Bol slabý. Bol ne­roz­hodný a za­pla­til za to naj­vyš­šiu sumu. Obe­to­val teba pre svoj vlastný kom­fort. Taký muž ťa nie je hodný. Nie je hodný tvo­jej snahy, ná­mahy, ener­gie. Ne­za­slúži si tvoj boj. Boj, ktorý zvá­dzaš s kaž­dým, ale najmä sama so se­bou. Nie je hodný tvojho utr­pe­nia ani tvo­jich sĺz, kto­rých sa pre­lialo ne­úre­kom. Ty si silná, si sil­nej­šia ako si mys­líš a ako sa ti os­tatní sna­žia na­ho­vo­riť. Ak ne­stačí tvo­jej sile je ti prí­ťa­žou. Si tým, kým si a to ne­zmení. To na tebe zo za­čiatku mi­lo­val naj­viac. Tvoje po­cho­pe­nie, jem­nosť, ako si s ľah­kos­ťou pre­ska­ko­vala všetky pre­kážky. Na druhú stranu tvoju silu. Ne­bola si len kreh­kou bá­bi­kou v jeho vit­ríne. Bola si oheň, oheň, ktorý ne­z­vlá­dal dr­žať v miere. Ne­chal ťa zho­rieť.

Tvoje po­cho­pe­nie ťa stálo všetko. Ja viem, os­talo v tebe práz­dno ne­ľud­ských roz­me­rov. Diera, ktorá po­hl­cuje všetko o čo sa po­kú­siš. Po­žiera všetko šťas­tie, ktoré sa sna­žíš nájsť v tých naj­men­ších čriep­koch, ktoré je­den po dru­hom zbie­raš zo zeme a sna­žíš sa z nich opäť po­s­kla­dať to, čo to pred­sta­vo­valo pred tým než sa pre­hnal tvo­jím ži­vo­tom. Srdce.

Cí­tiš chlad, ale to je v po­riadku. Chvíľu po­trvá, kým sa ohre­ješ a ot­vo­ríš oko­li­tému svetu. Sta­viaš múr, ktorý bude ne­re­álne pre­ko­nať a kaž­dým oka­mi­hom ras­tie čo­raz vyš­šie.

Po­ve­dal ti, že ho ne­poz­náš úplne a ty s ním mô­žeš len sú­hla­siť, po­znáš ho len podľa toho, čo po sebe za­ne­chá. Ako  tor­nádo.

unsp­lash.com

 Ne­chala si ho vojsť a ča­kala si, že si to bude vá­žiť. Že ocení to, kým si. Miesto toho všetko vy­plie­nil. Zni­čil všetko čo z teba ro­bilo člo­veka. Mu­sela si sa toho vzdať, mu­sela si sa pus­tiť a ne­chať samú seba spad­núť pre­tože nie­kedy ne­chať veci od­ísť bolí menej ako sa ich pri­držiavať a ča­kať, že on urobí to isté. Vieš, že mi­lo­vať zna­mená, že nie­ktoré veci mu­síš ne­chať ísť, že jeho mu­síš ne­chať ísť.

Ne­sta­čil sa ti vy­rov­nať. Ne­ve­del. Ne­stí­hal. Prav­dou je aj fakt, že ho brz­dila vlastná mi­nu­losť akoby bol jed­nou po­lo­vi­cou nie­kde inde. Pri nie­kom inom. Ty si to ve­dela, bo­lel ťa ten po­cit, ktorý si má­vala čo­raz čas­tej­šie. Po­cit, pri kto­rom ťa až mra­zilo. Cí­tila si bo­lesť najmä preto, lebo si ve­dela, že máš pravdu. Chá­pem, ob­čas sa upo­ko­ju­jeme spô­so­bom, kým to ne­po­vieš na­hlas, ne­exis­tuje to.

Od­sú­vala si ne­vy­hnutné, pre­tože si ne­bola pri­pra­vená ne­chať to ísť, ale to ne­bu­deš ni­kdy. Te­raz už vieš, že si mala vstať pri pr­vej prí­le­ži­tosti, zba­liť sa a opus­tiť to čo ťa zra­ňuje naj­viac. Bol slabý. Slabý muž si ne­za­slúži silnú ženu. Ne­boj sa, náj­deš toho kto oheň, ktorý pred­sta­vu­ješ ustriehne na­toľko aby za­hrial obe vaše srd­cia a ne­urobí z neho tvoj hrob. Nie­koho kto ťa ne­ne­chá zho­rieť. 

Komentáre