Nie­kedy si za­čneme vá­žiť ľudí, až keď z nášho ži­vota od­ídu. To však ne­bol náš prí­pad. Bola som šťastná, že si z môjho ži­vota od­išiel. Zíde z očí, zíde z mysle?

Prvé týždne po roz­chode nie sú pre ni­koho jed­no­du­ché. Spo­mí­nate na spo­ločne strá­vené chvíle, vy­ma­zá­vate za­mi­lo­vané sm­sky a za­pí­jate smú­tok. Po­tom však zis­títe pravdu: že vás ne­mi­lo­val, že vás pod­vie­dol asi s kaž­dou dru­hou ,, ka­ma­rát­kou“, ktorú máte, a že vám ne­stojí ani za je­dinú slzu.

View this post on Ins­ta­gram

2 mi­nu­tos mas… 😴❤️

A post sha­red by SER­GIO CAR­VA­JAL (@ser­gi­ocar­va­jal7) on

Po čase sa na tom už len za­sme­jete a máv­nete ru­kou, ale v pr­vot­ných mo­men­toch zis­ťo­va­nia pravdy vám ne­bude všetko jedno. Bu­dete si klásť otázky typu: ,,Prečo mi ni­kto ne­po­ve­dal, že ma pod­vá­dza?“  Ne­dá­vajte si to za vinu, boli ste za­mi­lo­vané a možno ste to aj tu­šili pravdu, ale nech­celi ste si to pri­znať. Pre vás bol do­ko­nalý, mi­lo­vali ste ho aj s jeho chy­bami a ne­do­stat­ka­mi.

Vo vzťahu fun­gujú dvaja ľu­dia. A ak si je­den hľadá ces­tičky, ako si od toho vzťahu dať na chví­ľočku pauzu, ne­stojí vám za váš čas. Od­pus­títe raz, od­pus­títe dru­hý­krát a pri ne­vere číslo 38 si už od­pus­te­nie ani ne­bude pý­tať. Majte hr­dosť a ne­strá­cajte s ta­kýmto člo­ve­kom čas. Náj­dete si nie­koho, kto si vás bude vá­žiť, mi­lo­vať vás, bude vám verný a ni­kdy vás ne­pod­ve­die.

Ďa­ku­jem svojmu ex za to, že mi uká­zal akého par­tnera nech­cem. Ďa­ku­jem svojmu ex, že ma na­učil ne­to­le­ro­vať ne­veru. Ďa­ku­jem svojmu ex, že už ne­bu­dem trá­viť čas pre­mýš­ľa­ním nad tým, s kým je a čo robí. Ne­pra­jem mu nič zlé, len, aby stre­tol ženu, ktorá mu oplatí lásku rov­na­kým spô­so­bom, ako ju oplá­cal vo vzťahu on, pre­tože vzťah za­lo­žený na klam­stve ni­kdy ne­skončí dobre.

Ak aj vy máte skú­se­nosť s ta­kýmto chla­pom alebo s ním stále fun­gu­jete vo vzťahu, tak rýchlo tento vzťah ukon­čite. Ne­mô­žete si s ním plá­no­vať bu­dúc­nosť a nie, ne­zmení sa. Ne­verte jeho sľu­bom ani dar­če­kom. Verte len sebe sa­mej a vášmu oko­liu, ktoré vám stále do­okola opa­kuje, že bez neho vám bude lep­šie.

Komentáre