Leto je už za ro­hom a ak za­čí­naš až te­raz, ide­álne to ne­bude.

To však ne­zna­mená, že by si mala upa­dať do dep­re­sií, práve na­opak – vy­ťa­žiť zo zo­stá­va­jú­ceho času ma­xi­mum. Aj preto som dala do­kopy pár ti­pov, kto­rými sa ria­dia moje ka­ma­rátky – mo­delky.

1foto: vo­gue

Všetko je o dre­poch

Pred le­tom by si mala v po­silke pri­dať. Ťaž­šie váhy, veľa plan­kov a pre­cvi­čo­va­nia bru­cha. Ale hlavne de­siatky a de­siatky dre­pov. S pek­ným za­dkom a steh­nami si jed­no­du­cho hanbu ne­uro­bíš.

Vy­padni von

Kto chce byť v sm­rad­ľa­vom, pre­po­te­nom fitku, keď je vonku tak krásne. Skús na­prí­klad ko­lies­kové kor­čule. Nie­len že je to su­per ak­ti­vita, ktorú mô­žeš po­u­žiť na­prí­klad aj ako zá­mienku na rande, ešte ti aj skvele vy­tva­ruje za­dok. Ak si v kor­ču­ľo­vaní fakt dobrá, naj­lep­ším cvi­kom na za­dok je jazda do­zadu do kopca.

Ne­pre­há­ňaj to s die­tou

Správna strava je dô­le­žitá, no ne­boj sa do­priať si po vý­dat­nom cvi­čení niečo dobré, čo máš rada. Hlavne to ne­pre­hnať. A mám ešte jednu dobrú správu – blíži sa se­zóna me­ló­nov :). Skvelý re-ener­gi­zer a hyd­rá­tor, ktorý na­vyše chutí tak skvele.

Pri­prav si opa­ľo­vací krém a ne­boj sa

Každé telo je pri­pra­vené na pláž. Ak bu­deš žiť podľa pra­vi­diel a vní­ma­nia iných, tvoj ži­vot bude značne li­mi­to­vaný.

3foto: eli­te­daily

zdroj: Vo­gue, ti­tulná foto: eli­te­daily

 

Komentáre