Nie je to láska, prin­cezná. Na­ozaj. To, čo práve za­ží­vaš sa lás­kou ne­na­zýva, nedá sa to láske pri­rov­nať. Viem, že ťa to bolí, viem, že si sa za­ľú­bila. Ale ty si silná a mu­síš ísť hrdo ďa­lej sama bez neho. On nie je ten princ, ktorý má byť s te­bou. Toto je len oby­čajný pako, ktorý ti nech­tiac skrí­žil cestu za sku­toč­ným šťas­tím..

Unsp­lash.com

Láska má rôzne po­doby, ale ani jedna z nich nemá nič spo­ločné s tým, čo si práve ty za­žila pri ňom. Nie sú v tom city, nie je v tom láska. Je to len práz­dnota. Sú to stret­nu­tia, ktoré ti nič ne­dajú, len zlo­mené srdce, pre­pla­kané dni a pre­pité noci. Keby ťa ľú­bil, ne­ča­kala by si na to, kým sa ozve. Ne­ča­kala by si na to, či ťa po­zve von, tak­tiež by si ne­ča­kala na to, kým ho uvi­díš ne­ja­kou ná­ho­dou v meste.
Ne­stál za to, aj tak ťa do­stal, však? Ale to predsa ne­vadí, ne­tráp sa. Ob­čas každý z nás šliap­neme vedľa a vy­be­rie si ne­správnu osobu, ktorá nás na­učí, čo nie je láska, čo je len pria­teľ­stvo s vý­ho­dami. Je mi ľúto, že už ho viac ne­po­boz­káš, že už viac ne­bu­deš cí­tiť jeho pevný stisk ruky a jeho vôňu ne­ucí­tiš, pre­tože už ťa viac­krát ne­ob­jíme. Uve­dom si, že on stra­til veľmi špe­ciálnu osobu, o ktorú prísť ni­kdy ne­mal, stra­til viac ako lásku či pria­teľa, ale po­kiaľ mu je ta­kýto „roz­há­dzaný“ ži­vot pred­nejší, ako ty a všetko spo­jené s te­bou, tak ho ne­chaj od­ísť.

unsp­lash.com

Ne­o­platí sa ti ča­kať na nie­koho ako je on.
ON ni­kdy ne­uvidí tu lásku v tvo­jich očiach.
ON ni­kdy ne­uvidí tie dô­le­žité veci, ktoré pre neho ro­bíš.
ON ni­kdy ne­uvidí to, ako sa trá­piš, keď ti ne­volá.
ON ne­uvidí nič z toho, pre­tože je za­sle­pený hľa­da­ním jed­no­rá­zo­vých vzťa­hov, za­tiaľ čo by sa mal ve­no­vať bu­do­va­niu vzťahu s te­bou.
Ak jed­ného dňa, po tom, ako ho opus­tíš, náj­deš lásku a po­cho­píš, prečo sa toto lás­kou na­zvať ne­dalo. A ja ti pra­jem, aby ťa vi­del ON šťastnú, usmiatu a za­mi­lo­vanú po boku princa, ktorý dal vý­znam slovu LÁSKA.

Komentáre