„Na nie­ktoré veci už ne­mám tr­pez­li­vosť. Nie preto, že by som sa stala aro­gant­nou, ale preto, pre­tože som vo svo­jom ži­vote do­siahla bod, kedy nech­cem strá­cať čas vecmi, ktoré ma ni­čia alebo zra­ňujú. Stra­tila som zá­u­jem ro­biť ra­dosť ľu­ďom, kto­rým na mne ne­zá­leží, mi­lo­vať ľudí, ktorí ne­mi­lujú mňa a usmie­vať sa na tých, ktorí sa na mňa ne­us­mie­vajú.“

„Ma­ter­stvo má ob­rov­ský ľud­ský efekt. Všetko zre­du­kuje iba na to naj­zá­klad­nej­šie.“

„Re­cept na šťas­tie a úspech je jed­no­du­cho byť sa­mým se­bou, a to tým naj­živ­ším mož­ným spô­so­bom.“

„Mu­síte pri­jať to, že star­nete. Ži­vot je vzácny a keď stra­títe veľa ľudí, uve­do­míte si, že každý deň je dar.“

„Ne­pot­re­bu­jete byť slávni. Je­diné, čo po­tre­bu­jete, je, aby boli vaši ro­di­čia na vás hrdí.“

„V se­kunde, keď sa za­čneš zau­jí­mať o to, čo si o tebe mys­lia druhí, pre­stá­vaš byť sám se­bou.“

„Už ne­strá­cam ani jednu mi­nútu s tými, ktorí klamú alebo sa ma sna­žia zma­ni­pu­lo­vať. Roz­hodla som sa, že už ďa­lej ne­bu­dem zná­šať pre­tvárku, po­kry­tec­tvo a ne­poc­ti­vosť. Nech­cem sa zni­žo­vať k oho­vá­ra­niu. Ne­ro­zu­miem si ani s ľuďmi, ktorí ne­ve­dia ni­koho po­chvá­liť alebo po­vzbu­diť.“

„Vždy som po­va­žo­vala samú seba za pi­lier svojho ži­vota.“

Komentáre