Ahoj drahá, stará pria­teľka, 

vieš, vždy som ti tak tro­chu zá­vi­dela tvoj vzťah , ktorý si mala.

Bol do­ko­nalý. Vy­ze­rali ste ako z filmu. Vždy som si že­lala mať chlapca ako je on.

I keď som pre­šla rôz­nymi vzťahmi. Keby mi nie­kto pred štyrmi rokmi po­ve­dal, že bu­dem tak po­znať tvojho muža ako te­raz, tak by som od­po­ve­dala, že či blázni?!

No, dnes tu se­dím a pí­šem ti tento list…

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Bola som chvíľku v jeho ži­vote. Ale mu­sím od­ísť. Ro­bím to často. Nie som ako ty.

Ja ne­zos­tá­vam.

Viem, že mu na tebe zá­leží a tebe na ňom.

Je to ne­jaký ten pia­tok, čo vám to znova klape, viem to, lebo mi to sám po­ve­dal.

Je skvelý v tom, že mi veci ne­tají. Keď sa ho spý­tam na teba, od­po­vie mi na ro­vinu. I keď ob­čas ma to za­bolí. Ne­viem, či je odo mňa úp­rimné po­ve­dať, že som rada,pre­tože som s ním chcela byť o tro­chu dl­h­šie  …ale všetko raz skončí, aby mohlo za­čať niečo iné.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Mala som tú mož­nosť stáť ke­dysi na opač­nej strane a byť ako ty : „stará rieka alebo ces­tička“.

Viem, aký je to po­cit, keď všetko strá­caš a zrazu sa to ob­noví.

Zrazu máš vo svo­jich ru­kách na­s­päť šťas­tie. Až prí­liš viem, aký je to po­cit a viem, že je krásny, až priam kú­zelný.

Všetci máme v ži­vote člo­veka, pre kto­rého by sme spra­vili čo­koľ­vek.

Našu prvú lásku a našu naj­väč­šiu chybu.

No on nie je ani jed­nou z nich.

Vieš, bola by som naj­rad­šej, keby si­tu­ácia bola iná, ale viem, že nech­cem ukrad­núť niečo, čo sa dlho bu­do­valo.

No mám na ňom rada veľa vecí, možno ho mám viac ako len rada, ale viem, že je to člo­vek, ktorý ma po­cho­pil.

Nie­kto, kto chápe mi­nu­losť, pod­po­ruje prí­tom­nosť a verí v bu­dúc­nosť.

Asi ho tiež mi­lu­ješ pre toto.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Pro­sím, znes pre neho aj modré z neba. Možno ho po­znáš inak ako ja a možno si to ne­za­slúži , ale vieš, ja by som bola ochotná modré z neba zniesť, lebo sama viem, aké to je-mať druhú šancu.

Pro­sím, buď pre neho nie­kto, komu na­píše opitý a nie­kto, kto s ním pôjde na párty a na druhý deň bude le­ňo­šiť pri telke, bude gri­lo­vať a smiať sa .

Buď pre neho nie­kto, kto bude piť kávu, za­tiaľ, čo on sa bude spr­cho­vať a keď vy­jde zo spr­chy, dá pusu.

Buď zase tou, ktorá sa bude zau­jí­mať o to, kedy má čas, ktorá mu po­môže spl­niť jeho sny, i keď ne­bu­deš ve­dieť ako.

Buď tou, ktorá keď spraví chybu sa ospra­vedlní.

Buď že­nou, pre ktorú bol ochotný pred pár rokmi spra­viť ho­cičo.

Drahá pria­teľka, môj list po­maly končí. Po­sledné, čo ti chcem po­ve­dať je:

Mi­luj ho! Ľúb ho!

Sľúb mi to, že ne­bu­deš na neho kri­čať, žiar­liť, len keď ho chy­tíš za ruku, usmej sa, akoby ti celý svet pat­ril, lebo keby som ho mohla chy­tiť za ruku a ob­jať ho ja, bola by som naj­šťast­nej­šia žena na Zemi, pre­tože  by som bola jeho žena.

S lás­kou dievča, ktoré si ne­vyb­ral.

„Keď vy­c­hladne jadro uhlia, darmo bu­deš do neho pi­chať pa­lič­kou, už sa ne­roz­horí ako na za­čiatku“ -ano­nym

Komentáre