Módne po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! má úspešne za se­bou prvý pre­hliad­kový deň, v kto­rom náv­štev­ní­kom pri­nieslo na­ozaj pes­tré di­zaj­nér­ske ko­lek­cie zo Slo­ven­ska i za­hra­ni­čia. Sa­mos­tatný blok pre­hlia­dok s náz­vom GREEN CAR­PET pred­vie­dol do­ko­nalú ukážku udr­ža­teľ­nej módy a upcyk­lo­va­ných kús­kov odevu, svoje naj­nov­šie ko­lek­cie pred­sta­vili di­zaj­néri Ja­kub Straka, Ivana Ro­sová, Klau­dia Mar­kie­wicz, An­drea Po­jez­dá­lová a módna značka Twin­set a ne­chý­bali ani mladé di­zaj­nér­ske ta­lenty z Ate­li­éru 343.

O ot­vo­re­nie pr­vého dňa mód­neho po­du­ja­tia sa po­sta­rali ta­len­to­vaní štu­denti Ate­li­éru 343 z Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave. Na­sle­do­valo pred­sta­ve­nie naj­nov­šej ko­lek­cie Ja­kuba Straku, di­zaj­nérka Ivana Ro­sová pred­viedla nad­ča­sovú ele­gantnú žen­skú ko­lek­ciu, pre ženy, po kto­rej pat­rilo mólo sa­mos­tat­nému bloku pre­hlia­dok GREEN CAR­PET s udr­ža­teľ­nou mó­dou. V ne­skor­ších ve­čer­ných ho­di­nách ste mohli vi­dieť značku TWIN­SET s je­sen­nou a zim­nou ko­lek­ciou a mladú poľ­skú di­zaj­nérku Klau­diu Mar­kie­wicz s dám­skou ko­lek­ciou in­špi­ro­va­nou ves­mír­nymi mo­tívmi. O zá­ver ve­čera sa po­sta­rala ví­ťazka pre­doš­lého roč­níka An­drea Po­jez­dá­lová s ko­lek­ciou roz­ví­ja­jú­cou tému hľa­da­nia pod­staty a se­ba­ref­le­xie.

zdroj: foto: Ján Ze­miar foto: Ján Ze­miar

16:00 – ATE­LIÉR 343

V rámci mla­dej ge­ne­rá­cie ná­dej­ných di­zaj­né­rov pred­sta­vili svoju tvorbu štu­dentky Anna Gre­gu­šová, Erika Dax­ne­rová, Zu­zana Tr­to­lová, Nora Ča­necká, Bar­bora Ja­ku­bová, Te­ré­zia Šiš­ková, Lu­cia Šve­cová, Kris­tína Po­lač­ková a Te­ré­zia Fe­ňov­čí­ková. Svo­jimi ko­lek­ciami re­a­gujú na za­dané témy, ref­lek­tujú his­to­rické a so­ciálne sú­vis­losti v od­ie­vaní, in­ter­pre­tujú kon­krétne ume­lecké diela do odevu a hľa­dajú vlastný in­di­vi­du­álny vý­raz.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

17:00 – JA­KUB STRAKA

Slo­ven­ský ta­len­to­vaný di­zaj­nér uvie­dol na Fas­hion LIVE! naj­nov­šiu ko­lek­ciu s náz­vom „Pu­tu­júce Hviezdy/Wan­de­ring Stars“, ktorá dá­vala po­cí­tiť strach z vy­kro­če­nia do ne­známa, strach z ne­dos­tatku, z od­miet­nu­tia a strach z bu­dúc­nosti. Pa­leta mod­rej, strie­bor­nej a še­dej bola na móle pre­žia­rená sl­neč­nou žl­tou. Práve tá pred­sta­vo­vala vo forme pre­ple­ta­ných šnúr spo­je­nie s pro­stre­dím, v kto­rom sám di­zaj­nér vy­ras­tal a vná­šala po­zi­tívnu ví­ziu do bu­dúc­nosti. Ľahký ľa­nový ma­te­riál bol sta­vaný do kon­trastu s lesk­lými hod­váb­nymi pria­dzami a strie­bor­ným ne­op­ré­nom.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

