Drahá,

ži­vot máš len je­den. To už asi vieš, nie? Takže … je len na tebe ako ho strá­viš. Chceš sa ne­us­tále stra­cho­vať o svoju bu­dúc­nosť? Chceš ne­us­tále len die­to­vať a báť sa dať do úst ne­zdravé jedlo, pre­tože pri­be­rieš? Chceš sa na­ozaj stále báť vy­jad­ro­vať svoj ná­zor, pre­tože bu­deš od­su­dzo­vaná inými? Bo­jíš sa vy­jad­ro­vať svoju osob­nosť cez módu, pre­tože vieš aká je spo­loč­nosť? Bo­jíš sa znova za­mi­lo­vať, pre­tože sa bo­jíš skla­ma­nia?

Drahá, ži­vot je prí­liš krátky na to, aby si sa ni­čila.

Ži­vot je krátky na to, aby si zo­stá­vala celý ži­vot v práci, ktorá ťa ne­baví. Ži­vot je prí­liš krátky na to, aby si si dá­vala pred­sav­za­tia na Nový rok, ktoré aj tak ne­spl­níš. Ži­vot nie je o tom, že bu­deš viesť nudný ži­vot a zo dňa na deň len pre­ží­vať. Že sa bu­deš báť vy­jsť z kom­fort­nej zóny len preto, že tie na­ozaj dobré veci stoja za tro­chu viac ná­mahy.

Drahá, ži!

zdroj: unsp­lash.com

Tan­cuj, akoby sa ni­kto ne­po­ze­ral. Rob ne­jaké ume­nie. Rob to, čo ťa robí šťast­nou. Obe­tuj trošku ná­mahy za niečo, čo ťa urobí šťast­nou. S od­va­hou vy­jad­ruj svoj ná­zor, ľu­dia ťa budú sú­diť vždy, tak nech to as­poň stojí za to. Pro­sím, buď ces­to­va­teľka a nie len tu­ris­tka. Spoz­ná­vaj nové kul­túry, kra­jiny, ľudí a po­ze­raj sa na to, aký krásny svet stojí pred te­bou a čaká na teba. Znova sa za­mi­luj. Najprv sama do seba. Za­mi­luj sa do pieh, ktoré zdo­bia tvoju tvár, za­mi­luj sa do strii, ktoré máš na no­hách, do svo­jej váš­ni­vej osob­nosti. Pre­tože váš­nivá žena stojí za chaos. 

Za­mi­luj sa do muža tvojho srdca. Maj ot­vo­renú dušu a pri­jí­maj všetky krásy, ktoré ti svet uka­zuje. 

Prav­de­po­dob­nosť, že by si sa pred nie­koľ­kými rokmi na­ro­dila, bola 1:40 000 000, ale prav­de­po­dob­nosť že zo­mrieš je istá. A ako chceš tento svet pre­žiť?

Pro­sím, preži ho a zo­mri so spo­mien­kami.

Nie som snami.

Ces­tuj, spoz­ná­vaj, jedz, mi­luj, tan­cuj, spie­vaj, smej sa. 

Komentáre