Asi žia­den svia­tok nie je tak roz­po­ru­plný. Jední ho osla­vujú, druhí ho ne­ná­vi­dia. Vy­re­zá­va­nie dyní, stra­ši­delné vý­zdoby a pre­zlie­ka­nie sa za stra­šidlá. Toto všetko je sym­bo­lom Hal­lo­we­enu. Mnohí ho od­su­dzujú a po­va­žujú ho za ame­rický ko­merčný svia­tok, no je to sku­točne tak? Kde je jeho pravá pod­stata?

 

Osla­vuje sa v noci 31. ok­tóbra pre­važne v Ame­rike a iných an­glicky ho­vo­ria­cich kra­ji­nách. V tento ve­čer cho­dia deti, ob­le­čené v stra­ši­del­ných kos­tý­moch, od dverí k dve­rám a pý­tajú si od ľudí slad­kosti. Po­u­ží­vajú vý­raz „Trick or treat ”. Ak ma­ji­te­lia domu nechcú, aby im deti vy­viedli ne­jakú ne­ple­chu, tak ich ob­da­rujú slad­kými ma­škr­tami. V túto noc sa ko­najú aj rôzne hal­lo­we­en­ske oslavy, plné stra­ši­del­nej hudby, vy­vo­lá­nia du­chov a sú­ťaží o naj­stra­ši­del­nej­šiu masku.

unsp­lash.com

Má­lo­kto však vie, že his­tó­ria tohto sviatku má ko­rene v Európe, u Kel­tov a u Slo­va­nov. Pri­sťa­ho­valci z Ír­ska a Európy boli tí, ktorí pri­niesli tento svia­tok na ame­rický kon­ti­nent. Hal­lo­ween bol pô­vodne po­han­ský svia­tok konca leta Sam­hain. Bol to svia­tok mŕt­vych. Kelti po­va­žo­vali túto noc za naj­ma­gic­kej­šiu noc roka, po­čas kto­rej je hra­nica me­dzi sve­tom ži­vých a mŕt­vych veľmi tenká. Bola to noc po­čas kto­rej sa duše mŕt­vych vra­cajú na zem. Svetlo z tek­vice má za cieľ od­pla­šiť zlo. Pre­zlie­ka­nie do kos­tý­mov a po­ma­ľo­vané tváre mali tak­tiež od­pu­diť zlých du­chov.

pi­xa­bay.com

V dneš­nej dobe je Hal­lo­ween osla­vo­vaný v inej po­dobe ako tra­dičný svia­tok Sam­hain. Ide skôr o ko­merčný svia­tok a len má­lo­kto po­zná his­tó­riu a po­čiatky tohto sviatku. Dnes je to pre­dov­šet­kým o zá­bave a čase strá­ve­nom osla­vou s pria­teľmi.

Komentáre