18:00 – IVANA RO­SOVÁ

Di­zaj­nérka Ivana Ro­sová pred­viedla novú ko­lek­ciu „Ti­me­less Chic“ ur­čenú na je­seň/zimu 2017, ktorá je in­špi­ro­vaná nad­ča­so­vou dám­skou mó­dou a ne­pod­lieha rých­lemu ko­lo­behu dneš­ného sveta. Ko­lek­cia stvár­nila jemné žen­ské lí­nie a vy­tvo­rila kla­sickú, no zá­ro­veň štý­lovú ele­gan­ciu pre ženy pod­ma­ňu­júce si svet biz­nisu. Do šat­níka pri­náša ve­selé teplé a žia­rivé farby je­sen­nej prí­rody, čím sa snaží na­hra­diť častú po­chmúr­nosť, ktorá po lete na­stáva. Zimná ko­lek­cia sa ne­sie nie­len v čierno-bie­lych tó­noch, ale nájdu sa v nej aj pas­te­lové kom­bi­ná­cie.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

19:00 – GREEN CAR­PET: NO­SENE, MAJA BO­ŽO­VIČ, BAR­TINKI

No­vin­kou toh­to­roč­ného Fas­hion LIVE! bol sa­mos­tatný blok pre­hlia­dok GREEN CAR­PET ve­no­vaný udr­ža­teľ­nej móde, kde je cie­ľom po­u­ká­zať na hod­notu odevu v zmysle ich nad­ča­so­vosti, vy­uží­va­nia prí­rod­ných a ne­škod­ných ma­te­riá­lov alebo re­cyk­lo­va­nia. V rámci pre­hliadky sme vi­deli mo­dely zna­čiek No­sene, Bar­tinki a ná­vrhárku Maju Bo­žo­vič.

NO­SENE

Vo svo­jich ko­lek­ciách s náz­vom Re­ne­wals by No­sene sa módna značka No­sene ve­nuje vy­tvá­ra­niu upcyk­lo­va­ných udr­ža­teľ­ných a mi­ni­ma­lis­tic­kých kús­kov odevu, ktoré sú vy­tvo­rené z po­ško­de­ných ma­te­riá­lov alebo tex­til­ného od­padu. Jed­no­du­chosť, voľ­nosť a de­for­má­cia pred­sta­vo­vali hlavné črty ko­lek­cie v kom­bi­ná­cií s jed­no­du­chými strihmi a s cie­ľom za­me­rať sa na tvorbu žiad­neho, prí­padne mi­ni­mál­neho od­padu. Značka spo­jila svoju do­te­raj­šiu mi­ni­ma­lis­tickú tvorbu s no­vými ná­padmi a ide­ami, ktoré zhmot­nili do 15 fi­nál­nych mo­de­lov. Do­mi­no­vali v nich ze­mité farby do­pl­nené chlad­nou si­vou a čier­nou, jem­nou bie­lou a bé­žo­vou.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

MAJA BO­ŽO­VIČ

Slo­ven­ská módna di­zaj­nérka Maja Bo­žo­vič po­chá­dza­júca zo Srb­ska sa pred­sta­vila s no­vou ko­lek­ciou „Lu­xury prob­lems“, v kto­rej sa za­oberá otáz­kami osob­nej alebo ko­lek­tív­nej iden­tity. V tvorbe sa riadi myš­lien­kou „upcycle a re­cycle“ a expe­ri­men­tuje s ma­te­riálmi ako drevo, ľan, ba­vlna, vlna a hod­váb, ktoré zís­kava od cer­ti­fi­ko­va­ných eko­lo­gic­kých do­dá­va­te­ľov. Otázka „Kto sme?“ sa v jej tvorbe týka pre­važne du­šev­ného roz­meru člo­veka, ľud­ských pre­fe­ren­cií, hod­nôt a tú­žob. Každý z di­zaj­nov je je­di­nečný v de­tai­loch, tvare zo­ši­tia re­pre­zen­tu­júci aj au­tor­kinu osob­nosť a uni­kátny ru­ko­pis.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

BAR­TINKI
Slow fas­hion značka Bar­tinki pod ve­de­ním za­kla­da­teľky Mar­tiny Ma­re­ko­vej Ku­ipers pro­du­kuje uni­kátne kúsky a li­mi­to­vané edí­cie, vy­uží­va­júc vin­tage a nech­cené ma­te­riály akými sú zvyšky lá­tok, či po­ško­dené tex­tí­lie z iných pre­vá­dzok. Každý kú­sok je sta­rost­livo vy­ro­bený s ohľa­dom na kva­litu a kom­fort s nad­ča­so­vým di­zaj­nom, čo sme mohli na­živo vi­dieť aj na pre­hliad­ko­vom móle Fas­hion LIVE!.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

