06:00 – Zo­bú­dzam sa. Pred spa­ním vy­piť asi li­ter vody na­ozaj ne­bol dobrý ná­pad. Ru­kou hľa­dám mo­bil, ktorý do­slova od­tr­há­vam z na­bí­jačky a jed­ným za­vre­tým okom (vďaka ti Bože a vý­rob­co­via mo­bi­lov za au­to­ma­tické zni­žo­va­nie jasu) po­ze­rám koľko je ho­dín. V du­chu na­dá­vam, lebo za pár mi­nút už aj tak mu­sím vstá­vať, a tak za­čnem zva­žo­vať, či to tú chvíľku ne­vy­dr­žím… Nie, ne­vy­dr­žím, a tak ute­kám.  

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

06:03 –Te­le­fón som za­budla v spálni. V kú­peľni máme presne 24 hne­dých a 26 bie­lych kach­li­čiek.

06:05 – Vra­ciam sa do po­stele po tme, a tak za­kop­nem ma­líč­kom o sto­lík. Vý­ni­močne to ne­bolí, ale aj tak si po­na­dá­vam. Viem, že nemá zmy­sel si opäť ľa­hnúť… Do mi­núty však za­spá­vam.

06:30 – Zvoní bu­dík. Ne­mô­žem uve­riť, že tých 20 mi­nút pre­šlo tak rýchlo. Ne­chá­vam te­le­fón ešte chvíľu zvo­niť, lebo vy­zváňa per­fektná pes­nička. O pár dní ju bu­dem ne­ná­vi­dieť rov­nako ako všetky os­tatné, ktoré som si na zvo­ne­nie bu­díka na­sta­vila pred­tým.  

06:35 – Stále le­žím v po­steli. Skro­lu­jem Fa­ce­book, pre­ze­rám Ins­ta­gram. Skon­tro­lu­jem pre is­totu aj e-mail, čo keď ná­ho­dou pro­fe­sor do­stal chrípku a dnešná pred­náška od­padá?! Nič tam však nie je. Iba ne­jaký trápny ne­ws­let­ter. Nu­da­a­aaa.

06:50 – Ro­bím si sel­fie v po­steli.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

07:10 – Ešte stále si ro­bím sel­fie, ale v tom vy­ťa­ha­nom py­žame fakt ne­vy­ze­rám dobre.

07:20 – Vy­be­rám spo­me­dzi fo­tiek tú naj­lep­šiu, ktorú vy­fil­tru­jem a s has­tagmi #ne­zná­šamVs­tá­va­nie #pon­de­lokBbrrr #Py­žamko #za­se­Škola ju há­džem na ins­ta­gram.

07:22 – Sle­du­jem, kto mi laj­kol fotku. Pre is­totu uro­bím tri­krát ref­resh stránky.

07:30 – Ne­mô­žem po­cho­piť, že tá fotka má za­tiaľ iba 20 laj­kov. Veď v od­raze zrkadle mi vi­dieť kú­sok na­hého za­dku…

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

07:35 – Po­maly vstá­vam z po­stele. Je mi viac než jasné, že pred­nášku o ôs­mej ne­stí­ham. Ne­vadí. Aj tak by to bolo prek­va­pe­nie, keby som sa tam uká­zala.

08:05 – Práve som do­ra­ňaj­ko­vala pri mi­li­ón­tej re­príze Pria­te­ľov.

08:06 – Kon­tro­lu­jem Fa­ce­book. Za po­slednú ho­dinu sa toho veľa ne­zme­nilo. Ale zis­tila som, že Lucka má dnes na­ro­de­niny. Hoci ju veľmi ne­po­znám, tak jej na ná­stenku pí­šem: „Všetko naj­lep­šie, cica. Cmuk.“

8:10 – Umyla som si zuby. Bl­bosť. Káva zrazu nemá chuť.

8:40 – Som uče­saná a na­ma­ľo­vaná. Ne­byť toho čer­ve­ného sm­rada na mo­jej brade bolo by to aj skôr.

8:50 – Prišla mi správa.

8:50 – Ská­čem po te­le­fóne. Píše mi ope­rá­tor… Zne­chu­tene há­džem te­le­fón na stôl a po­kra­ču­jem v ran­nom roz­jí­maní o po­mi­nu­teľ­nosti ži­vota.

09:21 – Roz­ma­zala sa mi linka na očiach. Na­dá­vam. Chcem asi pla­kať, no ne­mô­žem kvôli zvyš­nému make-upu.

09:35 – Ko­nečne mám na oboch očiach rov­nakú linku.

09:40 – Ne­mám si čo ob­liecť, preto si sad­nem na po­steľ a kon­tro­lu­jem, čo je nové vo svete in­ter­netu.

10:00 – Stále si ne­mám čo ob­liecť. Vez­mem si šaty, čo som mala na sebe včera. Veď bola ne­deľa, čo zna­mená, že ma v nich ni­kto zo spo­lu­žia­kov ne­vi­del.

10:10 – Uve­do­mu­jem si, že keď te­raz ne­odí­dem z domu, tak ne­stih­nem ani cvi­če­nie z ďal­šieho pred­metu.

