V otázke te­to­va­nia sa ľu­dia de­lia do dvoch tá­bo­rov. Tí, ktorí sú proti a tí, kto­rým sa ta­káto forma “se­ba­vy­jad­re­nia sa” páči.

Te­to­va­nie je otáz­kou vkusu, módy, ale ob­čas i akejsi sym­bo­liky. A práve tie na­jo­sob­nej­šie te­to­va­nia sú často naj­me­nej vý­razné.

Presne také je aj te­to­va­nie v tvare čer­ve­nej “šnúrky” uvia­za­nej na maš­ličku práve na ma­líčku. Toto jemné a ne­vý­razné te­to­va­nie ukrýva za se­bou sta­ro­vekú le­gendu z vý­chod­nej Ázie. Ho­vorí, že bo­ho­via za­vä­zujú okolo tvojho ma­líčka ne­zni­či­teľnú maš­ličku, ktorá ťa spája s tvo­jou spriaz­ne­nou du­šou, nech ste od seba ako­koľ­vek vzdia­lení. Ne­zá­leží kde a kedy sa stret­nete, ste pre seba ur­čení.

Táto šnúrka sa môže na­tiah­nuť, za­mo­tať, ale ni­kdy nie zni­čiť.
tumblr_mao8a7OYb51qzabkfo1_1280-1080x720foto: litt­let­hings.com
co­ver foto: img:pro­vidr-com.s3.ama­zo­naws.com

zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/co-zna­mena-te­to­va­nie-v-tvare-cer­ve­nej-mas­licky

Komentáre