Kon­ver­zá­cia je akási spojka me­dzi ľuďmi. Každý člo­vek z na­šich blíz­kych nám bol pred za­ča­tím pr­vého roz­ho­voru cu­dzí. Deň čo deň máme mož­nosť roz­prá­vať sa s množ­stvom rôz­nych ľudí – od pre­da­vačky v ob­chode, cez šo­fé­rov au­to­busu až po ne­zná­mych oko­lo­idú­cich. Dobrá kon­ver­zá­cia je zá­klad. Zá­klad toho, ako sa vy­vi­nie vzťah me­dzi dvoma ľuďmi. Či sa spria­te­lia alebo či sa na­opak ani tro­chu nezb­lí­žia. Preto som tu zhr­nula pár ne­škod­ných rád na to, aby tvoj najb­ližší roz­ho­vor mal ten správny šmrnc.

  1. Úsmev či po­zdrav

Ne­boj sa byť tou, čo spraví prvý krok. Usmej sa, po­zdrav a roz­ho­vor už po­tom ne­jako za­čne. Čo naj­hor­šie by sa mohlo stať? Že sa ten daný člo­vek s te­bou ne­bude chcieť roz­prá­vať? Veď a čo? Ber to tak, že ani pred­tým ste sa ne­roz­prá­vali a takto si to as­poň skú­sila.

  1. Žiadna „small talk“

Ak si už úspešne zdo­lala prvý krok, tak to skús ne­po­ka­ziť tým, že sa opý­taš „ako sa máš?“  alebo po­dobné otázky, kto­rých od­po­vede ti nič ne­po­ve­dia a väč­ši­nou len zby­točne skom­pli­kujú prie­beh ce­lej kon­ver­zá­cie. Po­kús sa zau­jať ne­tra­dič­nými otáz­kami, napr. kde bý­vaš, ako sa ti tam páči, čo ťa zau­jíma, aký film si vi­del/a na­po­sledy, atď. Od­po­vede na ta­kéto otázky ti už viac od­kryjú cha­rak­ter člo­veka a bu­deš sa ču­do­vať ako veľmi to oživí roz­ho­vor.

  1. Spo­ločná téma

Nájsť spo­ločnú tému s nie­kým ne­zná­mym možno znie de­sivo, no na dru­hej strane to vô­bec ne­musí byť ťažké. Ste predsa na rov­na­kom mieste, takže vás mi­ni­málne niečo už spája. Ako náhle zis­títe, že máte spo­ločné aj niečo iné, bu­dete spolu ko­mu­ni­ko­vať s väč­ším zá­uj­mom a tak­tiež bu­dete môcť po­rov­ná­vať vaše po­hľady na vec.

  1. Vlastný ná­zor

Mať vlastný ná­zor je dô­le­žité, nech sa to týka čo­ho­koľ­vek. Skús zis­tiť čo si myslí o ne­ja­kom filme, jedle, ná­poji, knihe, si­tu­ácii… Mož­ností je ne­úre­kom, len sa treba správne pý­tať. Takto zis­tíš či máte po­dobné ná­zory alebo ste úplne od­lišní. Tak či onak ti môžu byť tieto zis­te­nia prí­no­som.

  1. Očný kon­takt

Sa­moz­rejme, bez oč­ného kon­taktu je kon­ver­zá­cia prázdna. Je to akoby ste sa zho­vá­rali cez te­le­fón. A prečo ne­vy­užiť si­tu­áciu, keď ste už pri sebe tvá­rou v tvár? Ho­vorí sa, že oči sú ok­nom do duše, takže nie je na za­ho­de­nie od­po­zo­ro­vať  po­city pro­stred­níc­tvom or­gá­nov, ktoré ča­sto­krát po­ve­dia viac ako sa­motné ústa. Ta­kisto, po­ze­ra­nie sa do očí zvy­šuje dô­veru a pri­dáva na kva­lite roz­ho­voru.

  1. Kom­pli­ment

Kto nemá rád li­chôtky či slová po­chvaly? Skús však byť ori­gi­nálna a daj da­nej osobe kom­pli­ment, na ktorý len tak ne­za­budne. Napr., že sa ti páči ako se­baisto kráča alebo ako sa smeje, lebo vtedy ten smiech vidno na kaž­dom kúsku tváre.. Vždy sa dá niečo nájsť. Na kom­pli­menty ne­treba za­bú­dať, lebo aj tie nám do­kážu zlep­šiť deň či zdvi­hnúť se­ba­ve­do­mie. Možno si to nie­kedy žiada tro­chu od­vahy, ale v kú­tiku duše to na­ko­niec kaž­dého jed­ného člo­veka za­hreje pri srdci.

  1. Oslo­ve­nie

Keď pri roz­ho­vore oslo­víš dru­hého člo­veka jeho me­nom, po­te­šíš ho. Nie­len preto, že je skvelé, že si si za­pa­mä­tala jeho meno, ale aj preto, že každý je­den z nás má akosi rád, keď nás nie­kto osloví na­ším me­nom. Nie je to žiadna veda a predsa to do­káže spra­viť tak veľa.

Dú­fam, že tieto rady ti as­poň tro­chu po­môžu pri najb­liž­šej mož­nosti na roz­ho­vor. Ne­zos­táva mi už nič iné, len pop­riať veľa od­vahy. 🙂

co­ver photo: tum­blr

Komentáre