Ob­ľú­bený fes­ti­val sa bude ko­nať už od 11. do 13. júla na le­tisku v Tren­číne. Agen­túra SITA in­for­muje o naj­ho­rú­cej­ších no­vin­kách, ktoré Po­hoda pri­ne­sie. 

Or­ga­ni­zá­tori mul­ti­žán­ro­vého fes­ti­valu Po­hoda dnes pred­sta­vili ďal­šie no­vinky a zau­jí­ma­vosti, ktoré pri­pra­vili pre 23. roč­ník po­du­ja­tia. Jed­nou z no­vi­niek bude stage Sporka Science & Ma­gic. V ňom budú cez deň pred­nášky ved­cov pô­so­bia­cich v CERNe či ďal­ších špič­ko­vých in­šti­tú­ciách. Po­obede sa ša­pitó zmení na kon­certný pries­tor a po zo­tmení po­núkne prog­ram vý­hradne pre do­spe­lých náv­štev­ní­kov.

Tí sa budú môcť tento rok osvie­žiť de­sia­timi druhmi ča­po­va­ných pív. Pi­vo­var, ktorý je par­tne­rom Po­hody, si no­vin­kou pri­po­me­nie aj 30. vý­ro­čie Než­nej re­vo­lú­cie. Pri­ne­sie tiež nový rých­lo­vý­čap Be­er­Jet, ktorý vý­razne zrýchli ča­po­va­nie piva v jed­nom z ná­po­jo­vých cen­tier. Toto za­ria­de­nie umož­ňuje na­ča­po­vať cez 2000 pív za ho­dinu. Vý­ho­dou budú aj bez­kon­taktné platby v gas­tro pre­vádz­kach i ná­po­jo­vých cen­trách.

Zá­kaz­ní­kov, ktorí si po­čas hu­dob­ných vy­stú­pení as­poň na ho­dinu od­lo­žia mo­bilný te­le­fón v Orange zóne, od­mení ope­rá­tor po fes­ti­vale ex­tra por­ciou 5 GB dát. K dis­po­zí­cii budú aj nons­top na­bí­jač­kárne, elek­trické zá­suvky pre samo-na­bí­ja­nie a za­po­ži­ča­nie ex­ter­ných po­wer­bánk. Pri­pra­vená je ta­kisto in­te­rak­tívna fes­ti­va­lová ap­li­ká­cia Po­hoda 2019.

V are­áli vy­ras­tie naj­vyš­šia stavba, kto­rou bude 32-met­rové ruské kolo. Za­stú­pe­nie Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku príde aj tento rok s EÚ Fun Zó­nou pl­nou ve­do­most­ných sú­ťaží. Po­skytnú tiež množ­stvo uži­toč­ných rád o tom, ako ísť štu­do­vať či stá­žo­vať do za­hra­ni­čia.

V Bez­dy­mo­vej zóne (18+) si náv­štev­níci budú môcť užiť kon­certy a roz­ho­vory so zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami kul­túr­nej sféry v pro­stredí bez ci­ga­re­to­vého dymu. V Li­te­rár­nom stane Mar­ti­nus budú opäť zau­jí­maví hos­tia na čele s osob­nos­ťami ako Si­mon Ma­wer, au­tor ro­mánu Sk­le­nená izba, Fa­bian Saul či Fe­renc Czinki. Slo­ven­skí au­tori Pa­vol Ran­kov, Mi­chal Hvo­recký a Laco Ke­rata pred­sta­via svoje naj­nov­šie knižné prí­ras­tky.

Mi­lan La­sica a ďalší tvor­co­via hu­dob­ných tex­tov budú hľa­dať od­po­vede na to, ako zis­tiť, že tvo­ríte hit. Sú­čas­ťou prog­ramu budú aj fi­na­listi sú­ťaží Ana­soft Li­tera i Básne a ob­ľú­bené for­máty – Li­te­rárny cir­kus KK Ba­galu, Čau o pia­tej, Slam po­etry a Li­te­RAP­túra. V jed­nom zo sta­nov si zá­u­jem­co­via budú môcť vy­skú­šať hru na gi­tare, klá­ve­sové ná­stroje či works­hop hry na bi­cie.

Po­hoda ne­za­búda ani na ži­votné pro­stre­die. V are­áli sa budú na­chá­dzať so­lárne lampy so so­lár­nymi ho­di­nami, vše­tok riad v gas­trop­re­vádz­kach bude kom­pos­to­va­teľný. Po­kra­čo­vať budú aj v pro­jekte zber­ných miest, ktoré za­bez­pe­čia dob­ro­voľ­níci z Uni­ver­zity Ko­men­ského v rámci pro­jektu ECO­me­nius. Veľ­vys­la­nec­tvo Ho­land­ského krá­ľov­stva príde s cir­ku­lár­nou trž­ni­cou Hol­land cir­ku­lar mar­ket. V nej sa pred­sta­via lo­kálne značky, ktoré fun­gujú udr­ža­teľne. Z Ko­šíc a z Bra­ti­slavy vy­šlú mi­mo­riadny fes­ti­va­lový rých­lik.

