Žena. Každý zá­hyb vášho tela vy­po­vedá o tom, čím všet­kým ste si mu­seli prejsť. Každá jazva či obité ko­lená sú spo­mien­kou na dob­ro­druž­stvo, spon­tán­nosť a ra­dosť zo ži­vota. Každý vy­tr­hnutý vlas omo­taný okolo gu­mičky je sym­bo­lom snahy vy­tvo­riť zau­jí­mavý účes.

Ne­spo­četné množ­stvo vy­ho­de­ných pe­ňazí za koz­me­tiku a per­na­mentka do fitka, značí snahu vy­ze­rať dobre. Upra­vené nechty, sta­rost­li­vosť o zuby, krásne no hlavne zdravé vlasy. Toto všetko je zna­kom upra­ve­nej a sta­rost­li­vej ženy.

Ne­dos­tatky. Ce­lu­li­tída. Ka­ma­rátka, ktorá vznikla v ča­soch, keď vaše stra­vo­va­nie ne­bolo v po­riadku. Strie. Stopy na va­šom tele, ktoré vy­tvo­rila po­kožka, keď už ne­z­vlá­dala tlak. Pehy, zna­mienka či bra­da­vice, ktoré sú na ne­vy­ho­vu­jú­cich mies­tach. Krátke nohy. Prí­liš nízka, alebo prí­liš vy­soká po­stava. Ne­skrotne bo­haté vlny, alebo rovné vlasy s ma­lým ob­je­mom.

Ženy majú mnoho ne­dos­tat­kov, no ta­jom­stvom sa stáva fakt, že ich vi­dia len ony.

So svo­jim par­tne­rom sa do­ká­žeme po­há­dať len preto, že mu uka­zu­jeme svoje ne­dos­tatky, ktoré sú však smiešne a preňho ne­vi­di­teľné. Ak by sme ich ne­mali, ne­boli by sme to už my.

large (1)

zdroj: we­he­ar­tit

Každé ráno za­čína po­hľa­dom do zrkadla, v kto­rom ne­vi­díme to, čo by sme chceli. Tvá­rime sa ne­spo­kojne, jed­no­du­cho ne­sú­hla­síme s ni­čím, čo vi­díme. Sto­jíme za­mys­lené, keď sa zrazu zjaví vo dve­rách náš par­tner, ktorý na nás hľadí a ob­di­vuje každý cen­ti­me­ter nášho tela. K čomu toľká ne­spo­koj­nosť? My ženy by sme chceli stále niečo lep­šie, kraj­šie, chud­šie, krat­šie, dl­h­šie… Ni­kdy ne­bu­deme do­sta­točne spo­kojné s tým čo máme. Tento prí­stup však nie je správny. Na svete ne­exis­tuje nič hor­šie ako žena, ktorá sa ne­us­tále pod­ce­ňuje.

Zdravé se­ba­ve­do­mie by ne­malo chý­bať žiad­nej žene, či je vy­soká, nízka, štíhla, alebo má žen­skej­šie krivky. Sme roz­dielne, no každá má v sebe šarm a ob­rov­skú osob­nosť. Naša je­di­neč­nosť by mala byť sil­nou zbra­ňou proti ne­is­tote, ne­ús­pe­chu, skla­ma­niu vo vzťahu a mno­hým iným ná­stra­hám, ktoré nás po­čas ži­vota pre­na­sle­dujú.

Na­štar­tujte preto deň s myš­lien­kou, že na svete ne­exis­tuje žiadna iná, ktorá by bola rov­naká ako vy. Mi­lujte svoje krásne telo! Vy­j­dite do ulíc s úsme­vom na pe­rách a hrdo krá­čajte vý­zvam vpred!

Komentáre