­nok. Nájde znova to ve­selé dievča, ktoré ne­pot­re­buje rady iných ako žiť. Ktoré sa teší zo ži­vota. A ak je to tvoja ži­votná láska, ne­exis­tuje, že niečo v sebe ne­zmení. A bude ťa mi­lo­vať do konca ži­vota.

Buď silná a on nech je ten muž, ktorý ti má byť opo­rou, aby si tou sil­nou zvládla byť!

Komentáre