Spo­mí­nam si, keď som ju prvý krát uvi­dela. Ženu, o kto­rej som si mys­lela, že už dávno nie je.

Ženu, ktorá bola sama se­bou. Ktorá bola se­ba­ve­domá a hrdá na seba a svoje úspe­chy. Dí­vala som sa na svoj vlastný od­raz v zrkadle. 

Raz na stred­nej škole mi po­ve­dal spo­lu­žiak, že som „bez­cenná“. Žila som vtedy naj­lep­šie ako som ve­dela, ne­bola som krásna na prvý po­hľad, ale sna­žila som sa ro­biť všetko tak, aby som bola spo­kojná a táto po­známka o mne… Po­ve­dzme, že ma za­siahla.

Te­raz, už je to pár ro­kov, ne­viem, čo mám sama so se­bou ro­biť. Nie­kedy chcem krásu z môjho ži­vota úplne od­strá­niť. Exis­tujú rôzne štan­dardy na svete, aká by žena mala byť, aby bola krásna.

Ale bude po­tom šťastná? 

Krása. To je tá vec, o kto­rej všetci ho­vo­ria. Najmä ženy. Majú túžbu stať sa krásne, majú zá­u­jem. No mne sa zdá, akoby ne­bola ani na do­sah. Dnes tu môže byť, ale zaj­tra bude preč. Po­kú­šame sa kú­piť rôzne krémy proti vrás­kam, tab­letky na chud­nu­tie a for­mu­júce ob­le­če­nie. Pre­svied­čame sami seba, že to fun­guje, aj keď vieme, že je to bl­bosť. 

De­fi­nu­jeme krásu podľa ur­či­tých no­riem a pri­tom za­bú­dame na tú pri­ro­dzenú krásu. Ne­ná­vi­dím to, keď nie­koho hod­no­tia iba podľa krásy.

Som už una­vená z toho, či som dosť krásna.

Je­diné, čo mô­žem uro­biť, je po­kú­siť sa sta­rať o telo, ktoré mi bolo dané a ktoré je iba moje. Je­diné, čo mô­žem uro­biť, je lie­čiť si telo a dušu po­ko­rou, lás­ka­vos­ťou a po­mo­cou pre os­tat­ných. Po­stupne pri­chá­dzam na to, čo je to sku­točná krása, tá ktorá nám bola daná od ma­lička.

Zis­te­nie, že moja hod­nota je vy­soká. Tak, ako kaž­dej z nás. Zis­te­nie, že moje telo a moja by­tosť je naj­sil­nej­šia vtedy, keď je oslo­bo­dená od prí­ka­zov krásy. 

 

Je až iro­nické, že sa cí­tim te­raz najk­raj­šie. Kraj­šie ako pred­tým.

Mô­žeš to uro­biť aj ty. Ne­mu­síš mať dlhé blond vlasy. Ne­mu­síš mať krátke tmavé vlasy. Ne­mu­síš mať umelé nechty ani mi­hal­nice. Ne­mu­síš mať znač­kové ob­le­če­nie. Ne­mu­síš po­u­ží­vať veľa make-upu.

Ne­mu­síš po­čú­vať to, čo ti ho­vorí spo­loč­nosť, že je krásne. Po­čú­vaj seba. Sta­raj sa o seba a svoje telo. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre