Kréta – exo­tická ro­man­tika, os­trov ne­sku­toč­ných do­vo­len­ko­vých mož­ností

Za­vrite oči a s bla­že­ným po­ci­tom po­mys­lite na ro­man­tické zá­ku­tia sta­rých his­to­ric­kých uli­čiek Ta­lian­ska,  za­mi­lo­vaný pár v opoj­nom lás­ky­pl­nom ob­jatí, pre­chádzky vo dvo­j­ici, pal­mami le­mo­vané  pro­me­nády s po­se­de­ním v ka­viar­nič­kách, ča­ro­krásnu opojnú at­mo­sféru, nád­herné pláže, palmy, kriš­tá­ľovo priez­račné more…. Jed­ným slo­vom raj na zemi. Vy­sní­vaná ro­man­tika.

Pred­stavte si vy­li­ho­va­nie na ni­kým ne­ru­še­nej sú­krom­nej pláži so za­pa­da­jú­cim sln­kom nad ob­zo­rom, ako stvo­re­nej pre letné chvíle s lás­kou, skryté jas­kyne a pre­krásne prí­rodné sce­né­rie všade na­vô­kol… Mys­líte si, že toto všetko môže byť  iba sen? Srdce vám isto za­plesá, keď vám po­viem, že už viac ne­mu­síte iba sní­vať. To nád­herné miesto ukrý­va­júce v sebe všetko spolu,  sku­točne exis­tuje. Volá sa Kréta.

Kréta je os­trov, ktorý má čo po­núk­nuť.  Uča­ro­vala mi na­toľko, že sa tam s nad­še­ním a opa­ko­vane vra­ciam. Mi­lu­jem ten po­cit slo­body, keď si s par­tne­rom alebo pria­teľmi zo­be­riete auto a be­hom pár dní sa pre­má­vate s vet­rom vo vla­soch pre­skú­ma­va­júc všetky jej skryté a ne­za­žité po­klady. A že je ich ne­úre­kom, je viac než isté. Raz ste v raji na zemi s ru­žo­vým pies­kom a od­dá­vate sa po­citu le­ňo­še­nia a ob­divu ne­sku­toč­nej krásy, ktorá vás ob­klo­puje zo­vša­diaľ.

Ino­kedy mô­žete za­žiť zá­bavu, po­no­riť sa do his­tó­rie, mi­lov­ní­kov ar­chi­tek­túry oča­ria sta­ro­bylé mes­tečká, na ktoré malo vplyv nie­koľko kul­túr. Ča­ro­krásny bájny os­trov Kréta sa spája s nie­koľ­kými prí­vlas­t­kami ako perla Stre­do­mo­ria a ko­lujú o ňom aj mýty, že je mies­tom zrodu naj­väč­šieho gréc­keho boha Dia a ko­lís­kou európ­skej ci­vi­li­zá­cie vďaka mi­noj­skej ci­vi­li­zá­cii, ktorá tu po­bý­vala ti­síce ro­kov do­zadu.

Pred­sta­vím vám nie­ktoré najk­raj­šie miesta,  na ktoré sa s ob­ľu­bou opa­ko­vane roky te­ším a kde mi moji krét­ski pria­te­lia na­vyše pre­zra­dia k to­muto ča­ro­krás­nemu os­trovu vždy niečo nové a zau­jí­mavé.

JAS­KYNE

Vy­dajte sa v ús­trety no­vým zá­žit­kom, ktoré sú na Kréte pes­tré ako dúha. Krás­nych zá­kutí s ka­men­nými pre­vismi a jas­ky­ňami, kde sa dá bý­vať priamo pod ho­lým ne­bom náj­dete na Kréte ne­spo­četne veľa.  Jed­nou z ta­kýchto ob­lastí je  Sou­gia na juž­nom po­breží Kréty. Je pre­fe­ro­vaná pre mož­nosť voľ­ného cam­pingu na pláži. Moja srd­covka v tejto ob­lasti, kde mô­žete bý­vať v ro­man­tic­kom ob­jatí s par­tne­rom priamo pod hviez­dami je ka­mien­ková men­šia pláž s jas­ky­ňou, kam sa do­sta­nete, ak pre­bro­díte more do výšky pásu. Plavky Vám tu ani ne­budú po­treba.Ok­rem nád­her­ných pláží s ru­žo­vým pies­kom a ti­chých zá­kutí so sú­kro­mím, zvlášt­nos­ťou tohto os­trova je veľký po­čet jas­kýň a to tak­mer 3000.

 

Kréta je os­trov plný sr­deč­ných po­ho­do­vých ľudí s nád­her­ným mo­rom, plá­žami, plný rôz­nych kul­túr a ja­zy­kov. Na­ra­zíte na nád­hernú prí­rodu, sta­ro­dávnu ar­chi­tek­túru, vy­chut­náte si exo­tiku, ro­man­tiku, tu­ris­tiku  a ochut­náte la­hodné miestne dob­roty.

 

BA­LOS – AZÚ­ROVÁ LA­GÚNA PO­DOBNÁ KA­RI­BIKU

Jed­nou z na­jú­chvat­nej­ších pláží Grécka a Kréty, ktorú mu­síte raz nav­ští­viť,  je roz­hodne Ba­los.  Ba­los vás na­plní bla­hom, okú­site po­hodu pie­soč­ných pláží a za­ži­jete ro­man­tiku s par­tne­rom,  ako keby ste sa ocitli v raji.

 

Vy­dajte sa 60 km se­ve­ro­zá­padne od mesta Cha­nia a na­tra­fíte na ďalší krét­sky raj na zemi, kde sa mô­žete vy­šan­tiť na bie­lom piesku s mäk­kým mor­ským dnom v kriš­tá­ľovo priez­rač­nej vode.  Oproti sa na­chá­dza oča­ru­júce spo­je­nie Gram­voussa.

STAV­ROS

Nád­her­ných roz­ľah­lých pie­soč­ných pláží  s pre­krás­nymi la­gú­nami bez ná­poru tu­ris­tov a s mož­nos­ťou sú­kro­mia je na Kréte do­sta­tok. Ďal­ším pre­krás­nym mies­tom, ktoré som pár­krát nav­ští­vila  je Stav­ros. Náj­dete tu kryš­tá­lovo čistú vodu na plo­chom vý­bežku púšt­neho cha­rak­teru. Za­mierte 14 km se­verne od his­to­ric­kého mesta Cha­nia, kam mô­žete vy­ra­ziť na­opak za zá­ba­vou a bez prob­lé­mov vás sem do­vedú všetky cesty.

Po­kiaľ vám niečo ho­vorí pre­slá­vený film Grek Zorba, práve na tejto fotke v tejto zá­toke s po­hľa­dom na vy­sokú skalu je zo­bra­zená lo­ka­lita, kde sa na­tá­čal. Na pláži Gold Co­ast Bay vás do­konca pri­víta sa­motný na fotke zveč­nený  slávny he­rec Ant­hony McQu­een. 

PRE­VELI – EXO­TICKÁ LA­GÚNA

Čo takto sa vy­dať  s par­tne­rom na dob­ro­družný vý­let do exo­tiky? Že to je ďalší sen? Prečo nie, na Kréte je všetko možné.

 

Pláž Pre­veli je oáza pal­mo­vých stro­mov s jas­nou ze­le­nou vo­dou a jem­ným pies­kom, ktorá vám po­ple­tie hlavu exo­ti­kou. Pri­po­mína to­tiž exo­tickú la­gúnu. Na­chá­dza sa pri nej kláš­tor. Zo­stu­po­va­nie z kopca dole po po­čet­ných ka­men­ných scho­doch vám dá možno za­brať, no po­sky­tuje nád­herný vý­hľad na pláž, do kto­rej vteká riečka z rok­liny ob­klo­pená ze­le­nými pal­mami. Ok­rem pal­mo­vých stro­mov ju ob­klo­puje bujná ve­ge­tá­cia s rie­kou Kour­ta­li­otis a z ce­lej tejto sce­né­rie máte po­cit,  akoby ste boli v roz­právke.

Pal­mo­vým há­jom je krásna pre­chádzka po­zdĺž riečky alebo priamo po riečke, ak si s par­tne­rom za­po­ži­čiate šla­pací čln. Po­skytne sa vám tak kú­zelný po­hľad na hory tý­čiace sa nad rieč­kou ako z dob­ro­druž­ného filmu s tým roz­die­lom, že tu ne­čí­hajú kro­ko­díly. Táto at­rak­tívna lo­ka­lita sa­moz­rejme pri­láka vždy množ­stvo tu­ris­tov, preto sa pri­pravte skôr na dob­ro­družný vý­let.

 

Na letnú ro­man­tickú do­vo­lenku strá­venú s par­tne­rom pri pre­skú­ma­vaní jeho skry­tých po­kla­dov vám ne­bude sta­čiť ani pl­ných štr­násť dní. Pred­sta­vila som vám iba malú časť z toho, čo os­trov skrýva. Vždy sa nájde niečo, čo bu­dete chcieť pre­žiť opa­ko­vane, pri­čom za­ži­jete pre­krásne ne­za­bud­nu­teľné chvíle. Pre za­mi­lo­vané páry prah­núce po ro­man­tic­kých zá­žit­koch priam stvo­rený.  Kto sa vydá po trase jeho po­kla­dov, pod­ľahne čaru tohto nád­her­ného miesta a bude sa chcieť opa­ko­vane vrá­tiť. Alebo tu rovno zo­stať.

Komentáre