Všetko, čo náj­deš na in­ter­nete, je akoby za­darmo. Pravda je však trošku inde.

Je úplne v po­hode, keď si pri­le­píš ne­jakú peknú ilus­trá­ciu alebo fotku svojho ob­ľú­be­ného fo­to­grafa na po­za­die. No keď veľké značky (pre­uká­za­teľne sa už pre­vi­nili napr. Fo­re­ver 21, Gucci či Ur­ban Out­fit­ters) takto kradnú di­zajny ta­len­to­va­ným umel­com, to už je iná vec. Ob­zvlášť preto, že na poc­ti­vej práci nie­koho iného do­kážu tieto značky za­ro­biť mi­li­óny. A to je te­raz aj prí­pa­dom Zary.

Všetko to za­čalo touto fot­kou na Ins­ta­grame:

Bez nzvu4foto: ins­ta­gram.com/tu­es­da­y­bas­sen/

Ilus­trá­torka Tu­es­day Bas­sen takto prišla s ob­vi­ne­ním, že Zara kradne jej ilus­trá­cie. Po­zri sa sama, je to zjavné. Keď však Tu­es­day vy­hľa­dala po­moc práv­nika a kon­tak­to­vala mód­neho mag­náta, práv­nici Zary sa jej vy­smiali. Kto si, aby si bo­jo­vala proti im­pé­riu?

Na­šťas­tie sa uká­zala sila in­ter­netu. Po zve­rej­není dô­ka­zov si ta­len­to­vaná umel­kyňa zís­kala po­zor­nosť mé­dií a na jej stranu sa za­čali pri­klá­ňať de­sať­ti­síce blo­ge­rov, umel­cov a mi­lov­ní­kov módy. Na­vyše, oz­valo sa hneď nie­koľko ďal­ších umel­cov, ktorí pri­znali, že sa so Za­rou sna­žia ne­ús­pešne sú­diť pre rov­naký dô­vod – krad­nu­tie ich tvorby. Všetci sa spo­jili a vy­tvo­rili stránku Sho­partt­heft, kde po­nú­kajú až 36 dô­ka­zov, že Zara ne­jedná čestne.

Svet módy je hore no­hami, naša ob­ľú­bená Zara si to u nás po­ka­zila a boj­ko­tujú ju masy ľudí. A čo na to sa­motná značka? Za­tiaľ len blo­kuje ozna­čo­va­nie stránky @sho­partt­heft na svo­jom účte, inak mlčí. Všetci sú te­raz v oča­ká­vaní, či Zara na­po­kon umel­com za­platí. Čiernu škvrnu na svo­jom mene však tak skoro ne­vy­maže.

zdroj: eli­te­daily.com, ti­tulná foto: Re­uters

Komentáre