Čím me­nej sta­rostí, tým viac ra­dosti. Pri­znajme si to. Ve­ľa­krát si ži­vot až prí­liš kom­pli­ku­jeme. Vy­tvá­rame si úplne zby­točné prob­lémy, ktoré nás za­ťa­žujú, vy­čer­pá­vajú a obe­rajú nás o chuť do ži­vota. Ako tomu raz a navždy za­brá­niť? Stačí, ak sa pre­sta­neš sta­rať o zby­točné veci.

Trik na jed­no­duchší a lepší ži­vot nemá s po­zi­tív­nym mys­le­ním nič spo­ločné, do­konca ani s úsme­vom, či s me­di­tá­ciou. Pravda je taká, že ak chceš mať šťastný ži­vot a chceš si ho uží­vať, mu­síš spra­viť je­dinú vec, a to pre­stať rie­šiť ma­lič­kosti. Ak si mys­líš, že to znie ako pro­ti­klad všet­kého, čo si do­te­raz po­čul, máš pravdu. Nič to však ne­mení na tom, že to sku­točne fun­guje.

„Na dô­le­žité veci sa mô­žete za­čať sú­stre­diť iba vtedy, ak sa na­učíte ho­vo­riť NIE.“ Steve Jobs

Dr­žíš sa tejto rady? Aj Steve Jobs ve­del, že šťas­tie tkvie v jed­no­du­chosti. Jeho pod­sta­tou je sú­stre­diť sa len na tie naj­dô­le­ži­tej­šie veci a všet­kému os­tat­nému po­ve­dať NIE. Za­me­raj sa na to, aký vzťah máš sám voči sebe. Za­raď slovo NIE do svojho slov­níka a nauč sa po­u­ží­vať ho každý deň. Čím viac­krát ho po­u­ži­ješ, tým viac času bu­deš mať na seba a na veci, ktoré máš na­ozaj rád. Jed­no­du­cho sa ne­sta­raj o veci, ktoré sa ťa priamo ne­tý­kajú. Bu­deš prek­va­pený, koľko času zrazu zís­kaš.

Aj Da­laj­láma bol zás­tan­com myš­lienky, že šťas­tie spo­číva v jed­no­du­chom ži­vote. Mu­síš si však uve­do­miť, že ho­vo­riť ľu­ďom NIE čas­tej­šie ne­zna­mená, že sa vzdáš ľud­skosti a lás­ka­vosti. Zna­mená to len to, že si viac uve­do­míš svoju hod­notu.

Jed­no­du­cho sa bu­deš „sta­rať me­nej“. Šťastný a úspešný člo­vek to­tiž ne­po­ci­ťuje po­trebu sta­rať sa o veci, ktoré sa ho ne­tý­kajú alebo preňho nie sú dô­le­žité. Ne­sta­raj sa o tie veci, ktoré ni­jak ne­ovp­lyv­níš, a ani o tie, ktoré ti nič ne­pri­nesú. Šťastný a vy­rov­naný člo­vek na­prí­klad ni­kdy ne­bude kri­ti­zo­vať dru­hých ľudí, pre­tože vie, že mu to nič ne­pri­ne­sie. Rov­nako sa ne­bude sta­rať o to, čo bude o 5, 10 či 15 ro­kov, pre­tože vie, že to ni­ja­kým spô­so­bom ne­ovp­lyvní jeho ži­vot. Čo však spra­viť mô­žeš, je ovplyv­niť prí­tom­nosť. Sta­raj sa preto len o veci, na kto­rých sku­točne zá­leží.

Komentáre