Pa­mä­taj si, že kým vi­díš krásu inej ženy, ver mi, že si tým naj­hor­ším kri­ti­kom a to, čo vidí ona a ty je veľmi roz­dielne. Tak­tiež si možno myslí, že si tá najk­raj­šia žena v miest­nosti. 

Krása ženy a po­hľady na ňu sú rôzne a len má­lo­kedy je žena, ktorá sa cíti pekne. Zo­tri si make-up, pre­tože v ňom trá­viš prí­liš veľa času. Možno si po­vieš, že si bez make-upu nie si pekná, no nie je to tak. Za­čni svoju krásu vní­mať aj inak, chváľ sa a pri­prav sa na to, že nie každý deň sa možno bu­deš cí­tiť vo svo­jej koži, no uve­dom si, že aj toto je v tvo­jich ru­kách. Možno si po­vieš, že sa cí­tiš ako nahá, no možno ko­nečne spoz­náš seba a za­čneš sa vi­dieť inak.

Možno by bolo dobré, keby si si dala pauzu od ľudí, ktorí ti ne­us­tále opa­kujú, aká je krása dô­le­žitá a máš po­cit pri nich, že nie si do­sta­točne dobrá, do­ko­nalá a pekná. Dnes ľu­dia ex­trémne pre­ží­vajú krásu a vy­tvá­rajú isté hod­noty, ktoré nie sú úplne v po­riadku.

zdroj: unsp­lash.com

 

Ne­ob­me­dzuj sa v tom, čo ješ. Jedz to, čo ti naj­viac chutí a po čom sa cí­tiš prí­jemne, či už je to sladké alebo zdravé, nájdi si naj­lep­šiu al­ter­na­tívu, ktorá ti vy­ho­vuje, pre­tože jedlo je zá­klad a ver mi, že to čo ješ, sa zo­bra­zuje aj na tvo­jom zo­vňajšku.

Me­di­tuj a rob jogu. Nájdi si šport, ktorý ti dodá ener­giu a se­ba­ve­do­mie a ver, že sa to zo­brazí aj na tvo­jom vní­maní tvo­jej krásy. Šport po­máha pre­kr­vo­vať telo a cí­tiš sa po ňom šťastná a spo­kojná, že si uro­bila niečo pre seba. Sta­raj sa o seba a uve­dom si, že ne­exis­tuje člo­vek, ktorý je svo­jom krá­sou rov­naký ako ty. Každý je­den z nás je vý­ni­močný a ni­kto ne­vlastní presne takú istú tvár a telo, aké máš ty. Je na­čase mi­lo­vať svoju krásu, pre­tože s ňou bu­deš celý ži­vot.

Komentáre