Po tretí raz bude na Po­hode Dr. Stan, v kto­rom ok­rem dis­ku­sií s le­kármi budú môcť ľu­dia ab­sol­vo­vať aj via­ceré od­borné vy­šet­re­nia – skrí­ning na čis­totu pľúc, me­ra­nie BMI, cukru v krvi či cho­les­te­rolu. Vo Fa­mily parku pri­pra­via cvi­če­nie pre zdravé det­ské nôžky. Pri­nesú aj ske­ner s 3D zo­bra­ze­ním, ktorý ro­di­čom po­skytne in­for­má­cie o zdraví no­ži­čiek ich detí. Vo Fa­mily Parku budú dva­krát denne eko-works­hopy na prin­cípe Mon­tes­sori. Ro­di­nám s ma­lými deťmi tiež za­po­ži­čajú prak­tické ká­ričky.

View this post on Ins­ta­gram

#po­hoda #te­leg­raph #top10 #the­best­fes­ti­vals #po­ho­da­fes­ti­val #ecof­riendly #arty #slo­va­kian­gem #the­te­leg­raph #than­kyou 🙂 www.te­leg­raph.co.uk/tra­vel/fes­ti­vals-and-events/europe-best-sum­mer-mu­sic-fes­ti­vals Po­hoda sa do­stala do vý­beru naj­lep­ších fes­ti­va­lov sve­to­zná­meho den­níka. Brit­ský The Te­leg­raph spo­mína náš fes­ti­val na svo­jom webe vo vý­bere 10 naj­lep­ších po­du­jatí kon­ti­nen­tál­nej Európy, ktoré sú skve­lou al­ter­na­tí­vou ku Glas­ton­bury. Au­torka článku Na­ta­lie Pa­ris o Po­hode ok­rem iného píše: „Ume­lecký, eco-friendly prí­stup vý­razne od­li­šuje slo­ven­ský kle­not od jeho drs­nej­ších a ko­merč­nej­ších zá­pad­ných prí­buz­ných. S lá­ka­vým line-upom, ktorý pre­pája množ­stvo žán­rov a do­stup­nými ce­nami ná­po­jov ob­ja­vuje tento fes­ti­val kaž­do­ročne čo­raz viac Bri­tov.“ Ok­rem Po­hody sa do jej vý­beru do­stali aj Pri­ma­vera, Rock Werch­ter, Sec­ret Sols­tice, Bil­bao BBK Live či su­sedný Szi­get. EN: Po­hoda has made it to a se­lec­tion of best fes­ti­vals put to­get­her by a world-wide known ne­ws­pa­per. Bri­tish daily The Te­leg­raph men­ti­ons our fes­ti­val on their web­site in the list of 10 Europe’s best sum­mer mu­sic fes­ti­vals which are per­fect al­ter­na­ti­ves to Glas­ton­bury. The aut­hor of the ar­ticle, Na­ta­lie Pa­ris, says the fol­lo­wing about Po­hoda: “An arty, eco-friendly et­hos has long set this Slo­va­kian gem apart from its bras­her, more com­mer­cial Wes­tern Euro­pean cou­sins. With temp­ting line-ups span­ning lots of gen­res and af­for­dable drinks pri­ces, more and more Bri­tons are dis­co­ve­ring the fes­ti­val each year.” Apart from Po­hoda, fes­ti­vals such as Pri­ma­vera, Rock Werch­ter, Sec­ret Sols­tice, Bil­bao BBK Live and our ne­igh­bor Szi­get made it to the list. FOTO: Cti­bor Bach­ratý

A post sha­red by Po­ho­da­Fes­ti­val (@po­ho­da­fes­ti­val) on

V sta­noch camp ma­na­žé­rov bude k dis­po­zí­cii prvá po­moc pre fes­ti­va­lové prí­bytky – le­pidlá, tmely a zais­ťo­vače na le­pe­nie to­pá­nok, sta­nov či oku­lia­rov. Zvyš­kový al­ko­hol si bude možné ove­riť v stánku i vďaka hliad­kam OZ Pi s roz­umom.

Po­hoda sa bude ko­nať od 11. do 13. júla na le­tisku v Tren­číne. Účasť na nej po­tvr­dili na­prí­klad Liam Gal­lag­her, Lykke Li, The 1975, The Ro­ots, Skepta, Char­lotte Gains­bourg, Mac De­Marco, Lianne La Ha­vas, Mura Masa, De­ath Grips, Mi­chael Ki­wa­nuka, Jeff Mills, Lola Marsh, Ama­dou & Ma­riam and Blind boys of Ala­bama, The Plas­tic Pe­ople of the Uni­verse & Fil­har­mo­nie Brno, Ca­lypso Rose, Di­men­sion, Bolo nás je­de­násť, ZO­HRA – Afg­han Wo­men’s Or­ches­tra, Donny Be­nét a mnohí ďalší.

In­for­má­cie po­chá­dzajú od PR & Me­dia Di­rec­tora fes­ti­valu Po­hoda An­tona Re­pku a z web­stránky www.po­ho­da­fes­ti­val.sk.

Komentáre