20:00 – TWIN­SET

Módna značka Twin­set pri­nesla na mólo ko­lek­ciu je­seň/zima 2017 v du­chu sil­nej ne­zá­vis­lej ženy, ktorá sa ne­bojí vkro­čiť do chlad­nej­ších dní s grá­ciou a od­hod­la­ním užiť si na­plno každý deň. Roz­ma­ni­tosť ma­te­riá­lov ako i ši­roká škála fa­rieb a vzo­rov do­dala mo­de­lom je­di­neč­nosť a cha­rak­te­ris­tickú črtu ta­lian­skej ele­gan­cie. Ne­smr­teľné pruhy v rôz­nych fa­reb­ných pre­ve­de­niach, kve­tiny či zvie­ra­cie vzory do­pĺňali mo­noc­hro­ma­tic­kosť ko­lek­cie. Prí­ťaž­livú žen­skosť pod­po­rili i jemné de­taily na do­pl­n­koch, v po­dobe maš­li­čiek, sr­die­čok, sie­ťo­va­ných pan­čúch, či ko­žu­ši­no­vých a pier­ko­vých de­tai­lov. Ne­zá­vis­losť a tem­pe­ra­ment zvý­raz­nili rôzne druhy obuvi, od re­bel­ských „baj­ke­rov“, cez te­nisky až k lo­dič­kám a čiž­mám rôz­nych tva­rov, ma­te­riá­lov a výšky opät­kov. Ko­lek­cia bola do­pl­nená aj o nad­ča­sové ko­žu­ši­nové vesty a ka­báty.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

21:00 – KLAU­DIA MAR­KIE­WICZ

Poľ­ská ná­vrhárka Klau­dia Mar­kie­wicz sa po mi­nu­lo­roč­nom úspe­chu zú­čast­ňuje po­du­ja­tia Fas­hion LIVE! už po dru­hý­krát a ten­to­raz s ves­mír­nou ko­lek­ciou „AF­TER AGE SS18“. Dám­ska ko­lek­cia na jar/leto 2018 je do­slovne in­špi­ro­vaná ves­mír­nymi a post-apo­ka­lyp­tic­kými mo­tívmi. Veľký vplyv na di­zaj­nový pro­ces mali aj kul­tové filmy 80-tych ro­kov ako na­prí­klad Mad Max, Ter­mi­ná­tor, Vo­tre­lec, Blade Run­ner alebo To­tal Re­call. Ko­lek­cia v sebe ne­sie fu­tu­ris­tické prvky, ktoré di­zaj­nérka mieša s at­mo­sfé­rou cha­rak­te­ris­tic­kou pre 80-te roky.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

22:00 – AN­DREA PO­JEZ­DÁ­LOVÁ

Zá­ver pr­vého dňa pat­ril ví­ťazke mi­nu­lo­roč­nej ceny Naj­lepší di­zaj­nér Fas­hion LIVE! An­drei Po­jez­dá­lo­vej s no­vou ko­lek­ciou „Ere­mita“, v kto­rej roz­víja tému hľa­da­nia pod­staty a se­ba­ref­le­xie a vý­zna­movo nad­vä­zuje na svoju pre­došlú ko­lek­ciu NOIR. Ak­tu­álna ko­lek­cia ref­lek­tuje tému pus­tov­ní­kov izo­lo­va­ných od davu, aby bez tlaku spo­loč­nosti a zau­ží­va­ných schém hľa­dali svoj hl­bší vý­znam. Tento vý­znam hľadá di­zaj­nérka aj v etic­kých otáz­kach voči kon­ven­ciám, rýchlo strie­da­jú­cim sa tren­dom a kon­zumu. Nos­nými ma­te­riálmi ko­lek­cie boli aj po­u­žité kúsky, s kto­rými An­drea expe­ri­men­to­vala a vy­tvo­rila z nich ori­gi­nály, ktoré sú al­ter­na­tí­vou voči ma­so­vej pro­duk­cii.

zdroj: foto: Fi­lip Kar­tous foto: Fi­lip Kar­tous

Nás dnes čaká druhý pre­hliad­kový deň, v kto­rom uvi­díme di­zaj­né­rov Petru Ku­bí­kovú, Bar­boru Kubi, Mar­cela Ho­lubca W. s Ašo­tom Ha­a­som, Mar­tina Ha­vela a Bo­risa Ha­nečku s Da­nou Vo­dou. Ne­budú chý­bať ani módne značky Pu­ojd, Bla­žek a štu­denti z Bu­da­pest Met­ro­po­li­tan Uni­ver­sity.

 

Lís­tky si mô­žete za­kú­piť na mieste v Sta­rej trž­nici, alebo na www.fas­hi­on­live.sk/sk/lis­tky

Komentáre