Exis­tuje veľmi veľa dru­hov cvi­če­nia a kaž­dého baví niečo iné, to nie je asi žiadna pre­vratná in­for­má­cia. Skúsme sa teda po­zrieť na cvi­če­nie inak.

Nie­ktoré z nás ne­rady nav­šte­vujú fit­ness cen­trá, a to z rôz­nych dô­vo­dov. Na­prí­klad ťa ne­baví cvi­če­nie na stro­joch, alebo ne­máš rada ten pre­by­tok tes­tos­te­rónu a po­hľady, ktoré ho­vo­ria Som pán sveta a môj bi­ceps je toho dô­ka­zom (nech­cem urá­žať druhé po­hla­vie a ur­čite ne­vra­vím, že sú takí všetci, ale …).

9f3a6c7ef061a6e3ac375ac9793d0427

foto: pin­te­rest.com

Taký beh tiež ne­musí kaž­dému vy­ho­vo­vať, ne­vieš sa pri­nú­tiť cvi­čiť doma, alebo len chceš zmenu a druhy cvi­čení pre­s­trie­dať. Skús niečo úplne iné, skús zmenu. Možno bu­deš mať na prvý po­hľad po­cit, že to ni­kdy ne­do­ká­žeš, a že bude tr­vať roky kým zvlád­neš tie nád­herné prvky.

Ho­vo­rím o vzduš­nej ak­ro­ba­cii. Je možné, že už len pri slove ´´ak­ro­ba­cia´´ ťa chy­tajú ža­lú­dočné kŕče a po­vieš si, že to ur­čite nie je nič pre teba, veď ty si ni­kdy ne­cho­dila na gym­nas­tiku a na te­les­nej si ne­ve­dela vy­liezť ani do po­lo­vičky tyče. Po­čú­vam to pra­vi­delne a po­viem ti, nie si prvá ani po­sledná, každý nie­kde za­čí­nal.

Vzdušná ak­ro­ba­cia za­hŕňa via­ceré mož­nosti cvi­če­nia a to na zá­ves­ných šá­loch tzv. ae­rial silks/fly fit, cvi­če­nie na za­ve­se­nom kruhu (ae­rial hoop), alebo asi naj­zná­mejší pole dance. Každé jedno z týchto cvi­čení je jed­no­du­cho úžasné.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Pre­cvi­číš každý sval, lebo cvi­číš s vá­hou ce­lého svojho tela a po­ve­dzme si úp­rimne – dvoj­ki­lová činka a ne­ja­kých tých 60 kíl je trošku roz­diel. Ver mi, že keď uvi­díš baby, ktoré cvi­čia pra­vi­delne as­poň pár me­sia­cov, máš po­cit, že to ty ni­kdy ne­dáš, ale dáš! Len mu­síš pra­vi­delne ma­kať a triky, ktoré bu­deš po­stupne zvlá­dať s čo­raz väč­šou ľah­kos­ťou, ťa budú po­sú­vať ďa­lej a ďa­lej.

Nech si už vy­be­rieš kto­ré­koľ­vek týchto cvi­čení a bu­deš sa im ve­no­vať as­poň pár me­sia­cov, nie­len že si pekne vy­for­mu­ješ po­stavu, zís­kaš silu, ohyb­nosť, ale pre­bu­díš v sebe aj lad­nosť, žen­skosť a se­ba­ve­do­mie.

Pre mňa osobne sa tieto cvi­če­nia stali sú­čas­ťou ži­vota a to aj preto, že som mala (a aj mám) ob­rov­ský strach z vý­šok. Je to teda aj forma te­ra­pie, ktorá mi po­máha pre­ko­nať tento strach a zá­ro­veň, keď ne­mám práve svoj deň, je to ako ho­dina u psy­cho­lóga. Na všetky prob­lémy za­bud­nem, vy­pus­tím ich zo seba a zo­stanú lie­tať nie­kde vo vzdu­chu.

Ak si si as­poň raz po­ve­dala, že to mu­síš vy­skú­šať, pre­staň sa už ko­nečne skrý­vať za vý­ho­vorky typu ja ne­mám silné ruky, nie som ohybná, alebo bu­dem vy­ze­rať ako tu­leň na sú­ťaži Miss. Zdvihni svoje pô­vabné po­za­die a vy­skú­šaj to! In­štruk­torky sú zvyk­nuté na to, že nie každý práve vy­šiel zo Ci­rque de So­leil a ovlá­dajú presné po­stupy ako ťa na­učiť zá­klady, na kto­rých mô­žeš po­stupne sta­vať.

Ne­boj sa, už len tým, že to skú­siš uro­bíš prvý krok a sama zis­tíš, či to je pre teba to pravé, alebo nie. Veď to je predsa zá­klad (a nie len pri cvi­čení). 🙂

Komentáre