V no­vom roku máme so svo­jimi ži­votmi trú­falé plány. Ako keby nám dal nie­kto novú šancu na­ro­diť sa, za­hryz­núť sa do svojho sú­sta me­nom ži­vot, na­pí­sať svoj prí­beh inak. Za­sa­diť ho do iného kon­textu, na inom mieste, pri­dať nové, zau­jí­mavé po­stavy, prí­padne nie­ktoré vy­ma­zať. Skrátka, byť tro­chu inou, vy­lep­še­nou, vy­kráš­le­nou a ja ne­viem čo ešte. Ko­niec kon­cov, pod­ne­cujú nás k tomu zo všet­kých strán.

Tak schválne, ot­vorte v tomto ob­dobí kto­rý­koľ­vek ča­so­pis a za­ru­čene tam náj­dete tipy na to, ako si správne na­lin­ko­vať ži­vot v no­vom roku, čo no­siť a čo rad­šej ne­chať v skrini, ako sa ostri­hať, prí­padne tam náj­dete rovno priamu pre­d­ik­ciu vášho osudu vo forme ne­omyl­ného ho­ro­skopu, z kto­rého sa za pár mi­nút do­zviete, ako váš rok bude vy­ze­rať. Toľko pod­ne­tov zvonku, až sa mi z toho točí hlava!

Iste, je lá­kavé pre­sed­lať zrazu na niečo iné, za­čať pí­sať na čistý list, od­kro­jiť si z úplne čerstvého ko­láča, oto­čiť stranu v ka­len­dári. No pa­mä­taj na to, že žiadna zmena, ktorá na­ozaj stojí za to a ktorá bude aj trvalá, ne­príde zo dňa na deň. Ne­exis­tujú ove­rené a za­ru­čené ná­vody na lepší ži­vot. Exis­tuje len láska v nás, čistá a úp­rimná snaha vy­tvo­riť si na zemi miesto, kde bu­deš šťastná.

Ne­rieš preto, čo by si mala ro­biť, aby si boli v roku 2018 „v kurze“. Pre­staň to ne­us­tále hľa­dať vo von­kaj­šom svete. Ne­chaj v roku 2018, a aj v tých ďal­ších, pre­ho­vo­riť seba samú, ne­chaj svoju dušu, nech pre­hla­suje von­kajší dav, nech ona sama po­vie, čo by chcela. Ho­vor sama sebe pravdu, stoj pri sebe a pod­po­ruj sa. Dô­ve­ruj svo­jim že­la­niam a snom, pre­tože všetko má svoj vý­znam. Ne­sťa­žuj sa, pre­tože každá si­tu­ácia má rie­še­nie a v sku­toč­nosti nie si ni­kdy stra­tená. Uč sa a hľa­daj vo všet­kom sú­vis­losti. Ne­márni čas a s po­treb­nou od­va­hou sa do ži­vota „na­moč až po uši“.

Za­čni touto chví­ľou, prí­tom­ným oka­mi­hom, v kto­rom sa nauč cí­tiť sa dobre bez ohľadu na okol­nosti a pekne po krô­či­koch k nemu po­maly pri­dá­vaj ďalší a ďalší, až sa ti to stane úplne pri­ro­dzené. Hlavne po celý rok ne­za­bú­daj na silu na­šej mysle, tvor to, po čom sku­točne tú­žiš a ne­ča­kaj s tým až do osláv no­vého roka kým to za­čneš ap­li­ko­vať v tvo­jom ži­vot­nom prí­behu.

Komentáre