10:15 – Ne­mám žiadne to­pánky, čo by sa ho­dili k týmto ša­tám. Sto­jím pri vý­ťahu v te­nis­kách. Po­ze­rám sa do zrkadla na chodbe a ho­vo­rím si, že ten nový kon­di­ci­onér na vlasy je rov­nako zlý ako ten pred­tým. No nič, vý­ťah je tu.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

10:17 – „Prečo ne­mám vo vý­ťahu sig­nál?“

10:20 – Vonku prší. No do… Zva­žu­jem svoje mož­nosti. Sú dve. Buď sa vrá­tim po dážd­nik a ur­čite ne­stih­nem prísť do školy na­čas alebo to len tak pre­beh­nem.

10:23 – Tá druhá mož­nosť bola ale riadna bl­bosť. Škoda, že som na to prišla až te­raz.

10:40 – Pri­chá­dzam do školy. Vô­bec nie som taká mokrá, ako to opi­su­jem svo­jim spo­lu­žia­kom.

10:41 – Zvoní mi te­le­fón. Volá mama. Ne­vie ako si má stiah­nuť z in­ter­netu fotku do te­le­fónu. Ču­du­jem sa, že sa o to vô­bec snaží. Tiež sa ma pýta, prečo jej nejde WiFi, keď sedí v au­to­buse. Ne­viem ako jej to mám vy­svet­liť.

10:49 – Ešte stále vo­lám s ma­mou. Ne­verí mi, že mám čo jesť. Podľa nej som ano­rek­tička. Chvíľu zva­žu­jem, či jej ne­kú­pim oku­liare…

10:50 – Tla­čia ma no­ha­vice na bru­chu. Ano­rek­tička. Hej…

10:55 – Ko­nečne som pre­sved­čila mamu o tom, že tento ví­kend fakt ne­mô­žem prísť do­mov a ona mi zlo­žila. Asi sa ura­zila.

11:00 – Za­čalo cvi­če­nie. Ešte rýchlo skon­tro­lu­jem či mi nie­kto ne­pí­sal a od­kla­dám te­le­fón. Za­čí­nam byť hladná. To je riadne hlúpa móda jesť na ra­ňajky ov­senú kašu.

13:55 – Od­rá­ta­vam po­sledné mi­núty. Ne­chá­pem, o čom to ten člo­vek celý čas ho­vorí. Stihla som si však na­kres­liť cel­kom pekné sva­dobné šaty.

14:02 – On ešte stále roz­práva. No je toto možné? Ni­kto ne­vs­táva. Prečo ni­kto ne­vs­táva? Po­ve­dzte mu nie­kto, že už ho­dina skon­čila.

14:05 – Ko­nečne skon­čil. Ute­kám na WC. Fuuu, v po­sled­nej chvíli.

14:10 – Idem s ka­moš­kami na obed. Veď od hladu už ani ne­vi­dím.

14:30 – Ša­lát alebo mäso?

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

14:50 – Mám strašné vý­čitky, že som zo­žrala ten ko­láč s čo­ko­lá­dou.

15:00 – Ka­moška nám ozna­muje, že sa bude vy­dá­vať. No do… Všetci sa okolo mňa berú, ro­dia, berú hy­po­téky…

15:05 – Zva­žu­jem, že si kú­pim psa.

15:10 – Ne­mô­žem už po­čú­vať tie reči o svadbe. Preto po­ze­rám vi­deo so psí­kom, ktoré som si na­šla na in­ter­nete. Re­ho­cem sa na­hlas. Pus­tím si ho ešte raz. Ešte stále mi to pri­padá vtipné.

15:30 – So slú­chad­lami v ušiach krá­čam do­mov.

16:00 – Som doma. Kto tu, do… uro­bil taký bor­del?!

16:02 – Veď ja bý­vam sama…

18:00 – Ko­nečne som upra­tala. Mám z toho 100 fo­tiek, 3 sta­tusy a asi 10x som vo­lala s ma­mou, že ako vy­čis­tiť fľaky z gauča.

18:05 – Nie­kto zvoní. Aku­rát som si sadla, a preto nej­dem ot­vo­riť.

18:07 – Zase nie­kto zvoní. Za­čí­nam byť zve­davá.

18:10 – Do­zve­dám sa od ka­mošky o párty. Kto už robí párty v pon­de­lok?

18:12 – Ne­ne­chám sa dlho pre­ho­vá­rať.

20:00 – Ko­nečne som pri­pra­vená vy­ra­ziť.

20:01 – Zlo­mil sa mi necht. Ten krik mu­seli po­čuť aj su­se­dia.

21:00 – Do­ra­zili sme na ve­čie­rok.

21:05 – Zhod­no­tila som, že je tu nuda a zrejme to tu za chvíľu za­ba­lím.

04:38 – Vy­stu­pu­jem z ta­xíka. Kde mám ka­belku?

04:50 – Omy­lom som za­zvo­nila u su­se­dov, keď som chcela za­pnúť na chodbe svetlo. Sna­žím sa rýchlo odo­mknúť byt.

05:00 – Ko­nečne som sa do­stala dnu. Kľúče nech­celi spo­lu­pra­co­vať.

05:05 – Po­ze­rám sa do zrkadla. Ne­ve­rím vlast­ným očiam.

05:08 – Na­tie­ram si chlieb paš­té­tou. Moja di­éta dnes do­stáva za­brať.

05:25 – Od zaj­tra už na­ozaj za­čnem viesť nový ži­vot.

05:26 – Spím.

06:00 – Zvoní bu­dík. Ne­ná­vi­dím tú pes­ničku.  

Komentáre